Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten geheven. De opcenten zijn een opslag op een nadere belasting, namelijk de motorrijtuigenbelasting (MRB). Deze belasting wordt geïnd door de Rijksbelastingdienst. De opbrengst opcenten MRB is qua opbrengst de belangrijkste provinciale heffing.

Beleid
Gezien het totale financiële beeld voor 2017 en volgende jaren zien wij in 2017 af van indexering van de opcenten op de mottorijtuigenbelasting. We bevriezen de tarieven op het niveau van 2016. Voor 2018 en volgende jaren gaan wij uit van een indexering van de tarieven op basis van het vierjarig gemiddelde ( thans 1,32%) van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

2017

2018

2019

2020

92,0

93,2

94,4

95,7

De inkomsten
Op basis van het autobestand per 1 januari 2016, de samenstelling daarvan en een geschatte groei van het autobestand van 0,5%, is een raming gemaakt van de verwachte ontwikkeling van de opbrengst opcenten MRB.

In de navolgende tabel is de raming voor 2017 en volgende jaren weergegeven

2017

2018

2019

2020

55.600

56.615

57.643

58.697

Het tarief voor de opcentenheffing op de MRB wordt jaarlijks gemaximeerd door de staatssecretaris van Financiën.
Het maximum voor 2017 wordt naar verwachting vastgesteld op 111,0.

Kwijtscheldingsbeleid

Voor bezwaar, beroep en eventuele vrijstellingen is de Rijksbelastingdienst verantwoordelijk.