072110

Voorziening spaarhypotheken

Verloop

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo aanvang jaar (1)

2.622.866

2.722.866

2.822.866

2.922.866

3.022.866

Premie-inleg (2)

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Ontrekking (3)

-

-

-

-

-

Toevoeging (4)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (1+2-3+4)

2.722.866

2.822.866

2.922.866

3.022.866

3.122.866

072110

072110 Voorziening spaarhypotheken

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Jacques Tichelaar

Teamleider

Raymond Kavsek

Programma

8: Middelen

Toelichting

De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het aantal spaarhypotheken afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening dalen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zal toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen kan de voorziening in omvang afnemen, maar daar is geen rekening meegehouden omdat het effect hiervan niet in te schatten is. De stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig houden we daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse stijging van het spaarsaldo van € 100.000,--. De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te voldoen.

Wat zijn we van plan?

Gepland is een premie-inleg van € 100.000,--.