060229

Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

250.000

185.919

232.920

892.171

551.422

Begrote onttrekking (2)

250.000

-

-

340.749

-

Begrote toevoeging (3)

185.919

47.001

659.251

-

2.659.251

Begrote lasten programma (4)

6.190.480

4.662.250

4.050.000

5.050.000

3.732.863

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

6.190.480

4.662.250

4.050.000

5.050.000

3.732.863

Begrote baten programma (6)

164.080-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

164.080-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

185.919

232.920

892.171

551.422

3.210.673

060229

060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Gerrit Jansen

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschoten van de jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten te laag zijn in een bepaald jaar.
Met de instelling van deze reserve in 2016 zijn we tegemoet gekomen aan de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. Deze reserve vangt namelijk de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op. Uit de doorrekening van het onderhoudsprogramma in 2015 bleek dat er een tijdelijke besparing op groot onderhoud mogelijk was. Het budget is daarop met ingang van 2016 gekort met € 1,5 miljoen, vanaf 2020 komt deze tijdelijke korting weer te vervallen en is het normbedrag voor onderhoud van € 4.709.251,-- € 6.392.114,--.

Wat zijn we van plan?

Een storting van € 47.001,--