Dienstbaar aan Drenthe
Onze missie is de ambities van het Drentse bestuur waar te maken, gefocust op de bestuurlijke speerpunten én zo doelmatig mogelijk. Met een moderne bedrijfsvoering en een excellente dienstverlening. De provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op orde heeft maar vooral ook ondernemend, snel en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeften van bestuur, partners en inwoners

Inleiding
In eerdere begrotingen werden de ontwikkelingen en te behalen resultaten in de bedrijfsvoering opgenomen in deze bedrijfsvoeringsparagraaf. In de nieuwe opzet van de begroting zijn de doelstellingen en de te behalen resultaten voor de bedrijfsvoering in het programmaplan Speerpunt 6 Financiën en organisatie opgenomen. De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft alleen nog informatie over het organisatiebeleid in algemene zin. Voor de langere termijn is het organisatiebeleid vastgelegd in de Directiebrief 2016, die als toelichting was bijgevoegd bij de Voorjaarsnota 2016.

Leidende principes, wat willen we bereiken
Meer sámen, nog sterker. Dit is het motto dat zowel het college als het managementteam hanteert als leidend principe in de samenwerking tussen het bestuur, de organisatie en met partners. GS stuurt in een collegiale setting. Dat doet het managementteam ook. Vanuit de overtuiging dat samen beslissen, beter beslissen is. Daarbij hoort ook de interactie met de Staten.

De leidende principes, vastgelegd in het document Meer sámen nog sterker, gaan over samenwerken, vakmanschap, werken vanuit opdrachten en een heldere rolopvatting. Ze helpen om in samenwerkingsverbanden een ondernemende, zakelijke en vertrouwenwekkende werkwijze te hanteren. Een organisatie die snel kan schakelen: een netwerkorganisatie die in hoge mate adaptief is en vitaal genoeg om snel de handschoen op te pakken als nieuwe opgaven, nieuwe ambities zich voordoen. Dat vraagt veel van de houding en het gedrag van medewerkers. Daarop wordt geïnvesteerd en gestuurd.

Kernwaarden

Kernwaarden helpen medewerkers om invulling te geven aan hun rol in de adaptieve netwerkorganisatie, de organisatie die we willen zijn. Ze zijn de toetssteen voor ons personeelsbeleid als het gaat om competentie- en talentontwikkeling, mobiliteit en werving en selectie. Die kernwaarden zijn kort samengevat:

Dienstbaar aan Drenthe
Beloftes waarmaken, betrouwbaar en helder zijn. Dat zijn de sleutelwoorden. Helder zijn: wat doen we wel, wat doen we niet. Dienstbaar is niet hetzelfde als gedienstig. Sterker nog: kritische advisering is voorwaarde om goed ambtenaar te zijn en cruciaal voor onze kwaliteitsontwikkeling.

Samenwerken: van buiten naar binnen, en weer naar buiten
Werken in en met onze omgeving, ook buiten Drenthe. Partners zoeken en duidelijk zijn over de mogelijkheden en doelen van de provincie Drenthe. En ‘buiten’ onze netwerken benutten en uitbouwen.

Kwaliteit voorop
Medewerkers zijn professioneel, loyaal en betrouwbaar en werken altijd vanuit (en binnen de grenzen van) een opdracht. En er is ruimte om kennis en kunde te ontwikkelen, medewerkers dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Leren moet en we accepteren dat daarbij fouten kunnen worden gemaakt. Die herstellen we.

Gericht op resultaat
We zijn in staat ambities snel om te zetten in plannen en plannen in concrete resultaten. Benutten instrumenten als projectmatig en programmatische werken. Medewerkers nemen over de opdrachten die ze uitvoeren de professionele verantwoordelijkheid.

Integraal denken en werken
Kennis en kunde zijn op verschillende plaatsen inzetbaar. Medewerkers staan voor de hele provincie en benaderen opgaves vanuit een groter geheel dan het eigen vakgebied. Zijn we er samen uit, dan gaan we aan de slag. Doen!

Wat gaan we daar voor doen?
Voor de bedrijfsvoering zijn in Speerpunt 6 diverse doelstellingen gedefinieerd. In hoofdlijnen gaat het om zorg te dragen voor een transparante en financieel gezonde organisatie, een excellente dienstverlening (ook via nieuwe media), doeltreffende doelmatige (lean) processen en een vitaal personeelsbestand.

Een belangrijke pijler is het zogenaamd systemisch herontwerpen van werkprocessen. Samen met medewerkers wordt een proces, de werkwijze en werkhouding geanalyseerd met het doel mogelijke verspilling en ongewenste overhead te elimineren én de ‘klant’ van het proces maximaal van dienst te zijn. Successievelijk zullen alle bestaande processen een dergelijke analyse ondergaan. Deze pijler is van belang om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en mogelijk te maken de taakstelling op personeel zonder in te leveren op kwaliteit. Sterker nog: die juist te verhogen. Onze route naar de taakstelling gaat via kwaliteitsverbetering.
De taakstelling is langjarig vastgesteld. In 2021 hebben we 400 voltijders. 50 daarvan hebben een flexibele arbeidsovereenkomst. In 2017 hebben we nog 433 voltijders.

We werken steeds vaker met integrale opgaven. Om snel en met draagvlak doelen te bereiken en resultaten te boeken investeren we sterk in het toepassen van beleidsprocessen via bewezen principes van 3P: procesregie, projectmatig- en programmatisch werken.

Kwaliteit zit niet alleen in de werkprocessen maar vooral ook in de kwaliteit van onze medewerkers. Dit is de tweede pijler onder onze bedrijfsvoering. Een personeelsbestand dat vitaal genoeg is om nieuwe opgaven snel op te pakken en in staat is in wisselende samenstelling (ook met derden) resultaten te boeken. Via een betere planning van de personele capaciteit en kwaliteit op langere termijn bereiken we een evenwichtig, divers samengesteld personeelsbestand. Die gedegen analyse via het instrument SPP (strategische personeelsplanning) leidt tot acties op het gebied van instroom, uitstroom en interne mobiliteit, geflankeerd met gerichte opleidingen, training en coaching.

Vooral het streven naar een gezonde verdeling over generaties wordt cruciaal geacht om in te spelen op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het project Groen voor Grijs stimuleert gewenste uitstroom ten behoeve van instroom van nieuwe kwaliteit, zoals trainees. Via meester-gezelconstructies maken we kennisoverdracht mogelijk.

(informatie)Technologie, de derde pijler onder de ontwikkeling van de organisatie, grijpt steeds meer in op onze werkwijzen en in de communicatie met de maatschappij. En draagt daar aan bij. Onze planning en control (inhoudelijk reeds aangepast aan de opgavegerichte werkwijze) is al sterk gedigitaliseerd en zal zich doorontwikkelen van het periodiek produceren van vaste rapportages tot het digitaal publiceren van de actuele stand van zaken.

In de komende periode besteden we extra aandacht aan het voorkómen van risico’s door digitale bedreigingen. Het ondersteunen van werkprocessen met nieuwe ICT-toepassingen (als zaaksystemen) krijgt door de komende invoering van de Omgevingswet naar verwachting een ‘boost’, en betekenen ook een veranderkundige uitdaging. Die bereiden we met zorg voor. Nieuwe media (webcare, virtuele samenwerkingsomgevingen) en telefonie (smartphones), bieden nieuwe kansen voor onze dienstverlening. De telefonische bereikbaarheid van het KCC is uitstekend, die van onze backofficemedewerkers moet beter en dat is voor ons een speerpunt. De Website (straks met een nieuwe ‘smoel’) wordt, gezien de snelle ontwikkelingen, voortdurend onder handen genomen.