Inleiding
Wij hebben een stevige ambitie op het terrein van Europa. Om onze doelstellingen te realiseren willen we Europese kansen benutten. Bij veel Europese projecten is ook provinciale EU cofinanciering nodig. De inzet van de provinciale EU cofinanciering wordt bepaald op basis van een integrale afweging.

Wat willen we bereiken?
Aansluiting vinden bij het beleid, de netwerken en de mogelijkheden van Europa is geen doel op zichzelf. Het is een middel om onze eigen Drentse ambities te verwezenlijken. Tegelijkertijd dragen we met het realiseren van onze doelen bij aan die van Europa. Europa is met andere woorden facetbeleid. Wij geven dit vorm via onze Europa aanpak. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar bovenal voor en met onze stakeholders. Wij werken waar energie zit. Van abstract strategisch tot concrete projecten en alles wat daartussen zit. Wij hebben de ambitie om als Drenthe meer zichtbaar te zijn. In Brussel, Den Haag en Duitsland.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Public Affairs in Europa
Onze inzet in Europa hebben we in noordelijk verband georganiseerd en afgestemd. De komende periode richten wij ons in noordelijk verband op de volgende gemeenschappelijke prioriteiten:

 1. Toekomst Cohesiebeleid , Europese (structuur)fondsen en controledruk
 2. Toekomst landbouwbeleid en POP
 3. Energietransitie
 4. Circulaire economie
 5. Regionaal beleid en innovatie
 6. Grensoverschrijdende infrastructuur en transport

Deze prioriteiten zijn noordelijk van belang en zijn belangrijk in de Brusselse beleidsarena. Stakeholders uit de noordelijke provincies voeren op deze thema’s projecten uit. Door samen op te trekken, creëren we massa en zijn we interessanter voor Europese partnerregio’s, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Uiteraard laten we ook kansen op andere thema’s dan hierboven genoemd, niet lopen. Maar het is wel van belang om focus aan te brengen in inzet van menskracht en middelen.
Het doel van onze inzet is het verbeteren van de randvoorwaarden voor onze initiatieven. Dat kan gericht zijn op monitoren en waar mogelijk beïnvloeden van regelgeving, op kennis halen uit andere regio’s, maar ook op het verwerven van projectfinanciering, Vaak begint het met het brengen van goede voorbeelden en ideeën, alvorens te kunnen halen in de zin van subsidies. Daartoe participeren wij in de voor onze ambities relevante netwerken en organiseren eigen netwerkbijeenkomsten. Onze inspanningen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking richten we vooral op de samenwerking met onze oosterburen. Daartoe stellen we een Duitsland Agenda op.

Cofinanciering Europese middelen
In 2015/2016 zijn de Europese regioprogramma’s OP EFRO, INTERREG A (Nederland-Duitsland) en B (Noordzee), INTERREG Europe en het POP van start gegaan. Allen hebben een looptijd tot en met 2020. Deze regioprogramma’s onderscheiden zich van andere Europese instrumenten, omdat Drenthe mede indiener van die programma’s is, Drenthe in het werkingsgebied van die programma’s ligt en wij mede verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en cofinanciering ervan. Alle overige instrumenten worden door de Europese Commissie zelf uitgevoerd.

 • Het OP EFRO is een Noord-Nederlands programma dat innovatie bevordering en de overgang naar een koolstofarme economie beoogt.
 • Het INTERREG A programma heeft betrekking op het gehele Nederlands-Duitse grensgebied en richt zich in hoofdlijnen op dezelfde doelstellingen als het OP EFRO, maar dan grensoverschrijdend.
 • Het hoofddoel van INTERREG Noordzeeregio is om via een gezamenlijke inzet de gebieden grenzend aan de Noordzee te laten uitgroeien tot gebieden met een sterkere en duurzamer werk- en leefomgeving.
 • INTERREG Europe heeft betrekking op alle Europese lidstaten en richt zich voornamelijk op het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en ideeën om zo beleidsinstrument(en) te verbeteren.
 • Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 is onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het programma is erop gericht om de duurzame ontwikkeling van het platteland, en van de landbouw in het bijzonder, een krachtige impuls te geven. Het POP3 richt zich op de volgende doelen:
 • het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw,
 • jonge agrarische ondernemers,
 • natuur en landschap,
 • het verbeteren van de waterkwaliteit, en
 • het stimuleren van brede plattelandsontwikkeling via LEADER.

Onze verantwoordelijkheid om mede bij te dragen aan de regionale cofinanciering van die programma’s hebben we financieel geregeld middels de reserve EU cofinanciering en bijbehorend spelregelkader.
De uitvoering van de INTERREG A, B en Europe en de participatie aan projecten door Drentse partijen daarin lopen zeer voorspoedig. Het POP is in 2016 van start gegaan. Relatief ten opzichte van de andere provincies nemen Drentse partijen bescheiden deel aan projecten in het kader van het OP EFRO. De daadwerkelijke bestedingen vanuit de reserve EU cofinanciering worden financieel gezien altijd pas met vertraging zichtbaar worden in onze reserve EU cofinanciering. Tussen het moment dat GS besluit over haar bijdrage en het besluit van de management autoriteiten zit namelijk een aanzienlijke tijdsperiode.
Naast de genoemde regioprogramma’s hebben we uiteraard ook oog voor andere Europese instrumenten. De mogelijkheden en kansrijkheid ervan zullen per initiatief verschillen. Ook daarvoor dient de reserve als financieringsbron voor de benodigde cofinanciering.