060218

Reserve Regio Specifiek Pakket

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

61.440.803

34.791.717

18.592.003

15.563.282

14.874.021

Inflatiecorrectie/rente (2)

104.734

347.917

185.920

155.633

148.740

Begrote onttrekking (3)

27.753.819

17.547.632

3.214.641

844.893

-

Begrote toevoeging (4)

1.000.000

1.000.000

-

-

911.120

Begrote lasten programma (4)

35.609.819

27.288.771

12.955.780

5.736.032

2.930.019

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)

35.609.819

27.288.771

12.955.780

5.736.032

2.930.019

Begrote baten programma (7)

5.900.000-

5.900.000-

5.900.000-

1.050.000-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (8)

5.900.000-

5.900.000-

5.900.000-

1.050.000-

-

Saldo einde jaar (9=1+2-3+4-5-6-7+8)

34.791.717

18.592.003

15.563.282

14.874.021

15.933.882

060218

060218 Reserve Regio Specifiek Pakket

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Bob Potjer

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermogen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatieuitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken geeft aan wat de prijsbijstelling is. Het percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd. De IBOI 2013 was 0%. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Ook voor 2014 en 2015 is de IBOI op 0% vastgesteld. Voor 2016 is het percentage op 0,191% vastgesteld. Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 2017 het begrote percentage van 1%. De IBOI van een boekjaar wordt in het daarop volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden.

Wat zijn we van plan?

Begrote onttrekking in 2017 bedraagt € 17.547.632,-- en de begrote toevoeging bedraagt € 1,0 miljoen.