060215

Reserve provinciaal aandeel ILG

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

11.620.319

4.319.450

6.524.032

4.146.665

1.614.947

Begrote onttrekking (2)

9.495.704

1.018.132

2.377.367

2.531.718

-

Begrote toevoeging (3)

2.194.835

3.222.714

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

13.067.258

4.831.718

4.831.718

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

13.067.258

4.831.718

4.831.718

-

-

Begrote baten programma (6)

13.135.482

5.983.975

2.454.351

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7) + decentralisatieuitk. (€ 5.070.000)

13.135.482

5.983.975

2.454.351

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

4.319.450

6.524.032

4.146.665

1.614.947

1.614.947

060215

060215 Reserve provinciaal aandeel ILG

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppe Jan Voogd

Programma

7: Dynamiek in leefomgeving

Toelichting

"De provincie is in het kader van de ILG bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. In de jaarstukken van 2013 is er nog een restant verplichting van het in het verleden gestorte meerjarenbudget voor akkerrandenbeheer wordt de komende 2 jaar weer aan de ILG-reserve onttrokken. Op dit moment verwachten wij dat in 2018 de oude verplichtingen zijn afgewikkeld en er daarna geen onttrekkingen meer plaatsvindt.

Wat zijn we van plan?

Wegens de Uitfinanciering ILG en overheveling middelen relatienotagebieden wordt een bedrag € 690.996,-- toegevoegd en is voorzien in een onttrekking van € 1.018.132,--.