Normenkader 2016
Provincie Drenthe

Stand per 1 juni 2016
KADER INTERNE REGELGEVING MET FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN 2016
d.d. 1 juni 2016.

1. ALGEMEEN BESTUUR
1.1. Het organisme

 • Verordening vergoeding Statenfractie 2015
 • Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden  (16/04/14)
 • Besluit mandaat en machtiging provinciale staten (24/12/11)

1.2. Organisatie

 • Organisatiebesluit provincie Drenthe 2014 (26/11/13)
 • Financiële verordening Drenthe 2012 (24/11/12)
 • Controleverordening provincie Drenthe
 • Financieringsstatuut 2014 (24/03/14)
 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van Drenthe 2007, m.u.v. artikelen 2, 2b en 3 (ingetrokken 19/02/08) (nog geldig voor externe mandaten)
 • Besluit ondermandaat beleidsregel financiering provinciale monumenten (26/03/09)
 • Nota reserves en voorzieningen 2012
 • Mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen-Provincie Drenthe (03/12/13)
 • Mandaatbesluit milieutaken directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (20/12/13)
 • Besluit overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte (20/12/13)
 • Besluit mandaat SNN inzake Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 (IEBB Drenthe 2013-2015) (10/02/14)
 • Besluit mandaat SNN inzake Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren 2014 (Drentse Energiepremie 2014) (23/05/14)
 • Spelregelkader EU cofinanciering
 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Prolander

2. BELASTINGEN, RETRIBUTIES EN HEFFINGEN

 • Legesverordening provincie Drenthe 2010 (18/12/13)
 • Grondwaterheffingsverordening provincie Drenthe (01/01/15)
 • Heffingverordening ontgrondingen Drenthe 2000 (11/12/02)
 • Verordening op de heffing op de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Drenthe (01/01/13)
 • Verordening Heffing Lijst der Geldelijke regelingen (21-3-2015)

3. SUBSIDIEREGELINGEN

3.1. Algemeen

 • Algemene subsidieverordening Drenthe 2012
 • Kader revolverend financieren (19/12/12)   
 • Provinciale leidraad tegengaan M&O subsidies
 • Beleidsregel sanctie en handhaving bij subsidie

3.3. Natuur en milieu

 • Uitvoeringsbesluit natuur en milieueducatie
 • Subsidieregeling energieprojecten (01/01/06)  
 • Beleidsregel water vasthouden en bergen (01/10/09)
 • Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en Programma van eisen kwaliteit handboek natuurbeheer
 • Beleidsregel voor Duurzame Ontwikkeling Drenthe 2008-2011 (04/03/10)
 • Mandaat en machtigingenbesluit Programma Beheer
 • Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer
 • Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
 • Mandaat en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer,

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, provinciale Subsidieverordening Inrichting Landelijk (04/10/13)

 • Uitvoeringsbesluit verdeling waarderingssubsidies per boekjaar (natuur)werkgroepen (01/07/12)  
 • Subsidieregeling grondaankoop EHS  (01/01/12 )
 • Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren (15/12/11)
 • Subsidiereglement Drentse Green deals (verlengd tot inwerkingtreden nieuw Programma in 2016)
 • Besluit tot intrekking van drie besluiten over het Groenmanifest 2012 (31/01/14)
 • Besluit Vaststelling Beleidskader Stikstof 2.0 (11/02/14)
 • Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren (2011-2013)
 • Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe
 • Subsidiegids Platteland (01/01/14) onderdeel instandhouding schaapskuddes is ingetrokken
 • Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (IEBB Drenthe 2013-2015) (28/01/14)
 • Uitvoeringsbesluit en nadere regels Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren (IEBB Drenthe 2013-2015) (28/01/14)
 • Beleidsregel Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren 2014 (14/04/14)
 • Beleidsregel Duurzaam Door Drenthe 2013-2016
 • Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS Drenthe 2015 segment 2
 • Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (‘zonnelening’) (28-1-2015)
 • Besluit mandaat Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake zonnelening 2014 (6-2-2015)
 • Subsidieregeling  Rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen 2015 (29-1-2015)
 • Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe (25/07/07 tw kracht tot 01/01/07)

3.5. Economie, recreatie/toerisme en landbouw

 • Verordening Transitie II en Pieken (27/04/13 )
 • Subsidieregeling Human Resource Management Plus 2010 (vervallen 23-3-2016)
 • Beleidsregel Provinciaal herstructurering Programma (PHP) 2011
 • Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008 (27/04/13)
 • Kaderverordening  subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000 (vervallen 1-5-2016) Openstellingsbesluit LEADER
 • Besluit ondermandaat SNN (14/04/10)
 • Besluit ondermandaat STINAT (19/12/08)
 • Besluit ondermandaat stichting Meer en Minder inzake SEBB particulieren (2011-2013)
 • Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit inzake aanwijzing toezicht houders NIOF en NIOF 2008
 • Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuur versterking
 • Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Drenthe
 • Uitvoeringsbesluit vraagbundeling breedbandnetwerken Drenthe 2014
 • Uitvoeringsregeling aanleg breedband 2015
 • Uitvoeringsregeling Ruimte voor ontwikkeling in de vrijetijdssector
 • Verordening Ruimtelijk Economische Programma Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • Uitvoeringsregeling subsidies 3D-printers primair onderwijs
 • Verordening versneller Innovatieve Ambities
 • Verordening MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Noord Nederland
 • Uitvoeringsregeling Ruimte voor ontwikkeling in de vrijetijdssector
 • Verordening POP3 subsidies provincie Drenthe (14-10-2015)
 • Openstellingsbesluit POP 3 water
 • Openstellingsbesluit POP 3 lopende kosten, promotie en voorlichting Leader
 • Openstellingsbesluit POP 3 uitvoering Leader
 • Besluit mandaat POP 3 SNN
 • Besluit mandaat RVO, POP 3 provincie Drenthe

3.6. Cultuur en welzijn

 • Uitvoeringsbesluit culturele gemeente van Drenthe (01/07/12)
 • Reglement grote culturele prijs van Drenthe
 • Uitvoeringsbesluit subsidieverlening cultuurnota 2013-2016
 • Uitvoeringsbesluit financiering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016 (01/01/13)
 • Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (01/01/13)
 • Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, Leidraad te financieren instandhoudingkosten laagrentende leningen
 • Uitvoeringsvoorschriften financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

4. WATER, (WATER)WEGEN, VERKEER EN VERVOER

 • Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe (06/06/01)
 • Financieel Protocol Convenanten Duurzame stedelijke bereikbaarheid 2006-2008 (09/09/08)
 • Aanbestedingsbeleid voor werken 2013 (01/04/13)
 • Aanbestedingsbeleid voor diensten en leveringen (01/04/13)
 • Subsidiekader kwaliteitsimpuls fietspaden (16/09/14)
 • Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer

5. NATUUR EN MILIEU

 • Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (15/04/03)
 • Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (01/11/14)
 • Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe (28/11/14)
 • Beleidsregel opstellen en beoordelen nazorgplannen van stortplaatsen en baggerdepots (05/03/11)
 • Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer provincie Drenthe 2015
 • Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016
 • Bodemnota “werk maken van eigen bodem 2014-2019”
 • Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016 -2020
 • Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN)  
 • Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN)

8. CULTUUR EN WELZIJN

 • Provinciale monumentenverordening (24/03/07)

9 OMGEVING

 • Provinciale omgevingsverordening Drenthe

KADER EXTERNE REGELGEVING MET FINANCIËLE BEHEERSHANDELINGEN 2016
d.d. 1 juni 2016.

0.0. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 • Wet Fido (11/12/13)
 • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) (03/04/09)
 • Financiële verhoudingswet (provinciefonds)
 • Provinciewet
 • Invorderingswet
 • Besluit Begroting en Verantwoording
 • Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 7 juli 2006, houdende regels met betrekking tot de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening van provincies en gemeenten (Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen)
 • Informatie voor derden (IV3)
 • Wet op het BTW compensatiefonds
 • Wet omzetbelasting
 • Algemene Wet inzake rijksbelastingen

1.1. Bestuurlijke aangelegenheden

 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Artikelen 107,108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU)
 • Algemene wet bestuursrecht

3.1. Beheer en onderhoud

 • Europese aanbestedingsrichtlijnen voor werken, diensten en leveringen
 • Aanbestedingswet 2012 (01/04/2013)
 • Wegenwet
 • Waterstaatswet 1900

3.2. Verkeer

 • BDU
 • Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer
 • Wet Luchtvaart
 • Besluit Burger Luchthavens
 • Regeling Burgerluchthavens en militaire luchthavens

3.2. Vervoer

 • Wet personenvervoer
 • Besluit infrastructuurfonds

4.0. Waterhuishouding

 • Waterschapswet (10/09/13)
 • Waterwet (01/07/14)
 • Invoeringswet Waterwet (22/12/09)
 • Nationaal bestuursakkoord water
 • Besluit rivierversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds

5.0. Milieu Algemeen

 • Wet milieubeheer
 • Wijzigingsregeling subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoorwaarden en vaststelling Prestatie kaart provincies)
 • Wet sanering industrielawaai

5.1. Bodem

 • Wet bodembescherming  
 • Wet stedelijke vernieuwing
 • Regeling financiële bepalingen bodemsanering
 • Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 • Besluit uniforme saneringen
 • Regeling uniforme saneringen
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

5.2. Vergunningverlening en handhaving milieubeheer

 • Ontgrondingenwet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

6.1. Natuur

 • Flora- en Faunawet
 • Boswet: schadevergoeding
 • Natuurbeschermingswet 1998 (08/10/14)

6.2. Plattelandsbeleid

 • Landinrichtingswet
 • Wet inrichting Landelijk gebied
 • EU kaderverordening Plattelandsontwikkeling Leader + Verordening Europese Structuurfondsen (inclusief POP, EPD)

7.0. Economie

 • artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende  de werking van de Europese Unie (VwEU)
 • Kaderwet EZ-subsidies
 • Wet toezicht Europese subsidies
 • Beschikkingen EZ-Kompas/ D2 Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland (OP-EFRO)
 • Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland (OP-EFRO)
 • Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland
 • Europees programma Innovatieve Acties CCI 2005 NL 16 0 PP 002
 • Gebiedsopgave Zuidoost-Drenthe 2007-2013
 • Algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 800/2008
 • Algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 651/2014
 • Beschikking subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2014RCSP20125

Onderstaande regelgeving is van belang voor zover de provincie Drenthe cofinanciering verstrekt aan projecten die tevens financiering uithoofde van deze regelingen ontvangen, omdat dan de ASV niet van toepassing is.

 • Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van het Kompasprogramma, voor EFRO en EZ/KOMPAS
 • Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van  Pieken in de Delta Noord Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland

7.1. Toerisme en recreatie

 • EG verdrag 70/2001

7.2. Landbouw

 • artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende  de werking van de Europese Unie (VwEU)

8.0. Welzijn

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

8.2. Cultuur

 • Wet op specifiek cultuurbeleid
 • Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
 • Regeling subsidie en uitkeringen cultuuruitingen
 • Erfgoedwet
 • Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 • Mediawet

9.0. Ruimtelijke ordening

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Crisis en herstel wet
 • Besluit Algemene regels Ruimtelijke Ordening
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

9.1. Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten
 • Wet Stedelijke vernieuwing (24/04/08, staatsblad 2008 nr. 167 i.v.m. SISA)
 • Invoeringswet stedelijke vernieuwing

10. Algemeen

 • Wet markt en overheid

Inkopen

 • Europese aanbestedingsrichtlijnen levering
 • Europese aanbestedingsrichtlijnen werken
 • Aanbestedingswet  2012 (01/04/13)

Personeel

 • Ambtenarenwet
 • Centrale Arbeidsvoorwaarden Provincies
 • Provinciewet
 • Bestuursrecht
 • Arbeidsrecht
 • Fiscale wetgeving
 • Sociale verzekeringswetten (o.a. WGA; WAZO)
 • Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
 • Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koningin
 • Rechtspositiebesluit Gedeputeerden
 • Wet normering topinkomens