060111

Reserve monitoring voormalige stortplaatsen

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

1.129.834

0

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

1.129.834

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Bestemming resultaat rek. (4)

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

0

0

0

0

0

060111

060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van voormalige stortplaatsen te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit een extra opslag op de nazorgheffing en is in de Leemtewet gekoppeld aan voormalige stortplaatsen. Momenteel vindt geen heffing meer plaats. De reserve is met ingang van 2016 komen te vervallen en het saldo is overgeheveld naar de voorziening monitoring voormalige stortplaatsen. Dit i.v.m. de voorschriften binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Gjalt Gjaltema

Programma

5: Milieu, Energie & Bodem

Toelichting

Omdat de uit de opslag op de nazorgheffing geïnde gelden specifiek moeten worden besteedt, dienen deze op grond van een gewijzigde interpretatie van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te worden opgenomen in een voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel. Het saldo van deze reserve is via de 1e Bestuursrapportage 2016 overgeheveld naar de Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen. Deze reserve kan dan ook vervallen.

Wat zijn we van plan?

Voorgesteld wordt om deze reserve in 2017 op te heffen.