Artikel 20 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat bij de raming voor het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid afzonderlijk aandacht moet worden besteed aan de investeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vervangings- en uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut en met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

2017

2018

2019

2020

1. Vervangingsinvesteringen met een economisch nut:

Provinciehuis

100.000

300.000

125.000

0

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Excellente Dienstverlening

375.000

270.000

0

70.000

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Flexibilitiet in Techniek

694.000

508.000

1.249.000

412.000

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Het Nieuwe Samenwerken

186.600

60.000

0

160.000

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Organisatie in Control

100.000

215.000

180.000

75.000

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan

250.000

100.000

65.000

0

Hard- en Software facilitaire ondersteuning

0

0

0

0

1.705.600

1.453.000

1.619.000

717.000

2. Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut

0

0

0

0

3. Uitbreidingsinvesteringen met een maatschappelijk nut:

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006

0

500.000

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007

50.000

0

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008

0

0

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009

1.037.493

159.897

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010

414.029

35.000

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011

0

0

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012

2.991.196

0

0

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013

7.156.806

5.211.500

3.859.351

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014

2.630.000

-1.251.368

520.000

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015

2.297.617

2.000.000

700.000

0

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016

7.100.000

6.118.500

5.250.000

14.000.000

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017

6.065.001

11.300.000

8.950.000

1.650.000

Algemeen beheer en onderhoud wegen

0

0

0

0

Scheepvaartkanalen

1.500.000

0

0

0

Drents Museum

0

0

0

0

31.242.142

24.073.529

19.279.351

15.650.000

Totaal generaal

32.947.742

25.526.529

20.898.351

16.367.000

De kapitaallasten van de Investeringen Verkeer en Vervoer (Pup) en de kapitaallasten van investeringen Verkeer en Vervoer prioriteit 3.11 worden via de begroting verrekend met de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. De kapitaallasten van de overige investeringen komen rechtstreeks ten laste van de diverse programma's zonder een verrekening met reserves. In het hierna volgende overzicht is per investeringsproject aangegeven wat het totale krediet is en in welke jaren de uitgaven en inkomsten worden verwacht. De totalen van deze bedragen zijn meegenomen in de EMU-saldo berekening en zijn meegenomen in de berekening van de verwachte renteopbrengsten. Tevens is vermeld aan welke programma's en producten de kapitaallasten op termijn zullen worden doorberekend.

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

INVESTERINGEN Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

6300607

UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden

3300313

6307

500.000

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006

500.000

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

6300716

OV-vriendelijke ontsluiting

3300313

6307

250.000

145.468

54.532

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007

250.000

145.468

54.532

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

6300807

N374/N857 Reconstructie aansluiting

3300313

6307

1.300.000

1.015.330

284.670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6300810

Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat

3300313

6307

2.242.412

-

2.242.412

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6300811

Schutstraat Hoogeveen

3300313

6307

810.000

455.393

354.607

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008

4.352.412

1.470.723

2.881.689

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6300907

Bijdrage aan Station Emmen-Zuid

3300313

6307

3.018.633

-

3.018.633

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6300909

N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde

3300313

6307

750.000

487

-

-

787.493

-

-

-

-

-

-

-

6300911

N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad

3300313

6307

611.482

491.460

1.032.018

718.518

-

-

-

-

-

-

-

-

6300924

Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.

3300313

6307

1.300.000

388.505

501.599

-

250.000

-

159.897

-

-

-

-

-

6300925

Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden

3300313

6307

700.000

274.699

557.905

132.604

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009

6.380.115

1.155.151

5.110.155

851.122

1.037.493

-

159.897

-

-

-

-

-

6301007

Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

3300313

6307

415.695

-

36.666

-

635.790

256.761

-

-

-

-

-

-

6301012

N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve

3300313

6307

425.000

1.132.904

242.756

775.222

-

-

-

-

-

-

-

-

6301013

N386: Rotonde kruispunt N386/N858

3300313

6307

575.000

564.913

29.796

19.709

-

-

-

-

-

-

-

-

6301014

Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

3300313

6307

125.000

33.899

21.102

-

35.000

-

35.000

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010

1.540.695

1.731.716

330.320

794.932

670.790

256.761

35.000

-

-

-

-

-

6311003

N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)

3300315

6307

250.000

(107.770)

432.770

75.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6311007

PR en Communicatie

3300315

6307

100.000

65.500

34.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6311012

N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen

3300315

6307

600.000

1.973.883

-

1.373.883

-

-

-

-

-

-

-

-

6311013

Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart

3300315

6307

350.000

303.916

46.084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6311014

N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858

3300315

6307

100.000

-

200.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6311015

N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

3300315

6307

500.000

13.768

497.330

11.098

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011

1.900.000

2.249.297

1.210.685

1.559.981

-

-

-

-

-

-

-

-

6312003

Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat

3300315

6307

375.000

510.000

-

-

-

135.000

-

-

-

-

-

-

6312004

Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2)

3300315

6307

1.400.000

550.000

-

-

850.000

-

-

-

-

-

-

-

6312005

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

3300315

6307

2.115.000

680.720

819.280

-

615.000

-

-

-

-

-

-

-

6312006

Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

3300315

6307

1.000.000

7.508

-

-

1.842.493

850.000

-

-

-

-

-

-

6312007

N34 aansluiting Exloo 'aanleg ongelijkvloerse kruising'

3300315

6307

2.500.000

252.164

3.079.132

1.500.000

2.668.703

2.000.000

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012

7.390.000

2.000.392

3.898.412

1.500.000

5.976.196

2.985.000

-

-

-

-

-

-

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

6313001

N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden

3300313

6307

7.105.095

5.900

267.600

-

3.920.095

-

6.989.000

4.077.500

-

-

-

-

6313002

N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

3300313

6307

500.000

313.289

-

-

186.711

-

-

-

-

-

-

-

6313003

N391, verbreding tracé Emmererfscheidenveen-aansluiting N366

3300313

6307

1.600.000

2.212.821

587.179

1.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6313005

N371, reconstructie Pijlebrug

3300313

6307

1.500.000

616.127

883.873

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6313006

Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

3300313

6307

930.000

-

-

-

930.000

-

-

-

-

-

-

-

6313007

Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

3300313

6307

500.000

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

6313008

Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

3300313

6307

250.000

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

6313010

Eerste fase Transferium De Punt

3300313

6307

2.100.000

60.760

1.019.240

-

1.020.000

-

-

-

-

-

-

-

6313013

Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

3300313

6307

5.617.112

(242.239)

-

-

-

-

2.000.000

-

3.859.351

-

-

-

6313011

Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen

3300315

6307

200.000

72.176

77.824

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

6313012

Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

3300315

6307

1.500.000

452.859

447.141

-

300.000

-

300.000

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013

21.802.207

3.491.693

3.282.856

1.200.000

7.156.806

-

9.289.000

4.077.500

3.859.351

-

-

-

6314001

Fietstunnel N 372 - Brunlaan

3300315

6307

1.500.000

1.368

-

-

380.000

-

598.632

-

1.300.000

780.000

-

-

6314003

N34 - Aansluiting Klijndijk

3300315

6307

2.650.000

31.842

2.468.158

-

2.000.000

-

4.250.000

6.100.000

-

-

-

-

6314004

Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren

3300315

6307

75.000

(41.964)

116.964

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6314005

N375 Duurzaam Veilig inrichten

3300315

6307

750.000

-

500.000

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014

4.975.000

(8.754)

3.085.122

-

2.630.000

-

4.848.632

6.100.000

1.300.000

780.000

-

-

6315001

N386, rotonde Tynaarlo

3300315

6307

300.000

2.384

-

-

997.617

700.000

-

-

-

-

-

-

6315002

N391, aansluiting Roswinkel

3300315

6307

4.700.000

-

-

-

2.000.000

-

2.000.000

-

1.960.000

1.260.000

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015

5.000.000

2.384

-

-

2.997.617

700.000

2.000.000

-

1.960.000

1.260.000

-

-

6316001

Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

3300315

6307

750.000

-

250.000

-

250.000

-

250.000

-

-

-

-

-

6316002

Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk

3300315

6307

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

6316003

N373, wegvak Norgerbrug-Huis ter Heide, incl. Domeinweg en Koelenweg

3300315

6307

1.650.000

-

-

-

650.000

-

1.000.000

-

-

-

-

-

6316006

N373 - Roden-Roderesch, opwaarderen naar GOW

3300315

6307

1.000.000

-

50.000

-

100.000

-

850.000

-

-

-

-

-

6316007

Duurzaam Veilig inrichten prov. fietspaden

3300315

6307

750.000

-

-

-

250.000

-

250.000

-

250.000

-

-

-

6316009

N391, aansluiting met N366 (Ter Apel)

3300315

6307

600.000

-

-

-

2.500.000

1.400.000

2.000.000

2.500.000

-

-

-

-

6316010

N391, aansluiting Emmerschans

3300315

6307

4.500.000

-

-

-

2.500.000

-

2.000.000

-

-

-

-

-

6316011

N381 - Schietbaanweg, opheffen oversteek

3300315

6307

125.000

-

250.000

125.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6316012

N34, Verkeersplein Gieten (korte termijn)

3300315

6307

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6316000

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (intensivering begroting 2016)

3300319

6307

21.685.000

-

-

-

-

-

2.268.500

-

5.000.000

-

14.000.000

-

6316004

N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden

3300319

6307

250.000

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

6316005

N34 - verdubbeling Emmen-West - aansluiting N381

3300319

6307

250.000

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

6316008

N863 - oversteek Klinkenvlier

3300319

6307

750.000

-

-

-

1.500.000

750.000

-

-

-

-

-

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016

33.460.000

-

700.000

125.000

9.250.000

2.150.000

8.618.500

2.500.000

5.250.000

-

14.000.000

-

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

6317012

Verbetering spoor Zwolle-Herfte

3300315

6307

3.700.000

-

-

-

3.700.000

-

-

-

-

-

-

-

6317001

N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg

3300319

6307

850.000

-

-

-

100.000

-

750.000

-

-

-

-

-

6317002

N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend)

3300319

6307

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

6317003

N855 - Aanleg rotonde Valderseweg

3300319

6307

500.000

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

6317004

N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 (in noordelijke richting)

3300319

6307

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

6317005

N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen op de N391

3300319

6307

11.500.000

-

-

-

-

-

2.500.000

-

3.000.000

-

3.000.000

-

6317006

N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn)

3300319

6307

10.000.000

-

-

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

50.000

-

6317007

N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet

3300319

6307

300.000

-

-

-

1.200.000

900.000

-

-

-

-

-

-

6317008

Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-aansluiting

3300319

6307

3.750.000

-

-

-

250.000

-

5.000.000

-

2.900.000

-

1.750.000

6.150.000

6317010

Afstandsbediening Meppelerdiepsluis en bruggen Meppel

3300319

6307

165.000

-

-

-

165.000

-

-

-

-

-

-

-

6317011

Fietssnelweg Assen - Groningen

3300319

6307

9.000.000

-

-

-

-

-

3.000.000

-

3.000.000

-

3.000.000

-

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017

40.765.000

-

-

-

6.965.001

900.000

11.300.000

-

8.950.000

-

7.800.000

6.150.000

6331101

Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT)

3310405

6103

78.000

17.715

60.285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemeen beheer en onderhoud wegen

78.000

17.715

60.285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331112

Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956

3310406

6101

660.000

901.285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331122

Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014)

3310407

6101

591.166

57.406

534.398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331107

Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922

3330405

6101

1.320.000

1.580.393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331111

Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebruguit draaibrug (over NWK) uit 1956

3330405

6101

369.000

360.675

8.325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331601

NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren

3330405

6101

705.000

84.038

570.962

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

6331602

NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren)

3330405

6101

705.000

43.177

611.823

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

6331603

Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren

3330405

6101

195.000

-

50.000

-

145.000

-

-

-

-

-

-

-

6331604

Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren

3330405

6101

1.110.000

-

-

-

1.110.000

-

-

-

-

-

-

-

6331605

Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren

3330405

6101

195.000

-

50.000

-

145.000

-

-

-

-

-

-

-

6332107

Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025)

3330405

6101

865.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6332608

Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030)

3330405

6101

3.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331114

Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923

3330406

6101

589.000

512.172

76.828

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331115

Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912

3330406

6101

50.000

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331116

Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913

3330406

6101

634.000

463.366

170.634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

3330406

6101

550.000

10.258

539.742

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331118

Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

3330406

6101

550.000

-

550.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6331119

Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

3330406

6101

250.000

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scheepvaartkanalen

13.038.166

4.012.769

3.462.712

-

1.500.000

-

-

-

-

-

-

-

Totaal INVESTERINGEN Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

141.431.595

16.268.554

24.076.767

6.031.035

38.233.904

6.991.761

36.751.029

12.677.500

21.319.351

2.040.000

21.800.000

6.150.000

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

6832001

Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701)

3830804

6604

91.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6832601

Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702)

3830804

6604

2.151.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drents Museum

2.242.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal INVESTERINGEN Programma 6 Cultuur

2.242.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5281201

Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering)

2660902

6604

65.000

22.622

42.378

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5281202

Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties

2660902

6604

200.000

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

5282101

Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering 5281201)

2660902

6604

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5282302

Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties (vervanging 5281202)

2660902

6604

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5281401

Investering werkplekken in de provinciehuizen van Groningen en Drenthe.

2660905

6604

250.000

181.650

68.350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5281701

Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis

2660905

6604

325.000

-

-

-

100.000

-

100.000

-

125.000

-

-

-

5282301

Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis (5281701)

2660905

6604

325.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Provinciehuis

1.430.000

204.272

110.728

-

100.000

-

300.000

-

125.000

-

-

-

Totaal INVESTERINGEN Programma 8. Middelen B&G

1.430.000

204.272

110.728

-

100.000

-

300.000

-

125.000

-

-

-

5271404

Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden

2660108

6601

-

1.612.522

254.072

1.866.594

-

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en software facilitaire ondersteuning

-

1.612.522

254.072

1.866.594

-

-

-

-

-

-

-

-

5271102

ICT VJN 2011 basisregistratie

2660102

6601

1.000.000

430.758

394.242

-

75.000

-

100.000

-

-

-

-

-

5271104

ICT VJN 2011 ZGW 1e fase

2660102

6601

410.000

-

260.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

5271105

ICT VJN 2011 ZGW 12 processen

2660102

6601

300.000

-

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

5271402

Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010)

2660102

6601

50.000

13.923

36.077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271610

Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem

2660102

6601

50.000

-

-

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

5271803

Klantencontactsysteem (vervanging 5271403)

2660102

6601

120.000

-

-

-

-

-

120.000

-

-

-

-

-

5271902

Modernisering GIS (verv. investering vanuit 2015 5271402)

2660102

6601

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000

-

5272207

Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem (verv. Invest. Vanuit 2018 -5271610)

2660102

6601

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272209

Klantencontactsysteem (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271803)

2660102

6601

120.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271606

Vervangingsinvestering E-architectuur

2660106

6601

20.000

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272003

Vervangingsinvestering E-architectuur (verv. Invest. Vanuit 2016 - 5271606)

2660106

6601

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Excellente Dienstverlening

2.190.000

444.681

860.319

-

375.000

-

270.000

-

-

-

70.000

-

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

5271614

Vervangingsinvestering ICT basisvoorzieningen 2012

2660101

6601

59.000

-

-

-

-

-

-

-

59.000

-

-

-

5271706

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons

2660101

6601

200.000

-

-

-

200.000

-

-

-

-

-

-

-

5271901

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 5271706

2660101

6601

200.000

-

-

-

-

-

-

-

200.000

-

-

-

5272001

Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501)

2660101

6601

800.000

-

-

-

-

-

-

-

800.000

-

-

-

5272101

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons (verv. Invest. Vanuit 2019 - 5271901)

2660101

6601

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272301

Vervangingsaanschaf mobiele telefoons (verv. Invest. Vanuit 2021 - 5272101)

2660101

6601

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271602

Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008

2660103

6601

59.000

-

-

-

59.000

-

-

-

-

-

-

-

5272108

Vervangingsinvestering Hardware ERP (verv. Inv. Vanuit 2017 - 5271602)

2660103

6601

59.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5270809

Vervanging SAN (opslag)

2660104

6601

412.000

64.072

97.928

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

5271603

Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen

2660104

6601

331.000

-

-

-

125.000

-

206.000

-

-

-

-

-

5271605

Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009

2660104

6601

335.000

-

-

-

-

-

235.000

-

100.000

-

-

-

5271617

Vervangingsinvestering Vervanging SAN (opslag)

2660104

6601

412.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

412.000

-

5272102

Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen (verv. Invest uit 2017 - 5271603)

2660104

6601

331.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272205

Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271605)

2660104

6601

335.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271609

Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie

2660105

6601

60.000

-

-

-

60.000

-

-

-

-

-

-

-

5271704

Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering)

2660105

6601

157.000

-

-

-

-

-

67.000

-

90.000

-

-

-

5272104

Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271609)

2660105

6601

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272202

Vervanging lokaal netwerk (verv. Investering vanuit 2018 - 5271704)

2660105

6601

157.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Flexibilitiet in Techniek

4.367.000

64.072

97.928

-

694.000

-

508.000

-

1.249.000

-

412.000

-

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

5271110

ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet

2660102

6601

100.000

48.850

51.150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271611

Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet VERVALLEN (DUBBEL)

2660102

6601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271616

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101

2660102

6601

60.000

-

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271708

Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705)

2660102

6601

186.600

-

-

-

186.600

-

-

-

-

-

-

-

5271801

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271616

2660102

6601

60.000

-

-

-

-

-

60.000

-

-

-

-

-

5272002

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271801

2660102

6601

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000

-

5272105

Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271611)

2660102

6601

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

5272107

Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271708)

2660102

6601

186.600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272208

Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering vanuit 2020 - 5272002)

2660102

6601

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271401

Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006)

2660105

6601

280.000

63.845

216.155

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272204

Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2014 -5271401)

2660105

6601

280.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Het Nieuwe Samenwerken

1.373.200

112.695

327.305

-

186.600

-

60.000

-

-

-

160.000

-

5271604

Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid

2660102

6601

175.000

-

-

-

100.000

-

75.000

-

-

-

-

-

5271702

Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012)

2660102

6601

320.000

-

-

-

-

-

140.000

-

180.000

-

-

-

5272103

Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid (verv. Invest. Vanuit 2017 - 5271604)

2660102

6601

175.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272201

Verbetering informatie bedrijfsvoering (verv. Invest. vanuit 2018 - 5271702)

2660102

6601

320.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271106

ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur

2660106

6601

75.000

18.190

56.810

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271607

Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur

2660106

6601

75.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.000

-

5272206

Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur (verv. Invest. Vanuit 2018 - 5271607)

2660106

6601

75.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn Organisatie in Control

1.215.000

18.190

56.810

-

100.000

-

215.000

-

180.000

-

75.000

-

5271701

Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013)

2660101

6601

65.000

-

-

-

-

-

-

-

65.000

-

-

-

5271802

Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014)

2660102

6601

100.000

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

5272203

Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2018 - 5271802)

2660102

6601

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5271707

Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271114)

2660103

6601

250.000

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

5272106

Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (verv. Invest vanuit 2017 - 5271707)

2660103

6601

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en Software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan

765.000

-

-

-

250.000

-

100.000

-

65.000

-

-

-

Object

Omschrijving object

Prestatie

Team

Totaal Krediet

Uitgaven t/m 31-dec 2015

Vermeer- dering 2016

Vermin- dering 2016

Vermeer- dering 2017

Vermin- dering 2017

Vermeer- dering 2018

Vermin- dering 2018

Vermeer- dering 2019

Vermin-dering 2019

Vermeer- dering 2020

Vermin- dering 2020

5272302

Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2019 - 5271701))

2660101

6601

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hard- en Software facilitaire ondersteuning

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal INVESTERINGEN Programma 8. Middelen I&A

9.975.200

2.252.160

1.596.435

1.866.594

1.605.600

-

1.153.000

-

1.494.000

-

717.000

-

Totaal generaal

155.078.795

18.724.985

25.783.929

7.897.629

39.939.504

6.991.761

38.204.029

12.677.500

22.938.351

2.040.000

22.517.000

6.150.000