201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer5.9803.7503.1795712.8842.9392.000
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken5.4282.2052.20501.9101.9651.565
Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe146400900-5009351.005605
Inkoop63400300100335405105
Afwikkeling voorgaand jaar-107000000
Inzet op specifieke ontwikkelingen1704003001003003000
Kosten Omgevingswet000035105105
Subsidie820600-600600600500
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-13000000
Inzet op specifieke ontwikkelingen00100-1001001000
Ruimtelijk ontwerp95000000
Ruimtelijke kwaliteit00500-500500500500
Juiste functie op de juiste plek4226260262626
Inkoop4226260262626
Overige goederen en diensten2526260262626
Presentiegeld/reis- en verblijfkosten17000000
Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen5.2401.7791.279500949934934
Inkoop2.702660666
Afwikkeling voorgaand jaar-4000000
Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid6660666
Versterking stedelijke kernen2.700000000
Ontv. bijdragen-54000000
Overige opbrengsten-54000000
Subsidie2.5921.7731.273500943928928
Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 20301.3121.27301.273000
Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030001.273-1.273943928928
Duurzame krimpregeling7815000500000
Uitgaven ISV III500000000
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen489554-10564-10-10-10
De strategische grondwatervoorraad is toereikend om te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groei van de drinkwatervraag van 3%0-10-100-10-10-10
Leges0-10-100-10-10-10
Leges en andere rechten0-10-100-10-10-10
De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater voor een, ook op de lange termijn houdbaar05640564000
Inkoop05640564000
Overige goederen en diensten05640564000
Robuuste watersystemen die voldoen aan de normen voor regionale wateroverlast489000000
Inkoop489000000
Overige goederen en diensten489000000
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening639919847984984446
De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 202139259250925925425
Inkoop7599259250925925425
Afwikkeling voorgaand jaar-99000000
Kosten onderzoeken1191101100110110110
Kosten onderzoeken waterhuishouding2963153150315315315
Kosten uitvoering Grondwaterwet442000000
Overige goederen en diensten150050005005000
Leges-746-700-7000-700-700-700
Opbrengst grondwaterheffing-746-700-7000-700-700-700
Ontv. bijdragen-10000000
Overige opbrengsten-10000000
Toev. voorziening07007000700700700
Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing07007000700700700
Het op peil houden van de scheepvaartskanalen en het afvoeren van water535144744446
Kapitaal lasten474538738380
Afschrijving383838038380
Toegerekende rente9707000
Subsidie6660666
Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht6606000
Gewenningsbijdrage Waterschap Velten Vecht006-6666
Voldoen aan de EU richtlijn voor schoon en veilig zwemwater815150151515
Inkoop915150151515
Overige goederen en diensten915150151515
Leges-1000000
Leges en andere rechten-1000000

Verrekening resultaat met reserves

2015 Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

173.438

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve grondwaterheffing

0

-376.265

0

-376.265

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

173.438

-376.265

0

-376.265

0

0

0

Totaal na bestemming

6.153.204

3.373.762

3.178.663

195.099

2.883.663

2.938.663

2.000.418

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe

Inkoop

100.000

Als gevolg van de wijziging van het BBV is het budget "inzet op specifieke ontwikkelingen" voor een gedeelte van € 100.000 gewijzigd van kostensoort.

Subsidie

-600.000

N.a.v. de Voorjaarsnota 2016 wordt een structureel budget van € 500.000,-- voor "ruimtelijke kwaliteit" ingesteld. Daarnaast is nog structureel een bedrag van € 100.000 voor inzet op specifieke ontwikkelingen beschikbaar als gevolg van de wijziging van de kostensoort.

Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse netwerk van steden en dorpen

Subsidie

500.000

In 2016 was € 500.000,-- incidenteel beschikbaar in het kader van de Duurzame Krimpregeling (overgeheveld restantbudget uit 2015).

De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater voor een, ook op de lange termijn houdbaar

Inkoop

564.480

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor het jaar 2016 een bedrag van € 539.480 beschikbaar voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater; deze komen beschikbaar als decentralisatie-uitkering. Daarnaast is in 2016 incidenteel € 25.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van het regionaal waterplan.

Overige verschillen

6.884

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

571.364