201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Milieu, Energie & Bodem7.32411.53411.3961389.96010.0236.487
5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)3.3393.9003.7501503.8503.850350
Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990) *3.0752.0002.250-2502.2502.2500
Inkoop2182.0002.00002.0002.0000
Afwikkeling voorgaand jaar-73000000
Kosten monitoring gebiedenbeleid0000000
Projecten Milieu en Energie2912.0002.00002.0002.0000
Ontv. subsidies-3000000
Overige inkomensoverdrachten-3000000
Subsidie2.8600250-2502502500
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-200000000
Europa project"Groen Gas"39000000
Ombouwregeling auto's138000000
Projecten Milieu en Energie00250-2502502500
Subsidie inzake Green Deal2.459000000
Subsidies externe organisaties424000000
Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 *264650500150600600350
Inkoop280650450200550550350
Afwikkeling voorgaand jaar-164000000
Gebiedsfonds wind00250-250350350350
Projecten Milieu en Energie4446502004502002000
Subsidie-16050-5050500
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-19000000
Projecten Milieu en Energie0050-5050500
Zonnepanelen en Asbest (DU)3000000
Realisatie Expeditie Energiezuinig wonen01.2501.0002501.0001.0000
Inkoop01.2501.0002501.0001.0000
Overige goederen en diensten01.2501.0002501.0001.0000
5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen3.1744.1233.7204023.7823.8453.809
Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht2.6763.3213.0133073.0693.1263.184
Inkoop241560395165395395395
Overige goederen en diensten00225-225225225225
RUD projectkosten182502112390112112112
Vergunningverlening5958580585858
Leges00-225225-225-225-225
Leges en andere rechten00-225225-225-225-225
Ontv. bijdragen-13000000
Overige opbrengsten-13000000
Subsidie2.4482.7602.843-832.8992.9563.014
Bijdrage RUD2.4482.7602.843-832.8992.9563.014
Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe1221471470147147147
Ontv. bijdragen-1000000
Overige opbrengsten-1000000
Subsidie1231471470147147147
Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen1231470147000
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen00147-147147147147
Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies.6689890898989
Inkoop7189890898989
Afwikkeling voorgaand jaar-3000000
Dwangsommen1000000
Kosten onderzoeken7389890898989
Ontv. bijdragen-4000000
Overige opbrengsten-4000000
Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe42956547095476482388
Inkoop8210010001001000
Overige goederen en diensten8210010001001000
Subsidie34846537095376382388
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar0000000
Leren voor duurzaamheid-131000100000
Milieufederatie Drenthe00370-370376382388
Stichting Milieufederatie Drenthe3603650365000
Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid-119000000
Inkoop311490149000
Afwikkeling voorgaand jaar-6000000
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid361490149000
Ontv. bijdragen-149-1490-149000
Overige opbrengsten-149-1490-149000
5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden8113.5123.926-4142.3282.3282.328
Behoud van de kernkwaliteit aardkundige waarden (inclusief bodemarchief)2720200202020
Inkoop3020200202020
Kosten aardkundige waarden2820200202020
Kosten bedrijfsvoering1000000
Overige goederen en diensten1000000
Ontv. bijdragen-3000000
Overige opbrengsten-3000000
Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen-44-51-510-51-51-51
Inkoop1000000
Overige goederen en diensten1000000
Leges-45-51-510-51-51-51
Leges en andere rechten-45-30-300-30-30-30
Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe0-21-210-21-21-21
Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma6693.3633.777-4142.1802.1802.180
Inkoop9985.3993.7771.6222.1802.1802.180
Kosten monitoring voormalige stortplaatsen19000000
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)9735.3643.7421.6222.1452.1452.145
Kosten vrijwillige bodemsaneringen635350353535
Ontv. bijdragen0-2250-225000
Ontvangsten van derden ivm bodemsanering0-2250-225000
Ontv. subsidies184-2.061-250-1.811-250-250-250
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)514000000
Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen-329-1.2810-1.281000
Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen0-5300-530000
Convenant bodemsanering bedrijventerrein0-250-2500-250-250-250
Subsidie-5142502500250250250
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-514000000
Kosten bedrijvenregeling02502500250250250
Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik1591801800180180180
Inkoop1671801800180180180
Afwikkeling voorgaand jaar-15000000
Kosten monitoring gebiedenbeleid3330300303030
Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting1491501500150150150
Ontv. bijdragen-9000000
Overige opbrengsten-9000000
Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)0000000
Leges0-3.7000-3.700000
Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen0-3.7000-3.700000
Subsidie03.70003.700000
Stichting Nazorg stortplaatsen03.70003.700000

Verrekening resultaat met reserves

2015 Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

0

-1.250.000

-1.000.000

-250.000

-1.000.000

-1.000.000

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-1.200.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-18.943

-1.129.833

0

-1.129.833

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

-1.218.943

-2.379.833

-1.000.000

-1.379.833

-1.000.000

-1.000.000

0

Totaal na bestemming

6.105.492

9.154.557

10.396.108

-1.241.551

8.960.221

9.022.860

6.486.965

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990) *

Subsidie

-250.000

Budget in 2017 is inclusief middelen voor beleidsontwikkeling.

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020 *

Inkoop

200.000

Instelling Gebiedsfonds Wind.

Subsidie

-50.000

Instelling Gebiedsfonds Wind.

Realisatie Expeditie Energiezuinig wonen

Inkoop

250.000

Verschil komt door verdeling totaal budget over de jaren; het eerste jaar wordt vanwege de aanloop een hoger budget geraamd.

Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht

Inkoop

165.215

Geplande afbouw van projectkosten t..b.v. oprichting RUD.

Subsidie

-83.000

Indexering van de provinciale bijdrage aan de RUD.

Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

Subsidie

95.067

In 2017 zijn geen lasten geraamd voor kosten voor Leren voor duurzaamheid ("DuurzaamDoor").

Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid

Inkoop

149.400

Waren eenmalige middelen, in 2017 niet meer van toepassing.

Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

Inkoop

1.622.300

In 2016 zijn geraamde lasten uit voorgaande jaren overgeheveld naar 2016 vanwege enige stagnatie in de uitvoering.

Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)

Subsidie

3.699.579

De ontvangen nazorgheffing van Attero over 2015 wordt door betaald aan het "Fonds nazorg" en is voor 2017 (nog niet begroot).

Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht

Leges

225.000

Leges WABO doorbetaald aan RUD.

Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid

Ontv. bijdragen

-149.400

Waren eenmalige middelen, in 2017 niet meer van toepassing.

Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

Ontv. bijdragen

-225.000

Leges WABO opgevoerd.

Ontv. subsidies

-1.811.300

In 2016 zijn geraamde baten uit voorgaande jaren overgeheveld naar 2016 vanwege enige stagnatie in de uitvoering.

Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)

Leges

-3.699.579

In 2016 is een nazorgheffing opgelegd voor het heffingsjaar 2015 aan Attero.
De omvang van de heffing is € 3.699.579.

Overige verschillen

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

138.282