050002

Saldireserve

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

6.819.351

2.537.443

375.000

240.000

120.000

Begrote onttrekking (2)

4.786.908

2.162.443

135.000

120.000

120.000

Begrote toevoeging (3)

505.000

-

-

-

-

Bestemming resultaat rek. (4)

-

-

Saldo einde jaar (1-2+3+4)

2.537.443

375.000

240.000

120.000

-

050002

050002 Saldireserve

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming van PS.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

8: Middelen

Toelichting

Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen en bestuursrapportages, waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in dit overzicht verwerkt.

Wat zijn we van plan?

Gepland waren diverse overhevelingen vanuit 2015 naar 2016 volgens de Jaarrekening 2015 en de Bestuursrapportages in 2016.