Wegen

Wat willen wij bereiken?

De provincie Drenthe beschikt over:

 • 135 km stroomweg (SW);
 • 335 km gebiedsontsluitingsweg (GOB);
 • 30 km erftoegangsweg (ETW)
 • 268 km fietspad

Dit alles is inclusief kruispunten/T-aansluitingen, rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen, viaducten en overige weginrichtingen.

Het onderhoud van de wegen wordt conform het Beleidsplan wegen uitgevoerd. We hebben een actuele onderhoudsplanning voor het komende jaar en een doorkijk op de meest belangrijke onderdelen van het groot variabel onderhoud voor de komende decennia.
De instandhouding van de provinciale infrastructuur gebeurt door de uitvoering van dagelijks onderhoud, groot (variabel) onderhoud en het doen van vervangingsinvesteringen. Het beleidsplan wegen vormt het belangrijkste kader voor de onderhoudsmaatregelen. Naast het dagelijks onderhoud, schouwen we en voeren we periodieke gestandaardiseerde inspecties uit, om de onderhoudsstaat van het areaal te monitoren.
Door de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten willen we de staat van de wegen en fietspaden inclusief alle daaraan gerelateerde objecten zoals vaste kunstwerken, verkeersvoorzieningen etc. op het huidige kwaliteitsniveau behouden. Hierdoor voorkomen we toekomstig achterstallig onderhoud en blijft de beschikbaarheid van het areaal gewaarborgd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Wij maken een overgang naar een meer gestandaardiseerde methode om ons areaal te beheren. Dit gebeurt door het invoeren van assetmanagement. Hiermee worden de onderhoudskeuzes nog meer dan voorheen beïnvloed door maatschappelijke waarden, zoals bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en veiligheid. Vorig jaar zijn we gestart met ons areaal – ook op doelstellingsniveau in de begroting - in te delen naar de verschillende wegcategorieën (SW, GOB, ETW en fietspaden). Door verschillende wegcategorieën in te stellen creëren we mogelijkheden om differentiatie aan te brengen in het kwaliteitsniveau van de verschillende categorieën passend bij de aard en belang van de wegen. Het afgelopen jaar is gebleken dat het dagelijks beheer niet direct kan worden toegerekend aan de verschillende doelstellingen (wegcategorieën), maar wordt geclusterd tot thema’s. Het groot (variabel) onderhoud is goed toe te rekenen aan de verschillende doelstellingen. Vooralsnog continueren we de toerekening aan de verschillende doelstellingen.
Om onze wegen en fietspaden op het huidige kwaliteitsniveau te behouden verrichten we de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoering dagelijks onderhoud;
 • Uitvoering groot (variabel) onderhoud;
 • Uitvoering gladheidsbestrijding en calamiteitenorganisatie;
 • Herijking beleidsplan wegen; afronding in 2017.

De uitvoering van het dagelijks onderhoud vindt veelal plaats op basis van meerjarige contracten. In 2017 zullen de volgende contracten opnieuw moeten worden aanbesteed:

 • Leveren dooimiddelen
 • Gladheidsbestrijding Beheer  Openbare verlichting  
 • Onderhoud openbare verlichting

Voor 2017 zijn de volgende groot (variabel) onderhoudsprojecten gepland:

Stroomwegen

Gebiedsontsluitingswegen

Erftoegangswegen

Fietspaden

N34 Exloo

N371 Kloosterveen

F371B Kloosterveen

N371 Geeuwenbrug-Dieverbrug

F379 Nieuw Buinen

N377 Lutterhoofdwijk

N378 Rotonde Gasselte

N854 Rotondes N854- A37

N863 Schoonebeek

Het groot (variabel) onderhoud aan wegen en vaarwegen wordt gedekt uit de Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen. Met de instelling van deze reserve in 2016 zijn we tegemoet gekomen aan de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. Deze reserve vangt namelijk de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op. Uit de doorrekening van het onderhoudsprogramma in 2015 bleek dat er een tijdelijke besparing op groot onderhoud mogelijk was. Het budget is daarop met ingang van 2016 gekort met € 1,5 miljoen; vanaf 2020 komt deze tijdelijke korting weer te vervallen.

Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?
Het resultaat hiervan is het beschikbaar houden, op het afgesproken kwaliteitsniveau, van het provinciaal wegenbestand als integraal onderdeel van de Drentse economie.