Omschrijving

Ons doel is dat Drenthe bruist van de energie en ondernemerszin. Het afgelopen jaar hebben we veel afspraken uit het collegeakkoord “Dynamisch en Ondernemend” vertaald naar de Economische Koers Drenthe 2016-2019 en concrete maatregelen. De totstandkoming en de uitvoering van de Koers is een samenspel met allerlei betrokken partijen. Voor die opgaven waar samenwerking op boven provinciaal niveau nodig is, werken wij samen met onze partners in Noord-Nederland, Overijssel, Den Haag, Noordwest-Duitsland en Europa. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, werken wij samen in (sub)regionale allianties (bijvoorbeeld ‘Vierkant voor Werk’). De focus ligt daarbij op het verstevigen van het ondernemersklimaat en het aanmoedigen van de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven.

Nu het economisch herstel daar steeds meer reden voor geeft, is de tijd rijp voor een stap voorwaarts. 2017 is dan ook wat ons betreft het jaar van resultaten boeken.

Daarom zetten wij in op een samenhangend, integraal en ‘op maat’ gemaakt innovatie-instrumentarium. De Drentse Bedrijvenregeling, de Agenda Agribusiness, het TOP-programma en de Ondernemersfabrieken ondersteunen huidige en toekomstige Drentse bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe en het behoud van bestaande werkgelegenheid. We stimuleren ook de ontwikkeling naar een toekomstgericht landbouw in Drenthe (zie speerpunt 5 Energiek Drenthe). Daarbij ondersteunen we partners in het bereiken van een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmartk door onder meer te investeren in kennisontwikkeling. Vooral de ontwikkelingen die de investeringen in het breedbandnetwerk en het ‘Internet of Things’ de komende jaren bieden, hebben onze aandacht.

Waar mogelijk worden de kansen van de Europese structuurfondsen voor innovatie benut. Dit doen wij via de Noordelijke Innovatie Board (NIB) die op basis van de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) is opgericht. Het NIB zoekt naar innovaties die voor een grote economische en maatschappelijke impact kunnen zorgen.

Roadmap Circulaire Economie
Drenthe heeft een uitstekende uitgangspositie voor een groene economie. De ‘Roadmap Circulaire Economie’ bevat op de schaal van Drenthe een visie, strategie en handelingsperspectief om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en om substantiële economische spin-off te genereren. We werken hierbij samen met Drentse ondernemers, kennisinstellingen en overheden die op dit moment al uitblinken in de ontwikkeling en toepassing van biobased materialen en die zich bewust zijn van de kansen die de circulaire economie biedt.

Vrijetijdseconomie en Fietsen
De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector in Drenthe. Ongeveer een op de twaalf banen is te vinden in deze sector. Bovendien dragen bestedingen in de vrijetijdssector ook bij aan het op peil houden van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Om ook in de toekomst Drenthe gastvrij en aantrekkelijk te houden, meer bezoekers aan te trekken en de bestedingen te laten toenemen is meer samenwerking en zijn investeringen nodig. Binnen het programma Vrijetijdseconomie en Fietsen wordt samen met onze partners, zoals gemeenten en ondernemers, op een integrale en verbindende manier gewerkt aan de versterking van de sector. We zetten daarbij in op het versterken van marketing, promotie en (cultuur)aanbod, het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische en recreatieve (dag)voorzieningen en het vergroten van de slagvaardigheid van de sector.

De fiets is een motor achter meerdere beleidsdoelen. Zowel de fietsinfrastructuur zelf als de fietser en zijn uitgaven zorgen voor werkgelegenheid. Ook het effect op de gezondheid en het milieu zijn niet te onderschatten. Om onderscheidend te zijn en blijven investeren we samen met onze partners in ons vijf sterren fietsnetwerk, versterken we de promotie van onze fietsprovincie en fietsevenementen en zetten we in op innovatieve oplossingen en het stimuleren van het fietsen naar school en werk .

Retailagenda
Wij leveren een bijdrage aan het aantrekkelijk houden van de Drentse centrumgebieden. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het herstructureren van bedrijventerreinen (voorkomen van leegstand en tegengaan van verpaupering). Wij versterken daarbij onze contacten met de gemeenten om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een ‘op maat’ gemaakte RetailDeal. Wij ontwikkelen een Binnenstadsfonds waar gemeenten een beroep op kunnen doen om centrumgebieden te revitaliseren.

Digitale bereikbaarheid Drenthe
Wij zetten ons samen met partners in om in 2019 voor heel Drenthe breedband beschikbaar te hebben. Door de inzet van het breedband platform Verbind Drenthe worden coöperaties en stichtingen geïnformeerd en ondersteund om samen deze ambitie waar te maken. En met subsidies en leningen helpen wij coöperaties en stichtingen om de aanleg van een breedband netwerk te realiseren.