083182

Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

59.434

64.377

77.260

90.114

101.142

Ontrekking (2)

9.100

1.160

1.189

3.015

20.489

Toevoeging (3)

14.043

14.043

14.043

14.043

14.043

Saldo einde jaar (1-2+3)

64.377

77.260

90.114

101.142

94.696

083182

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011

Portefeuillehouder

Jacques Tichelaar

Teamleider

Henk Jan Schimmel

Programma

8: Middelen

Toelichting

Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar. Hiervan zal een herijking in 2021 uitgevoerd worden. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 53.590,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden verlaagd naar € 14.043,-- per jaar.
In de komende jaren is veelal alleen dagelijks onderhoud van toepassing.

Wat zijn we van plan?

Een storting van € 14.043,-- en daarnaast een onttrekking van € 1.160,--.