Met ingang van de begroting 2017 wordt het opnemen van een geprognosticeerde balans voorgeschreven met als doel meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In onderstaande balans is rekening gehouden met de geplande investeringen uit het Meerjarig investeringsprogramma 2017-2020. Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Uitgegaan wordt van de eindbalans van de laatst vastgestelde jaarrekening ( 2015)
2. Vervolgens wordt het lopende begrotingsjaar toegevoegd conform de laatste ramingen uit de Voorjaarsnota 2016 en de 2e Bestuursrapportage 2016
3. Vervolgens zijn de vier volgende jaren toegevoegd conform de meerjarenraming (2017 t/m 2020), deze ramingen worden zoveel mogelijk ontleend aan bekende ramingen in het financieel systeem.
4. Voor de gegevens die niet beschikbaar zijn in het financieel systeem worden rekenregels gebruikt:
a. Sommige posten worden op nul geëxtrapoleerd
b. Bij sommige posten wordt de eindstand van de laatst vastgestelde jaarrekening geëxtrapoleerd
c. Er is een sluitpost om de balans in evenwicht te brengen.

ACTIVA
Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Saldo agio/diagio

Materiële vaste activa

100.027

103.189

123.710

140.930

151.929

157.644

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

59.087

65.525

87.555

106.646

119.728

128.258

Investeringen met een economisch nut

40.940

37.664

36.155

34.284

32.201

29.386

Financiële vaste activa

174.014

148.702

158.492

144.478

117.340

114.955

Activa in eigendom van derden

8.301

13.164

16.215

14.729

12.693

10.656

Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen

714

714

714

714

714

714

Leningen aan openbare lichamen en deelnemingen

53.000

47.000

47.000

47.000

35.000

35.000

Overige langlopende leningen u/g

96.968

75.557

82.387

69.905

56.869

56.521

Overige uitzettingen

15.031

12.267

12.176

12.130

12.064

12.064

ACTIVA
Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

3

3

3

3

3

3

Voorraad grond

3

3

3

3

3

3

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

172.140

172.140

162.140

152.140

132.140

112.140

Vorderingen op openbare lichamen

17.435

17.435

17.435

17.435

17.435

17.435

Verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

0

0

0

0

0

Rekening courant verhouding met het Rijk

150.734

150.734

140.734

130.734

110.734

90.734

Overige vorderingen

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

Liquide middelen

6.396

6.396

6.396

6.396

6.396

6.396

Kassaldi

2

2

2

2

2

2

Banksaldi

6.394

6.394

6.394

6.394

6.394

6.394

Overlopende activa

29.577

29.577

29.577

29.577

29.577

29.577

Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen

29.577

29.577

29.577

29.577

29.577

29.577

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

0

0

0

0

0

0

Totaal activa

482.157

460.007

480.318

473.524

437.385

420.715

PASSIVA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

358.635

350.721

338.387

323.956

311.483

311.846

Algemene reserve

53.994

35.309

33.147

33.012

32.892

32.771

Bestemmingsreserves

301.111

315.412

305.240

290.944

278.591

279.075

Saldo van rekening

3.530

0

0

0

0

0

Voorzieningen

16.008

13.281

13.336

13.512

13.775

13.764

Voor verplichtingen, verliezen en risico's

16.008

13.281

13.336

13.512

13.775

13.764

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

253

0

0

0

0

0

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

253

0

0

0

0

0

PASSIVA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

14.721

13.465

46.805

54.971

31.542

15.020

Bank en giro saldi

0

0

0

0

0

0

Overige schulden

14.721

13.465

46.805

54.971

31.542

15.020

Overlopende passiva

92.540

82.540

81.790

81.085

80.585

80.085

Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen

74.846

74.846

74.846

74.846

74.846

74.846

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

12.455

2.455

1.705

1.000

500

0

Overige vooruitontvangen bedragen

5.239

5.239

5.239

5.239

5.239

5.239

Totaal passiva

482.157

460.007

480.318

473.524

437.385

420.715