060224

Reserve organisatie-ontwikkeling

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

239.195

0

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

239.195

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

239.195

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

239.195

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

0

0

0

0

0

060224

060224 Reserve organisatie-ontwikkeling

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012

Portefeuillehouder

Jacques Tichelaar

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

8: Middelen

Toelichting

Om te voorzien in de noodzakelijk te maken kosten voor scholing, mobiliteit en in- en uitstroom hebben uw staten in het kader van de Voorjaarsnota 2010 voor de periode 2010 - 2014 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Aangezien in de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om jaarlijks voldoende nauwkeurig te bepalen welke kosten worden gemaakt is voorgesteld in de 2e Bestuursrapportage 2012 de nu nog resterende jaarlijkse budgetten te storten in een reserve Organisatieontwikkeling. Dit geeft de organisatie meer flexibiliteit in het beschikken over de middelen en voorkomt dat er in enig jaar overschotten dan wel tekorten ontstaan. Het restant dat er begin 2016 in deze reserve zat, zal in 2016 worden toegevoegd aan de budget Frictiekosten LSM. Daarmee is de claim doorontwikkeling Planning & Control gedekt en is de reserve leeg. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2016 zijn er extra budgetten beschikbaar gesteld voor organisatie-ontwikkeling en kan deze reserve dan ook opgeheven worden.

Wat zijn we van plan?

Voorgesteld wordt om deze reserve in 2017 op te heffen.