050001

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

19.971.921

5.271.921

5.271.921

5.271.921

5.271.921

Begrote onttrekking (2)

14.700.000

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Bestemming resultaat (4)

-

Saldo einde jaar (1-2+3+4)

5.271.921

5.271.921

5.271.921

5.271.921

5.271.921

050001

050001 Reserve voor algemene doeleinden

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-technisch deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang van tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

8: Middelen

Toelichting

De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in de meerjarenbegroting, veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken. Het surplus werd in 2016 voor een bedrag van € 14,7 miljoen afgeroomd en werd overgeheveld naar de van de Reserve investeringsagenda.

Wat zijn we van plan?

In 2017 zijn voor als nog geen mutaties opgenomen.