De beleidsdoelen van het culturele domein zijn vastgelegd in het beleidskader 'De Verbeelding van Drenthe’, cultuurbeleid provincie Drenthe 2017-2020. Daarnaast is er nog een aantal documenten waarin het beleid voor de diverse onderwerpen binnen het culturele domein te vinden is. Het beleid voor ruimtelijk erfgoed is ook vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe (2014) en de bijbehorende Verordening (2015), het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe (2009), de Provinciale Monumentenverordening Drenthe en het Programma Herbestemming Karakteristiek bezit. Op 1 januari 2017 is het Uitvoeringsbesluit financiering en herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe in werking getreden.

Als kaders voor de bibliotheekfunctie in Drenthe dienen tevens de Visie Krimp en Leefbaarheid 2016-2020 - onderdeel de Nota Sociaal Beleid en de Economische Koers 2016-2019. De ambitie van de nominatie als UNESCO-werelderfgoed van de Koloniën van Weldadigheid is ook terug te vinden in de Omgevingsvisie Drenthe (2014). Meer informatie over de werelderfgoednominatie van de Koloniën van Weldadigheid is te vinden op www.kolonienvanweldadigheid.eu.

Een deel van het beleid wordt uitgevoerd door middel van subsidies die worden verleend op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de Uitvoeringsregeling incidentele projecten Cultuurnota ‘De Verbeelding van Drenthe’ 2017-2020. Met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het Cultuurconvenant 2017-2020 afgesloten, hier is ook het deelconvenant Cultuureducatie met Kwaliteit opgenomen.