060227

Reserve natuurbeleid

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

34.169.468

69.349.752

84.607.690

84.607.690

84.607.690

Begrote onttrekking (2)

4.577.873

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

39.758.157

15.257.938

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

31.505.634

38.213.710

38.499.501

38.499.501

38.499.501

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

31.505.634

38.213.710

38.499.501

38.499.501

38.499.501

Begrote baten programma (6)

8.535.324

2.732.554

1.332.554

1.332.554

1.332.554

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

8.535.324

2.732.554

1.332.554

1.332.554

1.332.554

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

69.349.752

84.607.690

84.607.690

84.607.690

84.607.690

060227

060227 Reserve natuurbeleid

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppejan Voogd

Programma

7: Dynamiek in leefomgeving

Toelichting

In de meicirculaire 2013 is een integratieuitkering aan de provinciefonds uitkering toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering was het gevolg van de aanvraag van rijksmiddelen voor 4 grote natuurprojecten (icoonprojecten Bargerveen, Hunzedal, Reest en Drents-Friese Wold) alsmede voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze projecten moeten in de komende jaren worden uitgevoerd.

Wat zijn we van plan?

Een toevoeging van € 15.257.938,--.