A. Sociale structuur

2017

2018

2019

2020

Aantal inwoners

487.400

486.600

485.700

485.100

Aantal huishoudens

219.300

220.200

221.000

221.800

B. Economische structuur

Arbeidsdeelnamebevolking

2019

Beroepsbevolking (x 1.000)

214,1

Waarvan:

Werkloos (x1.000)

13,8

Werkloos in procenten

6,4%

Werkgelegenheid (totaal banen) Sector

Landbouw, bosbouw en visserij

9.200

Industrie ( incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven

25.900

Bouwnijverheid

14.600

Handel en reparatiebedrijven

40.700

Vervoer en opslag

6.300

Horeca

10.500

Zakelijke diensten

34.700

Overige diensten

76.100

Totaal

218.100

*Gegevens voor 2019 geprognosticeerd

C. Fysieke structuur

2017

Oppervlakte (in km 2)

2.680

Woningvoorraad

218.625

Wegen (in km)

518

Fietspaden (in km)

270

Vaarwegen (in km)

177

D. Financiële kerngegevens (in euro's * 1.000)

2017

2018

2019

2020

Totale lasten voor bestemming resultaat

244.819

234.542

230.901

221.634

Totale baten voor bestemming resultaat

-232.484

-220.111

-218.428

-221.998

Onttrekking aan reservers (saldo)

-12.335

-14.431

-12.473

364

Rekening resultaat na begrote mutaties

0

0

0

0

De post onvoorzien binnen de exploitatie

500

500

500

500

Opbrengsten opcenten mrb

55.600

55.615

57.643

58.697

Uitkering provinciefonds (inc. decentralisatie)

-144.444

-136.279

-141.207

-146.483

Omvang algemene reserves per 31 december

33.147

33.012

32.892

32.772

Omvang bestemmingsreserves per 31 december

305.240

290.944

278.591

279.075

Omvang voorzieningen per 31 december

13.276

13.452

13.715

13.705