060150

Reserve versterking economische structuur

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

7.527.357

6.077.357

5.477.357

5.877.357

6.277.357

Begrote onttrekking (2)

1.450.000

1.000.000

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

400.000

400.000

400.000

400.000

Begrote lasten programma (4)

4.235.727

3.785.727

3.785.727

3.785.727

3.785.727

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

4.235.727

3.785.727

3.785.727

3.785.727

3.785.727

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

6.077.357

5.477.357

5.877.357

6.277.357

6.677.357

060150

060150 Reserve versterking economische structuur

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Erik Bos

Programma

2: Regionale economie

Toelichting

De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijk-economische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. In de Meerjarenbegroting is structureel een bedrag van € 3.785.727,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,-- bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding, reeds een bedrag van € 1.823.225,-- bijgedragen. Verder is opgenomen dat het restant, € 3.176.775,--, vanuit de VES-middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,-- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES-middelen. De werkzaamheden door het Projectenbureau Drenthe zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016 en komt een bedrag van € 200.000,-- uit de Reserve VES. Daarnaast is in 2016 voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden een bedrag van € 250.000,--vanuit de Reserve Versterking Economische structuur gedekt.

Wat zijn we van plan?

Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten om voor 6 jaren van 2017 een bedrag van € 400.000,-- aan deze reserve toe te voegen t.b.v. upgrading TT-circuit, zodat op termijn de reserve aangesproken kan worden voor dekking van een bijdrage voor de upgrading. Daarnaast is voor 2017 een onttrekking van € 1.000.000,-- begroot om voor het laatste jaar de RSP reserve aan te vullen.