201520162017Verschil 2016-2017201820192020
Bedragen x € 1.000RealisatieBegroting
Dynamiek in leefomgeving21.37940.49650.319-9.82357.43356.26452.599
7.1 Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness7751.1071.10701.1071.107882
Stimuleren van versterking toekomstgerichte landbouw en agribusiness7751.1071.10701.1071.107882
Inkoop-89000000
Afwikkeling voorgaand jaar-89000000
Subsidie8641.1071.10701.1071.107882
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-15000000
Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)2502500250000
Landbouw structuur versterking6297320732000
R&T/Landbouw/SEV01250125000
Verbetering van de landbouwstructuur00250-250250250250
Versterking van de landbouw agribusiness00857-857857857632
7.2 Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief15.68133.95043.747-9.79751.58151.88249.161
Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)-9.870-68-3.6843.6162.3772.5320
Ontv. bijdragen-18.139-13.135-2.454-10.681-2.45400
Opbrengst grond voor grondprincipe-3.530-3.5300-3.530000
Opbrengst verkoop grond en gebouwen-7.928000000
Overige opbrengsten-6.681-9.606-2.454-7.152-2.45400
Ontv. subsidies00-3.5303.530000
Opbrengst grond voor grondprincipe00-3.5303.530000
Subsidie8.26913.0672.30010.7674.8322.5320
Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur8.26913.0672.30010.7674.8322.5320
Agrarisch natuurbeheer01.4651.377881.3771.3771.377
Ontv. bijdragen0-1.295-1.33338-1.333-1.333-1.333
Overige opbrengsten0-1.295-1.33338-1.333-1.333-1.333
Subsidie02.7602.710502.7102.7102.710
Agrarisch Natuurbeheer02.7602.710502.7102.7102.710
Behoud en herstel Flora en fauna13121917544175175175
Inkoop-9000000
Afwikkeling voorgaand jaar-9000000
Subsidie14021917544175175175
Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)14021917544175175175
Behouden en versterken Nationale parken en Landschap5225405400540540540
Ontv. subsidies-1000000
Incidentele baten-1000000
Subsidie5235405400540540540
Nationale Parken (2.3)482500540-40540540540
Uitvoeringsprogramma (Nat landschap ontw & culthist) (5.3)4140040000
Het versterken en behouden van Natuur en Landschap20.08618.17216.8251.34716.61416.67016.479
Inkoop1.3871.164237927237237237
Afwikkeling voorgaand jaar89000000
Controlekosten0087-87878787
GWO (Bij12)1.2971.16401.164000
Overige goederen en diensten00150-150150150150
Ontv. bijdragen-1.521-38-150112-150-150-150
Overige opbrengsten-1.521-380-38000
Pacht en erfpacht00-150150-150-150-150
Subsidie20.22017.04516.73730816.52616.58216.391
Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)18.37915.009015.009000
Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS)0014.574-14.57414.30814.30814.308
Consultenschap NME Drenthe203210213-3216219223
Instandhouding schaapskudden (2.6)246411417-6423429361
Kosten Streekbeheer00100-1001251500
Landschapsbeheer Drenthe00527-527535543552
Overige natuurbeschermingsinstanties518180181818
Stichting "Het Drentse Landschap"789801812-11824837850
Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)5125200520000
Subsidie BoerenNatuur826767-1686971
Subsidiering activiteiten NME4880999
Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit126120840-720840840840
Inkoop141149869-720869869869
Afwikkeling voorgaand jaar-10000000
Kosten databestand flora- en faunagegevens0660666
Kosten landelijk meetnet Flora3623023000
Kosten milieukartering4808000
Kosten monitoring gebiedenbeleid00863-863863863863
Modernisering natuurinformatie1111130113000
Ontv. bijdragen0-6-60-6-6-6
Bijdrage derden in kosten databestand flora en fauna0-6-60-6-6-6
Ontv. subsidies-15-23-230-23-23-23
Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en Milieu00-2323-23-23-23
Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-15-230-23000
Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)1.5695997.429-6.8307.4297.4297.429
Inkoop1.5695997.429-6.8307.4297.4297.429
Aanpak stikstof(PAS) DU1.6615997.429-6.8307.4297.4297.429
Afwikkeling voorgaand jaar-92000000
Realisatie Natuurnetwerk Nederland1.6452.9348.000-5.06614.05214.05214.052
Inkoop2282.1988.000-5.80214.05214.05214.052
Afwikkeling voorgaand jaar-118000000
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting008.000-8.00014.05214.05214.052
Overige goederen en diensten3452.19802.198000
Ontv. bijdragen-8.836-5.2030-5.203000
Opbrengst verkoop grond en gebouwen-3.572000000
Overige opbrengsten-5.264-5.2030-5.203000
Subsidie10.2545.93905.939000
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting10.2545.93905.939000
Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland03.0004.100-1.100000
Inkoop005.500-5.500000
Aankoop grond005.500-5.500000
Ontv. bijdragen0-2.000-1.400-600000
Opbrengst verkoop grond en gebouwen0-2.0000-2.000000
Verkoop grond00-1.4001.400000
Subsidie05.00005.000000
Ontwikkelopgave verwerving en inrichting05.00005.000000
Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland1.3156.7567.930-1.1747.9608.0508.050
Inkoop2785.7781.5444.2341.5441.5441.544
Afwikkeling voorgaand jaar-54000000
Bijdrage aan Prolander05.39805.398000
GWO (Bij12)001.164-1.1641.1641.1641.164
Overige goederen en diensten2000000
Uitvoeringskosten3303803800380380380
Kapitaal lasten20820115842158158158
Afschrijving1581581580158158158
Toegerekende rente5042042000
Ontv. bijdragen-2-5-50000
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)-2000000
Overige opbrengsten0-5-50000
Subsidie8317836.233-5.4506.2586.3476.347
Bijdrage aan het Groenfonds7837837830783783783
Bijdrage aan Prolander005.450-5.4505.4755.5645.564
Uitvoeringskosten48000000
Uitvoering Wet natuurbescherming157213214-1215217218
Inkoop381265332-66333334336
Afwikkeling voorgaand jaar-5000000
Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet291155220-65220220220
Overige goederen en diensten889091-1929495
Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet620200202020
Leges-212-60-12565-125-125-125
Leges en andere rechten-212-60-12565-125-125-125
Ontv. bijdragen-12000000
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)-12000000
Subsidie0880888
Subsidiering project schadepreventie flora en fauna0880888
7.3 Dynamisch Drenthe4.9235.4395.465-264.7453.2752.557
Activering door sportactiviteiten gericht op vitalisering en gezondheid7248408400840840495
Inkoop820200202020
Overige goederen en diensten820200202020
Subsidie7168208200820820475
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-5000000
Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming16000000
Ondersteuning aangepaste sporten3140040000
Overige subsidies015200-1852002000
Sport subsidies4896206200620620475
Stichting Sport Drenthe1551200120000
Topsport Noord-Ned.3025025000
Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht2.0153.0693.084-152.350868480
Inkoop1.5992.81902.819000
Afwikkeling voorgaand jaar-75000000
Vitaal Platteland (Impuls sev)1.6742.81902.819000
Ontv. subsidies-27000000
Overige inkomensoverdrachten-27000000
Subsidie4432503.084-2.8342.350868480
Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën100000000
Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw3432500250000
Vitaal Platteland003.084-3.0842.350868480
Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden2.1411.4281.439-111.4521.4651.479
Subsidie2.1411.4281.439-111.4521.4651.479
STAMM/Enova500000000
Subsidies grote instellingen00860-860873886900
Subsidies grote instellingen sociaal domein08490849000
Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.1.3415795790579579579
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen150000000
Zorgbelang Drenthe150000000
Kwaliteitsverbetering onderwijs en tijdig anticiperen op krimp in het onderwijs2763630636363
Subsidie2763630636363
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-36000000
Onderwijsmonitor6363630636363
Realiseren van een goede zorg infrastructuur gericht op beschikbare en kwalitatief goede zorg in Drenthe1640400404040
Inkoop11040-30404040
Overige goederen en diensten110100101010
Zorgeconomie0030-30303030
Ontv. bijdragen-3000000
Overige opbrengsten-3000000
Subsidie1830030000
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar-13000000
Subsidies autonome middelen25000000
Zorgeconomie630030000

Verrekening resultaat met reserves

2015
Rekening

2016

2017

Verschil
2016-2017

2018

2019

2020

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

7.752.904

2.194.835

3.222.714

-1.027.879

0

0

0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

14.340.665

39.758.157

15.257.938

24.500.219

0

0

0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

0

-433.750

-433.750

0

-433.750

-433.750

-240.000

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

0

-9.495.704

-1.018.132

-8.477.572

-2.377.367

-2.531.718

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-1.558.330

-2.099.750

-2.409.750

310.000

-1.676.731

-193.750

0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-6.368.712

-4.577.873

0

-4.577.873

0

0

0

Saldo verrekening met reserves

14.166.527

25.345.915

14.619.020

10.726.895

-4.487.848

-3.159.218

-240.000

Totaal na bestemming

35.545.648

65.841.444

64.937.683

903.761

52.945.244

53.105.093

52.359.381

Doelstelling

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

Subsidie

10.767.258

Betreft verschil als gevolg van verschillen in de omvang van de ILG projecten van jaar op jaar zoals dat nu wordt geschat.

Agrarisch natuurbeheer

Subsidie

50.000

Betreft het in de begroting afsplitsen van het budget voor monitoring.

Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Inkoop

927.161

Betreft verschuiven van budget GWO (Bij12) naar uitvoering programma Natuurlijk Platteland, een extra budget voor streekbeheer en een nieuw budget voor kosten tijdelijk beheer grondbezit die wordt gedekt door een nieuw budget wegens pachtinkomsten.

Subsidie

307.765

Betreft het in de begroting afsplitsen van het budget voor monitoring op een afzonderlijke doelstelling.

Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit

Inkoop

-720.000

Is het gevolg van het bundelen van alle budgetten voor monitoring op één begrotingspost.

Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Inkoop

-6.830.000

Budget voor PAS is voor 2017 weer gebaseerd op oorspronkelijke raming, bij bestuursrapportages wordt dit op de werkelijke planning van projecten aangepast.

Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Inkoop

-5.802.400

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.

Subsidie

5.939.324

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.

Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland

Inkoop

-5.500.000

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.

Subsidie

5.000.000

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV.

Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

Inkoop

4.233.558

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (bijdrage prolander) en verplaatsing van het budget GWO (Bij12).

Subsidie

-5.449.871

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (bijdrage prolander

Uitvoering Wet natuurbescherming

Inkoop

-66.168

Kosten en opbrengsten werden in primitieve begroting nog niet geraamd.

Integrale aanpak van krimp en leefbaarheid voor alle 5 prioritaire thema's zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht

Inkoop

2.818.500

Betreft een wijziging in economische categorie op basis van ervaringscijfers.

Subsidie

-2.833.500

Betreft een wijziging in economische categorie op basis van ervaringscijfers.

Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

Ontv. bijdragen

-10.681.131

Betreft verschil als gevolg van verschillende aantallen en omvang van projecten jaar op jaar op basis van lopende meerjaren projecten en aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (grondverkopen).

Ontv. subsidies

3.529.624

Betreft aanpassing economische categorie (en ook ecosoort) als gevolg van de vernieuwing van het BBV (grondverkopen).

Het versterken en behouden van Natuur en Landschap

Ontv. bijdragen

112.232

Betreft pachtinkomsten wegens tijdelijk beheer grondbezit en aanpassing overige inkomsten.

Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Ontv. bijdragen

-5.202.770

Bijdragen derden in de inrichtingskosten zijn voor 2017 nog niet begroot. Dit zal bij de eerste bestuursrapportage worden geactualiseerd.

Realisatie obstakelvrij maken grond tbv Natuurnetwerk Nederland

Ontv. bijdragen

-600.000

Betreft verschil in begrote grondverkopen tussen beide jaren.

Uitvoering Wet natuurbescherming

Leges

65.000

Leges kosten en opbrengsten waren in de primitieve begroting nog niet geraamd.

Overige verschillen

112.284

Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017

-9.823.134