Verplichte kengetallen financiële positie in begroting

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een
verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen die gaan gelden voor de
begroting vanaf 2016 en de jaarrekeningstukken vanaf 2015.

Tabel 5 Kengetallen*

Kengetal

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

1A. Netto schuldquote

-49,6%

-55,6%

-28,7%

1B. Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-103,0%

-115,4%

-70,8%

2. De solvabiliteitsratio

0,71

0,69

0,75

3. Kengetal grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4. Structurele exploitatieruimte

3%

2%

30%

5. Belastingcapaciteit: opcenten mrb

111%

112%

115%

*betreft primitieve stand van de begroting

1A. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.

1B. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de
verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin wij in staat is aan onze financiële verplichtingen te
voldoen. Onder dit kengetal wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het
balanstotaal.

3. De grondexploitatie kan een forse impact kan hebben op de financiële positie. De boekwaarde
van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij
verkoop. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en
de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten.

4. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en
het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale
baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer
flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

5. Een provincie heeft de mogelijkheid om het aantal opcenten te verhogen tot het maximaal te
heffen opcenten zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Geen van de provincies maakt gebruik van
dit maximale tarief. De belastingcapaciteit van provincies wordt daarom berekend door het aantal
opcenten in jaar t te vergelijken met het gemiddelde van het aantal opcenten van alle provincies in
jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Enkele kengetallen zijn als n.v.t. opgenomen omdat de componenten voor deze niet
berekening beschikbaar zijn. Als we de beschikbare kengetallen in hun onderlinge verhouding
beoordelen concluderen wij dat onze financiële positie goed is. Het kengetal netto schuldquote is
negatief omdat onze vorderingen onze uitstaande schulden overtreft.