060230

Egalisatiereserve voormalig bdu verkeer en vervoer

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

-

9.115.271

10.261.484

11.557.994

12.853.933

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

9.115.271

1.146.213

1.296.510

1.295.939

1.854.926

Begrote lasten programma (4)

27.946.393

28.898.819

29.375.363

29.858.597

29.750.852

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

27.946.393

28.898.819

29.375.363

29.858.597

29.750.852

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

9.115.271

10.261.484

11.557.994

12.853.933

14.708.859

060230

060230 Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de lasten met betrekking tot verkeer en vervoer, die voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Adri de Vries

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Met ingang van 2016 is de specifiek uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Hiermee worden dit algemene middelen. Nu deze specifieke uitkering is vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit onderdeel niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen gereserveerd worden. Om toch ook in de toekomst de mogelijkheid te behouden fluctuaties te kunnen opvangen wordt voorgesteld deze reserve specifiek voor de budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding en infraprojecten in te stellen.

Wat zijn we van plan?

Een onttrekking van € 1.146.213,--.