Omschrijving

Cultuur
We gaan voor een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar alle inwoners van alle leeftijden aan mee kunnen doen. Daarom willen we met alle gemeenten een cultuurconvenant afsluiten. Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Spraakmakende culturele evenementen verspreid over de provincie die tot extra beleving én bestedingen leiden, zetten Drenthe meer op de kaart. Wij zijn trots op onze parels en willen die nog beter positioneren. In januari 2017 dient Nederland, mede namens België, het nominatiedossier in voor het verkrijgen van de UNESCO-status voor de Koloniën van Weldadigheid. Internationale besluitvorming vindt in 2018 plaats. Samen met gemeenten en uitvoeringspartners versterken we de kwaliteit van ons erfgoed. We voeren culturele investeringen uit die leiden tot meer kwaliteit. Met het beter 'vermarkten' van het 'Verhaal van Drenthe' gaan we door.

Toekomstgerichte Landbouw
Wij stimuleren de ontwikkeling naar een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Met de ontwikkelagenda melkveehouderij ondersteunen wij de sector om op basis van grondgebondenheid ook in de toekomst op een innovatieve manier te kunnen ondernemen. De primaire sector en de verwerkende sector liggen nog dichtbij elkaar. We willen een bijdrage leveren aan het verdiepen van de samenwerking. Innovatie is hierbij het sleutelwoord. Hiervoor zetten wij ook in op nieuwe verbindingen, zogenaamde ‘crossovers’, van agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en de productie van duurzame energie. Wij willen een gezamenlijke visie opstellen met stakeholders, gericht op aandacht voor mest en mineralen, beschikbaarheid van water, bodemdaling, alsmede landbouwinnovatie en duurzaamheid.

Leefbaarheid, krimp en sociaal beleid
Met de vaststelling van onze Visie op leefbaarheid en krimp, hebben wij de rode draad van ons collegeprogramma: “Iedereen doet mee en iedereen doet er toe” gedefinieerd als een plus op onze kerntaken. Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaat en daar leggen wij ons als college niet bij neer. De kracht van de vastgestelde visie op leefbaarheid en krimp is dat het gemaakt is in verbinding met provinciale kerntaken als Regionale Economie, Bereikbaar Drenthe, Ruimtelijk Drenthe en Cultuur. Samen met partners en voor de inwoners van Drenthe werken we aan een dynamisch Drenthe voor nu en in de toekomst.
Onze eerste aandacht gaat uit naar het tot stand brengen van een goed kennisnetwerk, met onder andere een trendbureau en goede monitoringfuncties en het doorstarten van onze samenwerking in zuidoost Drenthe. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van succesvolle programma’s zoals Drenthe Beweegt.

Samenwerken aan een natuurlijk platteland
Onze inzet is gericht op een goed functionerende en beleefbare natuur, die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe. Er is ruimte voor mooie ideeën die het verschil maken. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Het college heeft hiervoor het programma Natuurlijk Platteland 2016 – 2021 vastgesteld. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de komende zes jaar, waarbij we de bestaande Europese afspraken verbinden met een dynamisch en ondernemend Drenthe. Dit jaar geven we uitvoering aan een aantal projecten.

De nieuwe Wet Natuurbescherming is op 1 januari 2017 van kracht. De provincie gaat deze wet grotendeels uitvoeren. Om deze wet goed uit te kunnen voeren heeft de provincie de nodige voorbereidingen getroffen. In een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en kleinere bijeenkomsten zijn beleidsregels en teksten voor de POV ontwikkeld. In lijn met ons collegeakkoord nemen we de Wet beleidsarm over.