Omschrijving

Om onze ambities te realiseren verwachten we een dienstbare en ondernemende organisatie aan onze zijde. Wij investeren in verdere professionalisering van onze dienstverlening, ook naar organisaties waarmee we samenwerkingsafspraken hebben. Door stap voor stap en met de medewerkers de werkzaamheden in cruciale processen te verbeteren, werken we effectiever en efficiënter. Zowel in de bedrijfsvoering als in de beleidsprocessen.

De opgave van de provincie bepaalt de vraag en daarmee ons werk. Rondom die opgaves zetten we medewerkers in. Op alle niveaus in de organisatie werken we op basis van een zakelijke opdracht. De verhouding tussen overhead en primair proces stellen we na onderzoek opnieuw vast. Zodat zoveel mogelijk medewerkers direct werken aan de resultaten. Gericht op samenwerking met partners en voortdurend afstemmend met de omgeving.

Aan de hand van een gedegen analyse van zowel de veranderende vraag naar personeel als inzicht in kwaliteit en ontwikkelvermogen van de aanwezige medewerkers, stellen we een nieuw meerjarig personeelsplan op. In dat plan maken wij duidelijk welke kwaliteiten ontwikkeld moeten worden en welke instroom nodig is. We zetten in op een gezonde generatiebalans door middel van uitstroom bevorderende maatregelen, een nieuwe lichting trainees en medewerkers die we in meester-gezelconstructies opleiden tot vakkundige ambtenaren. Dit alles binnen de afspraken die over de loonsom en de eenmalige middelen met provinciale staten zijn gemaakt.

Onze gezonde financiële positie zetten we de komende jaren in op het behalen van maatschappelijk rendement voor Drenthe. Daarnaast passen we daar waar gewenst de beleidskaders voor onze financiële huishouding daar op aan, ook gelet op continue wijzigingen van de landelijke richtlijnen. Daarmee blijft de organisatie financieel gezond, zijn ook alle risico’s in kaart en verantwoorden we transparant op resultaten en effecten. We blijven inzetten op verdere digitale beschikbaarheid van deze informatie.

We blijven investeren in de inzet van moderne ICT beveiliging. Redenen hiervoor zijn de nieuwe wetgeving, het delen van informatie in netwerken en een toename van digitale bedreigingen.