In de Meerjarenraming 2017-2020 zijn incidentele lasten en baten opgenomen. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV is hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitie geeft wat incidenteel of structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd:

  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
  2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Binnen de provincie Drenthe zijn daarom de kapitaallasten die een relatie hebben met de Reserve Investeringen verkeer en vervoer en de reserve mutaties zelf als structureel aangemerkt.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

De in de begroting opgenomen intensiveringen van ons college vallen onder punt 4. Deze zaken worden als incidenteel aangemerkt hoewel de termijn van toekenning vaak 4 jaar is. Hier wordt niet de gebruikelijke 3-jarige termijn aangehouden bij het beoordelen of een post een incidenteel karakter heeft maar naar de toekenning van de budgetten.

De overzichten van de incidentele lasten en baten zien er als volgt uit.

II.3 Incidentele lasten en baten

LASTEN

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Kwaliteit openbaar bestuur

Kosten Netwerken Europa

25.000

25.000

25.000

25.000

0

0

0

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

5.100.000

2.974.892

0

Totaal incidenteel

3.125.000

3.125.000

3.125.000

3.125.000

5.100.000

2.974.892

0

Totaal structureel

3.069.419

3.461.972

3.348.245

3.359.744

3.371.473

3.383.437

3.395.640

Totale lasten programma

6.194.419

6.586.972

6.473.245

6.484.744

8.471.473

6.358.329

3.395.640

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2: Regionale economie

Breedband

950.000

675.000

475.000

400.000

0

0

0

Intensivering uitvoering fietsnota

200.000

100.000

0

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

500.000

500.000

500.000

500.000

0

0

0

Risicofinanciering MKB

4.000.000

0

0

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling (GAE)

250.000

1.300.000

2.000.000

3.000.000

0

0

0

Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk)

242.243

0

0

0

0

0

0

Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie)

94.600

Intensiveren marketing

750.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

450.000

400.000

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

7.436.843

3.975.000

3.975.000

4.900.000

0

0

0

Totaal structureel

7.870.668

7.435.023

7.535.023

7.535.023

6.835.023

6.835.023

6.835.023

Totale lasten programma

15.307.511

11.410.023

11.510.023

12.435.023

6.835.023

6.835.023

6.835.023

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Onderhoud en verbeteringswerken N34

2.565.894

2.500.000

0

0

0

0

0

Onderhoud Vaarweg Meppel de Punt, aandeel uit reserve

1.002.000

340.000

340.000

340.000

0

0

0

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

160.000

0

0

0

0

0

0

Onderhoud Zuid-Oost Drentse vaarwegen, aandeel uit reserve

250.000

0

0

340.749

0

0

0

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

5.500.000

6.916.000

77.514

50.000

0

0

0

Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP verbreed)

7.780.000

0

0

0

0

0

0

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

13.014.958

4.122.771

6.228.266

936.032

196.827

0

0

Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP

3.500.000

3.500.000

3.500.000

750.000

0

0

0

Ruimtelijk Economisch Programma

4.314.861

3.000.000

2.800.000

2.000.000

2.500.000

0

0

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

1.500.000

7.450.000

350.000

2.000.000

233.192

0

0

Verbetering spoor Zwolle Herfte

0

2.300.000

0

0

0

0

0

Uitvoering luchtvaartbeleid

56.437

0

0

0

0

0

0

Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)

200.000

0

0

0

0

0

0

Intensivering uitvoering fietsnota

23.750

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

39.867.900

30.128.771

13.295.780

6.416.781

2.930.019

0

0

Totaal structureel

53.977.312

48.735.014

49.400.157

51.890.703

51.691.098

53.827.039

54.964.295

Totale lasten programma

93.845.212

78.863.785

62.695.937

58.307.484

54.621.117

53.827.039

54.964.295

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Inzet op specifieke ontwikkelingen

400.000

400.000

400.000

400.000

0

0

0

Duurzame krimpregeling

500.000

0

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan

564.480

0

0

0

0

0

0

Kader Richtlijn Water

500.000

500.000

500.000

500.000

0

0

0

Totaal incidenteel

1.964.480

900.000

900.000

900.000

0

0

0

Totaal structureel

2.495.547

2.988.663

2.693.663

2.748.663

2.710.418

2.710.418

2.710.418

Totale lasten programma

4.460.027

3.888.663

3.593.663

3.648.663

2.710.418

2.710.418

2.710.418

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5: Milieu, Energie & Bodem

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)

5.364.304

3.742.004

2.144.561

2.144.561

2.144.561

0

0

Uitvoering bedrijvenregeling

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Stichting Nazorg stortplaatsen

3.699.579

0

0

0

0

0

0

RUD projectkosten

390.215

0

0

0

0

0

0

Uitvoering reguliere milieu taken

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

Leren voor duurzaamheid

100.000

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

149.400

0

0

0

0

0

0

Projecten Milieu en Energie

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

0

Projecten Milieu en Energie

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

Actieplan Energieneutraal Wonen

1.250.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Totaal incidenteel

13.303.498

7.342.004

5.744.561

5.744.561

2.394.561

250.000

250.000

Totaal structureel

4.417.516

4.580.449

4.742.005

4.804.644

4.618.749

4.684.164

4.751.753

Totale lasten programma

17.721.014

11.922.453

10.486.566

10.549.205

7.013.310

4.934.164

5.001.753

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6: Cultuur

Creatieve industrie

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

Restauratie Rijksmonumenten

666.685

494.185

494.185

494.185

494.185

494.185

494.185

Investeringsagenda culturele investeringen

400.000

2.335.000

1.390.000

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

978.378

597.500

597.500

597.500

0

0

0

UNESCO traject

112.500

62.500

62.500

62.500

0

0

0

Talentontwikkeling

127.000

75.000

75.000

75.000

75.000

0

0

Innovatie

190.000

0

0

0

0

0

0

Kreatief met Krimp

100.000

0

0

0

0

0

0

Internationalisering Cultuurparticipatie

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

Programma cultuureducatie met kwaliteit

325.000

0

0

0

0

0

0

Noordelijke Cultuuragenda

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

Subsidie Geopark

0

125.000

125.000

125.000

0

0

0

Totaal incidenteel

2.899.563

3.889.185

2.944.185

1.554.185

769.185

494.185

494.185

Totaal structureel

15.226.740

15.007.133

15.264.722

15.244.364

15.161.447

14.954.636

15.236.065

Totale lasten programma

18.126.303

18.896.318

18.208.907

16.798.549

15.930.632

15.448.821

15.730.250

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7: Dynamiek in leefomgeving

Sport subsidies

145.000

145.000

145.000

145.000

0

0

0

Drenthe beweegt

200.000

200.000

200.000

200.000

0

0

0

Vitaal Platteland (Impuls sev)

2.818.500

3.083.500

2.350.481

867.500

480.000

0

0

Landbouw structuur versterking

225.000

225.000

225.000

225.000

0

0

0

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

20.436.351

3.779.393

4.831.718

2.531.718

0

0

0

Kosten landelijk meetnet Flora

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Totaal incidenteel

23.847.851

45.375.546

44.320.031

37.716.335

32.366.284

30.922.663

31.485.522

Totaal structureel

38.412.792

13.968.954

17.203.966

20.184.530

21.869.651

22.917.499

22.407.256

Totale lasten programma

62.260.643

59.344.500

61.523.997

57.900.865

54.235.935

53.840.162

53.892.778

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

8: Middelen

Onvoorziene uitgaven

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Bijdrage aan voorziening Monitoring voormalige stortplaatsen

1.129.833

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing

376.265

0

0

0

0

0

0

Vrije bestedingsruimte

5.425.553

735.947

6.764.099

12.733.877

16.373.410

23.023.190

22.697.071

Organisatieontwikkeling

700.000

700.000

700.000

700.000

0

0

0

Frictiekosten LSM

1.250.000

1.250.000

937.500

625.000

0

0

0

Het bevorderen van in-, uit- en doorstroom obv kwaliteit

0

300.000

1.500.000

1.200.000

0

0

0

Totaal incidenteel

9.381.651

3.485.947

10.401.599

15.758.877

16.873.410

23.523.190

23.197.071

Totaal structureel

49.886.768

50.420.092

49.648.132

49.017.551

54.942.486

55.045.486

54.437.461

Totale lasten programma, zonder reserve mutaties

59.268.419

53.906.039

60.049.731

64.776.428

71.815.896

78.568.676

77.634.532

Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties

277.183.548

244.818.753

234.542.069

230.900.961

221.633.804

222.522.632

220.164.689

Waarvan incidenteel

101.826.786

98.221.453

84.706.156

76.115.739

60.433.459

58.164.930

55.426.778

Waarvan structureel

175.356.762

146.597.300

149.835.913

154.785.222

161.200.345

164.357.702

164.737.911

Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

1.310.465

602.370

248.465

248.465

248.465

248.465

248.465

Bijdrage aan saldireserve

505.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

0

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

2.194.835

3.222.714

0

0

0

0

0

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

1.000.000

1.000.000

0

0

911.120

0

0

Bijdrage aan Financieringsreserve

0

933.293

0

0

0

0

0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

3.745.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

0

0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

39.758.157

15.257.938

0

0

0

0

0

Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

45.000.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

185.919

47.001

659.251

0

2.659.251

2.659.251

2.659.251

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

9.115.271

1.146.213

1.296.510

1.295.939

1.854.926

1.854.926

1.854.926

Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

493.170

347.917

185.920

155.633

148.740

159.339

160.932

Totaal reserve mutaties incidenteel

103.307.817

25.957.446

4.790.146

3.100.037

6.222.502

5.321.981

5.323.574

Totaal reserve mutaties structureel

2.625.229

50.012

0

0

0

0

0

Totale reserve mutaties lasten

105.933.046

26.007.458

4.790.146

3.100.037

6.222.502

5.321.981

5.323.574

Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties

383.116.594

270.826.211

239.332.215

234.000.998

227.856.306

227.844.613

225.488.263

BATEN

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Kwaliteit openbaar bestuur

Totaal incidenteel

0

0

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Totale baten programma

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2: Regionale economie

Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

-845.745

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-845.745

0

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Totale baten programma

-877.945

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Verkoop van onroerende zaken

-23.170

0

0

0

0

0

0

Overige opbrengsten

-569.080

0

0

0

0

0

0

Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig

-9.687.860

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

-5.900.000

-5.900.000

-5.900.000

-1.050.000

0

0

0

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

-57.672

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-16.237.782

-5.900.000

-5.900.000

-1.050.000

0

0

0

Totaal structureel

-5.231.040

-5.231.040

-5.231.040

-5.231.040

-5.203.922

-5.169.393

-5.169.393

Totale baten programma

-21.468.822

-11.131.040

-11.131.040

-6.281.040

-5.203.922

-5.169.393

-5.169.393

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Totaal incidenteel

0

0

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

Totale baten programma

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5: Milieu, Energie & Bodem

Ontvangsten van derden ivm bodemsanering

-225.000

0

0

0

0

0

0

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen

-1.281.011

0

0

0

0

0

0

Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen

-530.289

0

0

0

0

0

0

Convenant bodemsanering bedrijventerrein

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen

-3.699.579

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

-149.400

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-6.135.279

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

Totaal structureel

-51.345

-276.345

-276.345

-276.345

-276.345

-276.345

-276.345

Totale baten programma

-6.186.624

-526.345

-526.345

-526.345

-526.345

-526.345

-526.345

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6: Cultuur

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

-230.600

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-230.600

0

0

0

0

0

0

Totaal structureel

-1.308.872

-1.321.961

-1.335.180

-1.348.532

-1.348.532

-1.362.017

-1.375.638

Totale baten programma

-1.539.472

-1.321.961

-1.335.180

-1.348.532

-1.348.532

-1.362.017

-1.375.638

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7: Dynamiek in leefomgeving

Uitfinanciering Natuur-overig

-13.135.482

-5.983.975

-2.454.351

0

0

0

0

Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en Milieu

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Overige opbrengsten

-5.202.770

0

0

0

0

0

0

Verkoop grond

-2.000.000

-1.400.000

0

0

0

0

0

Overige opbrengsten

-5.308

-5.308

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-20.366.560

-7.412.283

-2.477.351

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Totaal structureel

-1.398.554

-1.613.554

-1.613.554

-1.613.554

-1.613.554

-1.613.554

-1.613.554

Totale baten programma

-21.765.114

-9.025.837

-4.090.905

-1.636.554

-1.636.554

-1.636.554

-1.636.554

Programma omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

8: Middelen

Decentralisatie-uitkering bodemsanering

-2.144.561

-2.144.561

-2.144.561

-2.144.561

-2.144.561

0

0

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

-494.185

-494.185

-494.185

-494.185

-494.185

-494.185

-494.185

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

-2.706.000

0

0

0

0

0

0

Luchthavens 2011-2014

-56.437

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkering BRZO

-343.493

0

0

0

0

0

0

DU Zoetwatermaatregelen

-539.480

0

0

0

0

0

0

DU Projectstimulering Interreg V

-47.500

0

0

0

0

0

0

DU Erfgoed en ruimte

-222.500

0

0

0

0

0

0

Totaal incidenteel

-6.554.156

-2.638.746

-2.638.746

-2.638.746

-2.638.746

-494.185

-494.185

Totaal structureel

-210.775.579

-207.077.996

-199.627.185

-205.235.420

-209.881.850

-211.246.495

-211.727.467

Totale baten programma, zonder reserve mutaties

-217.329.735

-209.716.742

-202.265.931

-207.874.166

-212.520.596

-211.740.680

-212.221.652

Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties

-269.897.352

-232.483.765

-220.111.241

-218.428.477

-221.997.789

-221.196.829

-221.691.422

Waarvan incidenteel

-50.370.122

-16.201.029

-11.266.097

-3.961.746

-2.911.746

-767.185

-767.185

Waarvan structureel

-219.527.230

-216.282.736

-208.845.144

-214.466.731

-219.086.043

-220.429.644

-220.924.237

Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden

-14.700.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-1.450.000

-1.000.000

0

0

0

0

0

Bijdrage van de saldireserve

-4.786.908

-2.162.443

-135.000

-120.000

-120.000

0

0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-27.753.819

-17.547.632

-3.214.641

-844.893

0

0

0

Bijdrage van reserve grondwaterheffing

-376.265

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.002.000

-340.000

-340.000

-340.000

0

0

0

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-1.129.833

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

-2.565.894

-2.500.000

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

-160.000

-933.293

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-9.495.704

-1.018.132

-2.377.367

-2.531.718

0

0

0

Bijdrage van Financieringsreserve

-30.500.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.349.750

-2.409.750

-1.676.731

-193.750

0

0

0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-2.321.196

-2.321.196

-3.533.750

-3.533.750

-3.340.000

-2.974.892

0

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe

-4.000.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve natuurbeleid

-4.577.873

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve investeringsagenda

-5.800.000

-8.110.000

-6.865.000

-5.400.000

0

0

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

-250.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

0

0

-340.749

0

0

0

Totaal reserve mutaties incidenteel

-113.219.242

-38.342.446

-18.142.489

-13.304.860

-3.460.000

-2.974.892

0

Totaal reserve mutaties structureel

0

0

-1.078.485

-2.267.661

-2.398.517

-3.672.892

-3.796.841

Totale reserve mutaties baten

-113.219.242

-38.342.446

-19.220.974

-15.572.521

-5.858.517

-6.647.784

-3.796.841

Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties

-383.116.594

-270.826.211

-239.332.215

-234.000.998

-227.856.306

-227.844.613

-225.488.263

Totaal gehele begroting baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Resumerend

Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties

277.183.548

244.818.753

234.542.069

230.900.961

221.633.804

222.522.632

220.164.689

Waarvan incidenteel

101.826.786

98.221.453

84.706.156

76.115.739

60.433.459

58.164.930

55.426.778

Waarvan structureel

175.356.762

146.597.300

149.835.913

154.785.222

161.200.345

164.357.702

164.737.911

Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties

-269.897.352

-232.483.765

-220.111.241

-218.428.477

-221.997.789

-221.196.829

-221.691.422

Waarvan incidenteel

-50.370.122

-16.201.029

-11.266.097

-3.961.746

-2.911.746

-767.185

-767.185

Waarvan structureel

-219.527.230

-216.282.736

-208.845.144

-214.466.731

-219.086.043

-220.429.644

-220.924.237

Saldo structurele lasten en baten

-44.170.468

-69.685.436

-59.009.231

-59.681.509

-57.885.698

-56.071.942

-56.186.326

Uit dit overzicht blijkt dat de structurele baten hoger zijn dan de lasten en er dus sprake is van een structureel en reëel evenwicht.