060222

Reserve vitaal platteland

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

6.629.981

4.280.231

1.870.481

193.750

(0)

Begrote onttrekking (2)

2.349.750

2.409.750

1.676.731

193.750

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

2.349.750

2.409.750

1.676.731

193.750

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

2.349.750

2.409.750

1.676.731

193.750

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

4.280.231

1.870.481

193.750

(0)

(0)

060222

060222 Reserve Vitaal Platteland

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaal-economische vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk deel van de middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-Drenthe.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppejan Voogt

Programma

7: Dynamiek in leefomgeving

Toelichting

Via motie 2010-27 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is door PS aangegeven dat € 25 miljoen binnen deze reserve ingezet dient te worden voor de beleidsdoelen sociaal economische vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten het bedrag van € 25 miljoen uit de reserve Dynamische cofinanciering te halen en apart onder te brengen in de reserve Vitaal Platteland. Eerder is in de begroting 2012 een onttrekking gedaan van € 650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling, impulsgelden Vitaal Platteland en landschapsherstel. Reserve vitaal platteland een bedrag van € 12 miljoen naar de Europese Cofinancieringsreserve over te hevelen. Bij het vaststellen van de 1e financiële actualisatie 2014 is opnieuw vanuit de reserve geput en is de eerder onttrokken € 2,8 miljoen anders gefaseerd. De volgende onttrekkingen zijn nu opgenomen: voor de extra impuls voor het leefbaar houden van het platteland is € 800.000,-- beschikbaar, daarnaast is voor vitaal platteland € 100.000,-- beschikbaar op grond van de brief over het uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland van 10 september 2013, bovendien is € 300.000,-- opgenomen voor de twee tenders dorpsinitiatieven in 2014 en ten slotte is € 125.000,-- voor proces- en programma ondersteuning breedband initiatieven in 2014 opgenomen. Voor fietspaden is € 1 miljoen in 2014 en € 500.000,-- in 2015 onttrokken. Voor de krimpregeling is € 200.000, -- in 2014 en € 1.200.000,-- opgenomen. Bij de VJN 2015 is nog eens een bedrag van € 1.378.000,-- onttrokken mede voor het centrumplan Borger, voor het verzilveren van de Veenvaartverbinding en voor het stimuleren van het gastheer- en ondernemerschap. Voor tenders dorpsinitiatieven wordt voor de jaren 2016 t/m 2018 € 600.000,-- per jaar onttrokken. Voor project LEADER Zuid-Oost Drenthe in totaal € 775.000,-- voor de jaren 2016 t/m 2019. Voor projecten gebiedsgerichte aanpak ZO-Drenthe is € 1.306.000,-- in 2016 en € 1.616.000,-- in 2017 en € 882.981,-- in 2018 ontrokken. Hierdoor is begroot dat de reserve eind 2019 op nul staat.

Wat zijn we van plan?

Voor tenderdorpsinitiatieven is een onttrekking van € 600.000,-- voorzien. Daarnaast is in 2016 een start gemaakt met de projecten gebiedsgerichte aanpak ZO-Drenthe. Deze activiteiten worden voortgezet in 2017, 2018 en 2019. In 2017 is hiervoor in totaal €1.616.000,-- opgenomen. Tevens starten wij met het project LEADER Zuid-Oost Drenthe. Het provinciaal aandeel bedraagt € 387.500,-- per jaar voor 4 jaar (vanaf 2016). De dekking voor deze uitgaven komt uit de Reserve vitaal platteland voor een bedrag van € 193.750,-- per jaar en de Cofinancieringsreserve Europa dekt dezelfde bedragen.