060225

Reserve opvang revolverend financieren

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

5.653.681

9.398.681

12.398.681

14.398.681

15.398.681

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

3.745.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

9.398.681

12.398.681

14.398.681

15.398.681

15.398.681

060225

060225 Reserve opvang revolverend financieren

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico's op te vangen. Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij willen meer gebruik te maken van het instrument revolverend financieren. Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als balansmutaties en hebben geen invloed op hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan leningen. Leningen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbetalingen van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze nog steeds buiten de exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie zijn de risico’s die worden gelopen en de beheerskosten die worden gemaakt. Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan het best worden gestort in een reserve of een voorziening, aangezien de revolverende projecten zich doorgaans niet binnen één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een basiskapitaal gevormd dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende projecten. Het bedrag aan uitstaande leningen kan dan ook groter zijn dan het in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de korte termijn is de vorming van een reserve aan de orde en nog geen voorziening.Een voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat de risico’s en verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten. Bij de controle op de jaarrekening ziet de accountant erop toe dat aan deze voorwaarde is voldaan als voorzieningen zijn opgenomen op de jaarrekening. Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingsreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s door minimaal 10% van uitgezette revolverende middelen te storten. Aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat welke risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van de concrete projecten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Wij stellen voor om binnen de reserve geen middelen te oormerken.Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet de gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de risicoreserve aangesproken wordt

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

8: Middelen

Toelichting

Er zijn nu stortingen gedaan voor:
* lening van € 620.000,-- aan de Stichting Sensor Universe. Hiervoor is € 110.800,-- gestort, zijnde 17,87% (voor deze lening is nu wegens mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 380.000,--);
* lening van € 1.550.000,--aan de Stichting INCAS#. Hiervoor is € 155.000,-- gestort, zijnde 10%;
* lening van € 150.000,-- aan de coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD). Hiervoor is 150.000,-- gestort, zijnde 100%;
* diverse Zonneleningen van in totaal € 4.033.941 hiervoor is een bedrag van € 605.091,-- gestort, zijnde 15%;
* lening van € 2.800.000,-- aan Stichting INCAS3. Hiervoor is € 280.000,-- gestort, zijnde 10%;
* garantstelling van € 640.000,-- aan het Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe. Hiervoor is € 100.000,-- gestort, zijnde 16%;
* leningen van in totaal € 372.500,-- aan de Stichting Energy Challenges. Hiervooris € 372.500,-- gestort, zijnde 100% ;
T.b.v. Breedband aanleg zijn de volgende leningen verstrekt:
* lening aan coöperatie ‘De Kop Breed’ van € 2.118.000,--. Hiervoor is € 317.700,-- gestort, zijnde 15%;
* lening aan Eco Oostermoer Verbindt van € 200.000,--. Hiervoor is € 100.000,-- gestort, zijnde 50%;
* lening aan Glasvezel Sterk Midden-Drenthe, wit € 7.500.000,--. Hiervoor is € 750.000,-- gestort, zijnde 10%.
* lening aan Glasvezel Sterk Midden-Drenthe, grijs € 2.750.000,--. Hiervoor is € 900.000,-- gestort, zijnde 32,73%
* lening aan Glasvezel De Wolden van € 9.000.000,--. Hiervoor is € 900.000,-- gestort, zijnde 10%;
* lening aan Noordenveld Zuid-West, wit € 3.511.557,--. Hiervoor is 508.400,-- gestort, zijnde 14,48%;
* lening aan Noordenveld Zuid-West, grijs € 479.000,--. Hiervoor is 191.600,--, gestort, zijnde 40%;

* garantstelling aan de Bentheimer Eisenbahn AG verstrekt, ter dekking van een eventueel exploitatieverlies van de spoorgoederenshuttle Coevorden-Bad Bentheim-Malmö. De garantstelling voor de provincie bedroeg € 125.000,- en was voor 100% afgedekt; Deze garantstelling is voor een bedrag van € 118.702,-- aangesproken ten laste van de reserve. De garantstelling is hiermee afgedaan.
* Voor een verhoogde garantstelling Sectorplan “Werk in beweging” van in totaal € 1.045.307,-- is een bedrag van € 104.530,-- zijnde 10% dekking gestort.
* lening € 950.000,-- aan de Maatschappij voor Weldadigheid. Hiervoor is 95.000,-- gestort, zijnde 10%;
* lening € 200.000,-- aan Bio Energy Hartlief-Lammers BV, Hiervoor is € 50.000,-- gestort, zinde 25%t;
* lening € 105.075,-- aan Landbouwbedrijf De Jong. Hiervoor is € 10.508,-- gestort, zijnde 10%;
* lening € 338.000,-- aan de Coöperatie Het Drents Collectief UA. Hiervoor is € 33.800,-- gestort, zijnde 10%;
* garantstelling van € 800.000,-- ter dekking van de beoogde financiering door de Vereniging van eigenaren De Lariks, is een bedrag van € 80.000,-- gestort , zijnde 10%;

T.b.v. van Zonneleningen zijn/worden bedragen gestort en is binnen deze reserve nog een bedrag van € 3.210.154,-- beschikbaar voor afdekking van risico’s op nieuw te verstrekken leningen.
T.b.v. van leningen Breedband zijn/worden bedragen gestort en is binnen deze reserve is nog een bedrag van € 6.732.300,-- beschikbaar voor afdekking van risico’s voor nieuw te verstrekken leningen.

Wat zijn we van plan?

Er is een storting begroot van € 3 miljoen voor de afdekking van risico’s voor nog te versterken leningen inzake de aanleg van Breedband.