Ons milieubeleid vindt zijn grondslag in de Europese en nationale wetgeving. Als bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving voor zowel omgevingsvergunningen als bodemsaneringen voeren we de taken op ten minste het wettelijk niveau uit. Deze taken zijn sinds 2014 belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Het vergunningen- en handhavingsbeleid is vastgelegd in de Nota Goed Geregeld.

Het strategische en ruimtelijke bodembeleid is uitgewerkt in de Bodemvisie, de Ontgrondingennota en de Structuurvisie Ondergrond. Het bodemsaneringsbeleid is uitgewerkt in de Bodemnota 'Werk maken van eigen bodem 2014-2019'. Het beleid voor aardkundige waarden staat in de Beleidsnotitie aardkundige waarden. Daarnaast is specifiek bodembeleid dat zich richt op de (niet intensieve) landbouw opgenomen in de concept 'Wegwijzer landbouw, Boeren op goede gronden'. De strategie voor het bereiken van de energiedoelstellingen is uitgewerkt in de Energiestrategie Drenthe en de inzet van onze middelen voor de uitvoering is geprogrammeerd in de Energieagenda 2016–2020.