Provinciaal beleid

Om de ambities van de provincie te realiseren is het van belang dat de provinciale middelen zo effectief mogelijk ingezet worden. In deze eerste begroting van het nieuwe college is in dat kader een aantal uitgaven posten , maar ook inkomsten posten scherp geraamd. Daarom is ook de post voor onvoorziene uitgaven verhoogd o.a. om een extra buffer te creëren voor het opvangen van risico’s die zich door het scherper ramen manifesteren.
De provincie gaat op de volgende wijze om met tegenvallers c.q. voorgevallen risico’s:

  1. Opvang binnen het eigen programma.
  2. Middelen binnen de Begroting.
  3. Post voor onvoorziene uitgaven
  4. Algemene reserve.
  5. Risicoreserve.

We streven er naar om een weerstandsratio te realiseren die gekwalificeerd kan worden met de norm “ruim voldoende” (zie het onderdeel "Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit" van deze paragraaf). Dat betekent dat, afhankelijk van die score, jaarlijks beoordeeld wordt of er een bedrag moet worden toegevoegd of kan worden onttrokken aan de risicoreserve.