Verkeer en vervoer
De provincie is vanuit de Planwet Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer. De basis is vastgelegd in de (geactualiseerde) Omgevingsvisie Drenthe en in het Provinciaal Verkeer en VervoerPlan Drenthe (PVVP). De uitvoering vindt plaats via het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV). Jaarlijks wordt in het Provinciaal Uitvoeringsplan PUP de stand van zaken per project weergegeven. Op bestuurlijk niveau maken we afspraken in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Onder het motto ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ werken we met onze partners aan gedragsbeïnvloeding en het programma ‘Permanente Verkeerseducatie’. Het Drentse verkeersveiligheidsbeleid is verder uitgewerkt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. In het OV-bureau Groningen-Drenthe zijn we samen met de provincie en de gemeente Groningen verantwoordelijk voor het openbaar (bus)vervoer in de regio. Met de provincie Overijssel exploiteren we de spoorlijn Emmen-Zwolle als onderdeel van de Vechtdallijnen.

Beheer en onderhoud wegen en vaarwegen
Wij voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit aan onze (vaar)wegen om te zorgen voor voldoende kwaliteit en beschikbaarheid. Gladheidsbestrijding is in de winterperiode hieraan onlosmakelijk verbonden. Voor zowel de wegen als de vaarwegen worden de huidige beleidsplannen Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen en Beleidsplan Beheer en Onderhoud Vaarwegen in 2016/2017 aangepast aan de huidige inzichten. We verduurzamen onze openbare verlichting. Hieraan ligt het Beleidsplan Openbare Verlichting ten grondslag. De ombouw van de N34 en de N391 hebben hoge prioriteit. Om een beeld te krijgen hoe de aansluitingen in de N391 er uit komen te zien wordt verwezen naar de volgende visualisaties: Aansluiting Roswinkel en Knooppunt N391/ N366.

Integrale gebiedsontwikkeling RSP
Het Drentse RSP bestaat uit vijf gebiedsopgaven en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De RSP-projecten moeten eind 2020 gerealiseerd, dan wel aanbesteed en gegund zijn. Het RSP ligt op schema om eind 2020 gereed te zijn. Nadere informatie over het RSP (noordelijk) is te vinden op de website: http://www.rsp-projecten.nl/. Daarnaast wordt verwezen naar het rijksconvenant RSP Zuiderzeelijn en de samenwerkingsovereenkomsten provincie - gemeenten Emmen en Coevorden en de beëindigingsovereenkomst provincie - gemeente Assen.