Omschrijving

Goed en veilig bereikbaar zijn, is van economisch en maatschappelijk belang. Vrijwel iedereen neemt dagelijks deel aan het verkeer in welke vorm dan ook. Zelfstandig of begeleid. Naar huis, werk, school of bijvoorbeeld recreatief. Samen met onze partners zoals gemeenten, Rijk en maatschappelijke organisaties investeren we in veilige wegen, een betrouwbaar openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van de fiets en van veilig gedrag in het verkeer.

N34
De eerste fases van planvorming rond de verdubbeling van de N34 in Zuidoost Drenthe zijn afgerond. We doorlopen nu de procedures en grondaankopen om nog in deze collegeperiode daadwerkelijk tot aanleg te kunnen overgaan. Diverse aansluitingen op de N34 en N391 zijn in uitvoering of in voorbereiding. Deze aansluitingen passen in een breder onderzoek naar de mobiliteitsknelpunten in de verbinding Emmen-Groningen. We leggen hierbij een directe relatie met het onderzoek naar de haalbaarheid van de spoorverbinding van Emmen naar Stadskanaal. Op de N34 zijn we een gedragscampagne gestart gericht op het verminderen van inhalen, keren en afleiding om het aantal ernstige ongevallen te verminderen.

Logistiek
Zuidoost Drenthe is een belangrijke logistieke regio. We zetten in op goede achterlandverbindingen naar Duitsland en Twente. Als onderdeel van het Programma Beter Benutten in de Regio Groningen Assen ontwikkelen we een logistieke hub bij Flora Holland.

Openbaar vervoer en innovatie
Voor een nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen stellen we een programma van eisen op. Hierin houden we rekening met duurzaamheid en nieuwe vormen van vervoer. Samen met gemeenten in Groningen en Drenthe werken we aan een gezamenlijke concessie Publiek Vervoer voor het doelgroepenvervoer. Met een koppeling naar de MIRT verkenning Anders Benutten, een onderzoek dat concrete uitvoerbare projecten moet opleveren, om de voorzieningen in het landelijk gebied bereikbaar te houden. We initiëren initiatieven om autonome voertuigen in te zetten. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden die drones kunnen bieden. De Vechtdallijnen met onder andere de spoorverbinding Emmen-Zwolle kennen een doorlopende ontwikkeling tot 2028 om te komen tot een rendabele exploitatie.

Fiets
De fietssnelweg Assen-Groningen komt in een fase van nadere besluitvorming over het ontwerp. Met Overijssel stemmen we af over een hoogwaardige snelle fietsverbinding Meppel-Zwolle. We passen dynamische (fietspad)verlichting toe op die plaatsen waar verdere (innovatieve) verduurzaming van openbare verlichting mogelijk is. Ook ontwikkelen we een innovatief fietsmonitoringssysteem.

Verkeersveiligheid
Het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers stagneert. Verkeersonveiligheid vraagt dan ook om blijvende brede aandacht. Zowel een veilige inrichting van de weg en het fietspad als gedragsbeïnvloeding zijn van belang. We werken de visie op bijvoorbeeld de N375, de weg van Pesse naar Meppel, uit naar concrete maatregelen. Met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, hebben we meerjarige afspraken in het Programma “Samen richting Nul Verkeerslachtoffers!”

Onderhoud
We hebben een dynamisch onderhoudsprogramma voor onze eigen (vaar)wegen en fietspaden, waarbij effectievere inzet van onderhoudsmiddelen mogelijk is. Zo blijven we voldoen aan de maatschappelijke wensen die gesteld worden aan het Drentse (vaar)wegennet.

RSP
De maatregelen binnen het Regio Specifiek Pakket RSP liggen op schema. De aansluiting van de Rondweg Emmen op de N34 is in voorbereiding. De aanleg van de spoorboog bij Coevorden is in een afrondende fase. De herinrichting van het stationsplein en omgeving is in voorbereiding. Voor de verbetering van de spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen is de planologische procedure voor de verruiming van de spoorboog Hoogeveen afgerond. De 5e en 6e trein rijdt tussen Assen en Groningen en de verdubbeling van het spoor Zwolle-Herfte is in voorbereiding.