083177

Voorziening groot onderhoud Drents Museum

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

276.622

224.749

32.184

92.988

77.203

Ontrekking (2)

216.873

357.565

104.196

180.785

178.089

Toevoeging (3)

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Saldo einde jaar (1-2+3)

224.749

32.184

92.988

77.203

64.114

083177

083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Jacques Tichelaar

Teamleider

Henk Jan Schimmel

Programma

8: Middelen

Toelichting

Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum. Dit naar aanleiding van de verbouwing en nieuwbouw bij het Drents Museum. De planning beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting van het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 2011 is opgenomen. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar.
Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. Voor als nog wordt dan uitgegaan van een jaarlijks benodigde storting van € 379.427,- per jaar. Dit is in de meerjarenraming van de begroting verwerkt, maar er zal nog een herijking in 2021 uitgevoerd worden.
Divers planmatig onderhoud op basis van het opgestelde onderhoudsplan en hetgeen vanuit eerdere jaren is doorgeschoven.

Wat zijn we van plan?

Een storting van € 165.000,-- en daarnaast een onttrekking van € 357.565,--.