201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Kwaliteit openbaar bestuur4.1406.1756.567-3936.4546.4658.452
1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.4357570575757
Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken.4357570575757
Inkoop43574215424242
Kosten bedrijfsvoering8000000
Kosten opleidingen en oefeningen19770777
Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen0110111
Overige kosten CvdK1534340343434
Regionaal Info en Expertise Centrum015015000
Subsidie0015-15151515
Regionaal Info en Expertise Centrum0015-15151515
1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders8659029020902902902
Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")5715495490549549549
Inkoop3212242240224224224
Kosten duaal bestuur2061161160116116116
Kosten statenexcursies710100101010
Overige goederen en diensten6347470474747
Presentiegeld/reis- en verblijfkosten4551510515151
Subsidie2503253250325325325
Fractiewerkzaamheden2503253250325325325
Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten2943533530353353353
Inkoop4281810818181
Afwikkeling voorgaand jaar0000000
Overige goederen en diensten4081810818181
Visievorming Midden-bestuur2000000
Ontv. bijdragen-14000000
Overige opbrengsten-14000000
Subsidie2662722720272272272
Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer2662722720272272272
1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur293273697-424572572572
Heldere en transparante besluitvorming293273697-424572572572
Inkoop291282506-224381381381
200 jaar Drenthe76000000
Kosten bedrijfsvoering0000000
Kosten Gedeputeerde Staten113124249-125124124124
Kosten mediation0220222
Kosten rechtsbeschermingsprocedures1732320323232
rechtskundige bijstand220200202020
Uitbesteed onderzoek1333330333333
Verzekeringen7171710717171
Wachtgeld oud GS0099-99999999
Ontv. bijdragen-1000000
Overige opbrengsten-1000000
Ontv. subsidies0-12-120-12-12-12
Incidentele baten0-12-120-12-12-12
Subsidie3330333
Nationale Ombudsman3330333
Toev. voorziening00200-200200200200
Bijdrage aan voorziening Appa00200-200200200200
1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen36047943742437437437
Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte13027122942229229229
Inkoop13027122942229229229
Bestuurlijke ondersteuning810100101010
externe betrekkingen4955550555555
Nieuwjaarsbijeenkomst1610100101010
Overige goederen en diensten5719615442154154154
Medewerkers en bestuurders van de provincie houden zich actief op de hoogte van wat er speelt in de samenleving838380383838
Inkoop838380383838
Kosten interne communicatie838380383838
Profileren van het middenbestuur bij het formuleren en realiseren van Drentse opgaven2221701700170170170
Inkoop2221781780178178178
Advertentiekosten1561251250125125125
Nieuwe media6653530535353
Ontv. bijdragen0-8-80-8-8-8
Terugontvangen advertentiekosten0-8-80-8-8-8
1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders2.5804.4644.475-114.4864.4986.484
Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van bestuurlijke faciliteiten1.2751.2891.300-111.3111.3231.334
Inkoop1324024000
Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)1324024000
Subsidie1.2611.2651.300-351.3111.3231.334
Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)728713736-24736736736
Kosten SNN533553564-11575586598
Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van financiële instrumenten1.3053.1753.17503.1753.1755.150
Inkoop5075750757550
Kosten Netwerken Europa5075750757550
Subsidie1.2553.1003.10003.1003.1005.100
Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa1.2553.1003.10003.1003.1005.100

Verrekening resultaat met reserves

2015 Rekening

2016

2017

Verschil

2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

1.045.183

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-1.012.554

-1.887.446

-1.887.446

0

-3.100.000

-3.100.000

-3.100.000

Saldo verrekening met reserves

32.629

-1.887.446

-1.887.446

0

-3.100.000

-3.100.000

-3.100.000

Totaal na bestemming

4.172.868

4.287.333

4.679.886

-392.553

3.353.605

3.365.104

5.351.833

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Heldere en transparante besluitvorming

Inkoop

-223.500

Als gevolg van de aanpassing van het BBV wordt de jaarlijkse premie van € 90.000 voor pensioenen van politieke ambtsdragers vanaf 2017 in programma 1 verantwoord.
Daarnaast is een eenmalig budget van € 125.000 voor het Drentse aandeel in het Prinsjesfestival opgenomen.

Toev. voorziening

-200.000

Als gevolg van de aanpassing van het BBV wordt de jaarlijkse toevoeging van € 200.000 aan de Voorziening Appa-pensioenen in programma 1 verantwoord.

Overige verschillen

30.947

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

-392.553