Inventarisatie en beheersing risico's

Van de risico’s die de provincie loopt, is een aantal afgedekt door de gebruikelijke verzekeringen of door het instellen van voorzieningen. In deze paragraaf gaat het om risico’s die niet zijn afgedekt of niet kunnen worden afgedekt. Provincies hebben te maken met een diversiteit aan lastig in te schatten risico’s die bovendien soms onderling afhankelijk zijn. De provincie Drenthe acht het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s wordt de provincie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de provincie. Om de risico’s van provincie Drenthe in kaart te brengen, wordt periodiek de risico-inventarisatie geactualiseerd en een risicoprofiel opgesteld. Uit de actuele inventarisatie zijn in totaal 49 risico’s (2016: 57) naar voren gekomen en beschreven. In het onderstaande overzicht staan de 10 belangrijkste risico’s (= 88,69% invloed op totaal) en hoe deze beheerst worden. Deze 49 risico’s vertegenwoordigen een bedrag van afgerond € 50 miljoen (2016: € 68 miljoen).

Risi-co nr

Risico

Gevolgen

Maatregelen

Financieel gevolg

R134

Onvoldoende (doel)vermogen bij Attero om aan (pre)nazorgverplichting te voldoen.

Provincie wordt aangeproken om als bevoegd gezag de nazorgverplichting over te nemen.

In gesprek met Attero blijven over mogelijkheden om vermogen op peil te houden cq te brengen; eventueel toepassen van wettelijk instrumentarium

max. € 25.000.000

R216

Verlaging uitkering provinciefonds

Lagere inkomsten en daardoor geringere bestedingsruimte of noodzaak tot ombuigingen

Invloed uitoefenen door o.a. inbreng in IPO; lobby

max. € 7.000.000

R217

Virussen en hacking gericht op het plat leggen van het gehele systeem

Gedurende langere tijd niet functionerende provinciale systemen

Continu actuele software. Compartimentering van hard- en software. Continue monitoring. Frequent onderzoek naar potentiële lekken in de beveiliging.

max. € 2.000.000

R121

Juridische fouten bij staatssteun, waarbij de provincie verwijtbaar is.

Ten onrechte verstrekte overheidsmiddelen worden teruggevorderd

Deskundigheidsbevordering, inzetten second opinion.

max. € 2.500.000

R71

Laag Aanbesteden

Onvoldoende kwaliteit uitvoering werken

Beter toezicht organiseren. Keuze maken tussen meer toezicht of toezicht anders inrichten. Betere opdrachtomschrijving

max. € 750.000

R97

Gebrekkige gladheidsbestrijding

Ongevallen en claims

Het bezit van een zoutloods voor strategische zoutvoorraad, voldoende strooimaterieel operationeel.

max. € 750.000

R74

Wegen en kanalen: vertraging in de uitvoering van een infrastructureel project

Projectvertraging

Grondaankoop in initiatieffase al verkennen en vroegtijdig starten met planprocedure qq onteigening

max. € 1.000.000

R58

Claims van derden

Uitbetaling claims

Zorgdragen voor adequate en zorgvuldige procedures /handhaving waardoor onterechte
claims zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

max. € 1.000.000

R126

Claims omdat zaken niet reconstrueerbaar en/of compleet zijn, imagoschade. Wettelijk: niet (volledig) kunnen voldoen aan de archiefwet

Claims omdat zaken niet reconstrueerbaar en/of compleet zijn, imagoschade. Wettelijk: niet (volledig) kunnen voldoen aan de archiefwet.

Implementatie digitaal werken vanuit project digitaal Drenthe voorbereiden, proceseigenaren rol als proceseigenaar op laten pakken en functioneel beer daar beleggen, zorgen voor voldoende digicoaches, monitoren digitale processen. Wordt meegenomen binnen

max. € 500.000

R129

Tegenvallende RSP-bijdragen van het Rijk en andere betrokken overheden

Afname van Rijksbijdrage RSP betekent in eerste instantie overleg op Noord-Nederlandse schaal over gevolgen en verdeling van middelen. Dit kan consequenties hebben voor alle deelprogramma’s in Drenthe in termen van (co-)financiering en ambitie (versoberen

Alertheid op signalen van partners. Zonodig in overleg treden. Eventueel versoberen of herprioriteren. De rijksbijdragen aan de provincie zijn tot dusver niet verlaagd en er is een brief van het Ministerie I&M van 2015 dat dit niet zal gebeuren. Voor de g

max .€ 500.000

Op basis van de ingevoerde risico’s en geactiveerde beheersmaatregelen is een risicosimulatie uitgevoerd. De simulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 68 miljoen ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat met 90% zekerheid alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 20.380.411,-- als benodigde weerstandscapaciteit, in 2016 was dit € 19.861.700,--.