Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?

Provinciehuis, Drents Museum en Depot Drents Museum
Goed onderhouden gebouwen zonder achterstallig onderhoud, waarbij de verschillende functies van de gebouwen specifiek tot hun recht komen. Het saldo van de voorziening is afgestemd op het onderhoudsplan van 25 jaar, zodat dit op het juiste niveau blijft voor een adequaat onderhoudsniveau en er geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks ook een exploitatiebudget in de begroting opgenomen.
De dotatie aan de voorzieningen en het dagelijks onderhoud van de gebouwen is in programma 8 verwerkt. In het overzicht reserves en voorzieningen staat de ontwikkeling van de voorzieningen opgenomen. In paragraaf II.4 financiële positie en toelichting zijn de investeringen opgenomen die betrekking hebben op het provinciehuis, het Drents Museum en het Depot. Een aantal bouwkundige zaken en installaties zijn daar als vervangingsinvestering opgenomen. De kapitaallasten hiervan zijn in de programma's verwerkt en vormen geen onderdeel van deze paragraaf.

Steunpunten (vaar)wegen en voormalige brug- en sluiswoningen
Alle onderhoudskosten zijn opgenomen bij het onderhoud wegen in programma 3. Er zijn hiervoor geen voorzieningen aanwezig.

Voormalige Rijksluchtvaartschool
Het bouwkundig geschikt maken, restaureren en verbouwen voor de herbestemming wordt bekostigd uit de gelden van het Drents Monumentenfonds, dat als herbestemmingsgeld via het Nationaal Restauratiefonds wordt verstrekt. De begrote kosten hiervan zijn € 450.000,--. Dit is, als onderdeel van het herbestemmingsgeld, al eerder als verplichting verantwoord in de jaarstukken. Na de verwachte verkoop over een aantal jaren zullen we gaan voorstellen, om de inkomsten weer terug te laten vloeien naar het herbestemmingsbudget.

Bij het opstellen van de begroting was stichting Boei nog bezig om de exploitatie - en onderhoudskosten en de verwachte huurinkomsten in beeld te brengen. Deze kosten en opbrengsten zullen via een begrotingswijziging nog worden verwerkt. Omdat de huurinkomsten worden gebruikt voor de exploitatie - en onderhoudskosten, zal dit budgettair neutraal verlopen.

Overzicht van de onderhoudskosten in de begroting

2017

2018

2019

2020

Wegen

Onderhoud wegen (incl. steunpunten)

Lasten

8.871.536

8.601.600

9.601.600

8.371.906

Vaarwegen

Onderhoud vaarwegen (incl. steunpunten en woningen)

Lasten

4.343.309

4.354.900

4.354.900

4.354.900

Gebouwen

Onderhoud provinciehuis

Lasten, storting in de voorziening

398.750

398.750

398.750

398.750

Lasten dagelijks onderhoud

192.395

192.395

192.395

192.395

Onderhoud Drents Museum (incl. Huize Tetrode)

Lasten, storting in de voorziening

165.000

165.000

165.000

165.000

Lasten dagelijks onderhoud

136.500

136.500

136.500

136.500

Onderhoud Depot Drents Museum

Lasten, storting in de voorziening

14.043

14.043

14.043

14.043

Lasten dagelijks onderhoud

47.352

47.352

47.352

47.352

Totaal (lasten)

14.168.885

13.910.540

14.910.540

13.680.846