Inleiding en leeswijzer

De Begroting 2017 is gereed en wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de begroting. De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bevat naast het programmaplan ook de (verplichte) paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Het programmaplan (beleidsbegroting)
Ook voor de opzet van de Begroting 2017 geldt, dat deze is opgebouwd vanuit de thema's van het Collegeakkoord. Deze strategische thema's zijn samenhangend en concreet vertaald in 5 speerpunten, die daarmee de hoofdindeling van deze begroting bepalen. Deze speerpunten worden telkens gevolgd door programma's. Deze programma's komen overeen met de provinciale kerntaken zoals deze zijn onderscheiden in IPO-verband. Dit is met name gebeurd om ook tegemoet te komen aan de wens van de staten, om een langjarige vergelijkbaarheid te borgen.
In totaal bestaat het programmaplan van de Begroting 2017 uit 8 programma’s, waarbinnen de beleidsinformatie wordt gepresenteerd aan de hand van een aantal binnen elk programma afgebakende beleidsopgaven. De beleidsopgaven zijn de “dragers” van de feitelijke beleidsinformatie in het programmaplan. Deze zijn uitgewerkt naar doelstellingen en resultaten voor het jaar 2017.
Die resultaten voor 2017 die deel uitmaken van de plannen uit het Collegeakkoord zijn in de Begroting geaccentueerd.

De verschillende – vaste – onderdelen van het programmaplan worden hierna kort toegelicht.

Toelichting per speerpunt
Het programmaplan is in eerste aanleg ingedeeld naar de speerpunten uit het Collegeprogramma. Binnen de speerpunten worden vervolgens de 8 begrotingsprogramma’s gepresenteerd. Per speerpunt worden de plannen van het College voor 2017 met een inleidende tekst toegelicht.

Toelichting per programma
De informatie per programma wordt gestart met een korte toelichting, waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven welke beleidsterreinen in het betreffende programma worden behandeld.

Beleidsopgaven, doelstellingen en resultaten
Per product bestaat de kern van de beleidsinformatie in het programmaplan uit een beschrijving van de beleidsopgaven voor de provincie, de provinciale doelstellingen en de resultaten waardoor een bijdrage aan het bereiken van de doelen geleverd wordt. In elk programma wordt beleidsinhoudelijke informatie verstrekt per “deelprogramma” (product) door middel van tabellen. Concreet wordt in de tabellen informatie per beleidsopgave opgenomen over de te bereiken beleidsdoelen en de te realiseren resultaten in 2017. Deze informatie is zo concreet mogelijk geformuleerd.
Bij de resultaten die deel uitmaken van de plannen uit het Collegeakkoord, is dit aangegeven door het betreffende resultaat te accentueren.

Toelichting bestaand beleid
De inhoudelijke informatie per programma wordt afgerond met een korte toelichting op het bestaande beleid. Deze toelichting is zo beknopt mogelijk gehouden. De kern van deze informatie bestaat uit de ontsluiting van achterliggende beleidsdocumenten. In de begrotingsteksten worden deze documenten genoemd; in een digitale variant van de begroting zal het hierbij gaan op “hyperlinks”, waarop doorgeklikt kan worden.

Wat mag het kosten?
Onder het onderdeel “Wat mag het kosten” wordt een meerjarig financieel overzicht opgenomen van de lasten en baten. Het overzicht verstrekt daarbij informatie per beleidsopgave en per economische categorie (inkoop, subsidies en kapitaallasten). Directe loonkosten worden verzameld in programma 8 Middelen en daar gepresenteerd. Datzelfde geldt voor de indirecte loonkosten.
In het overzicht wordt een weergave opgenomen van de geplande onttrekkingen en dotaties aan de relevante reserves. Nieuwe investeringen worden in de programma’s kort toegelicht.
Per programma(onderdeel) wordt een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten. De verstrekte financiële cijfers worden niet alleen verstrekt voor de komende jaren van 2017 tot en met 2020, maar daaraan toegevoegd ook cijfers over 2015 en 2016.

Toelichting op verschillen. Begroting 2016 versus Begroting 2017
De tabellen met verschillen tussen jaren bevatten een cijfermatige weergave van de verschillen (oud – nieuw – verschil) en een inhoudelijke toelichting, waarbij wordt teruggegrepen op het detailniveau van de informatie in het financiële overzicht

De paragrafen (beleidsbegroting)
In de paragrafen behandelen wij onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de provincie. De paragrafen zijn grotendeels wettelijk voorgeschreven. De eerste paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. De paragrafen betreffen die van onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en lokale heffingen. Met ingang van de Begroting 2014 is een nieuwe paragraaf opgenomen over het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen. Met ingang van de Begroting 2016 wordt een paragraaf opgenomen voor een integraal beeld van de inzet van de provincie gekoppeld aan Europese doelstellingen en programma's, dit in lijn met het door de staten vastgestelde spelregelkader.

Het overzicht van lasten en baten (financiële begroting)
Door vaststelling van de Begroting 2017 autoriseren de staten het college tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten worden de baten en lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Dit overzicht is integraal, dat wil zeggen dat het alle baten en lasten bevat, zoals opgenomen in het programmaplan.

De uiteenzetting van de financiële positie (financiële begroting)
Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie. Dit gebeurt ook in een meerjarig perspectief. Speciale aandacht geven wij aan de investeringen, financiering en voorzieningen.