De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe

Uit de hiervoor genoemde gegevens blijkt dat de weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe als

volgt meerjarig kan worden weergegeven (afgerond, x € 1.000,-).

Bedragen x € 1.000,--

2017

2018

2019

2020

S

I

S

I

S

I

S

I

Risicoreserve

27.500

27.500

27.500

27.500

Normomvang Algemene reserve

5.000

5.000

5.000

5.000

Post voor on-voorzien uitgaven

500

500

500

500

Onbenutte belastingcapaciteit

11.482

11.709

11.931

12.136

Totaal (inc. + struct.)

44.482

44.709

44.931

45.136

Vanzelfsprekend geldt dat de componenten van de weerstandscapaciteit verschillen in hun mate

van inzetbaarheid. Zo is de risicoreserve direct aanwendbaar tot het maximum. Het verhogen van

het aantal opcenten tot het maximale tarief is echter niet realistisch.