Wat gaan wij daarvoor doen?

In het vervolg van deze paragraaf schetsen we op basis van onderstaande balansposten de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de treasury.

  • Activa:   Lening aan openbare lichamen;
  • Activa:   Overige verstrekte langlopende leningen;
  • Activa:   Liquide middelen;
  • Passiva: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Daarna wordt een overzicht gegeven van de niet uit de balans blijkende verplichtingen in de vorm van de gewaarborgde geldleningen en de garantstellingen. Tot slot wordt er ingegaan op de meer specifieke treasuryactiviteiten en ontwikkelingen

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

De leningen aan openbare lichamen zijn leningen die zijn aangegaan met gemeenten waarbij geen toezichtsrelatie bestaat (onderling uitlenen).

Naam

Einddatum

Rente

Stand Lening 01-08-2016

Prognose 31-12-2017

Openbaar lichaam

Gemeente Blaricum

03-10-17

0,27

6.000

Gemeente Smallingerland

02-09-19

0,75

5.000

5.000

Gemeente Maassluis

01-12-19

0,51

7.000

7.000

Gemeente Oosterhout

06-02-20

0,38

5.000

5.000

Gemeente Ettenleur

26-06-20

0,41

10.000

10.000

Gemeente Velsen

16-09-24

1,58

10.000

10.000

Gemeente Amsterdam

11-12-24

1,20

10.000

10.000

Totaal

Openbaar lichaam

53.000

47.000

Totaal

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

53.000

47.000

Gemeente Blaricum
Op 3 oktober 2017 valt de lening ad € 6 miljoen verstrekt aan de gemeente Blaricum vrij. Deze lening stond uit tegen een rente percentage van 0,27%.

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

Overtollige middelen die zijn uit gezet voor 4 juni 2012 mogen uitdienen tot het einde van de looptijd.

Naam

Einddatum

Rente

Stand Lening 01-08-2016

Prognose 31-12-2017

Langlopende uitzetting

Rabobank deposito 3316.174.257

02-01-17

3,25

6.000

Rabobank deposito 3316.1762.84

18-01-17

3,09

6.300

Rabobank 3,5% 99,27%

17-10-18

3,50

7.000

7.000

Rabobank coupon 4,125% 99,43

12-01-21

4,12

10.000

10.000

NWB coupon 3,5% 95,59

14-01-21

3,50

10.000

10.000

Totaal

Langlopende uitzetting

39.300

27.000

Totaal

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

39.300

27.000

Overige verstrekte langlopende leningen

De leningen betreffen hier langlopende, niet verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan een jaar.

Naam

Einddatum

Rente

Stand Lening 01-08-2016

Prognose 31-12-2017

Hypotheken

Medewerkers provincie Drenthe

12.981

12.176

Totaal

Hypotheken

12.981

12.176

Verstrekte leningen (kredietsubsidies)

St. Energy Challenges

15-12-20

2,00

373

278

Breedband De kop van Roderwolde

16-07-34

1,44

2.100

1.995

Breedband Eco-Oostermoer

18-02-36

1,56

200

190

Coöperatie Het Drents Collectief UA

06-11-22

0,00

338

338

Bio Energy Hartlief_lammerts BV

31-12-22

0,60

185

143

Landbouwbedrijf De Jong

03-12-25

0,96

105

84

Maatschappij van Weldadigheid

11-01-36

2,00

950

855

Breedband De Wolden

6.750

Breedband Noordenveld Zuid-West (wit)

2.634

Breedband Noordenveld Zuid-West (grijs)

360

Breedband Sterk Midden Drenthe (wit)

5.625

Breedband Sterk Midden Drenthe (grijs)

2.063

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

15-12-18

6,50

150

75

Totaal

Verstrekte leningen (kredietsubsidies)

4.401

21.390

Verstrekte overige geldleningen

RTV Drenthe

31-12-27

4,00

2.572

2.167

Via Nationaal Restauratiefonds

1.183

1.183

Gemeente Emmen (DPE Next)

01-01-37

3,00

6.000

6.000

Zonneleningen SVN

6.111

10.415

INCAS 3

31-12-16

0,00

1.550

Totaal

Verstrekte overige geldleningen

17.416

19.765

Achtergestelde leningen

NV Edon (Achtergesteld)

31-12-19

9,00

4.248

4.248

INCAS 3 (Achtergesteld)

01-04-25

0,00

2.800

2.800

Totaal

Achtergestelde leningen

7.048

7.048

Leningen aan (Deelnemingen)

Bruglening Enexis tranche D

30-09-20

7,20

7.984

7.984

Totaal

Leningen aan (Deelnemingen)

7.984

7.984

Totaal

Overige verstrekte langlopende leningen

49.830

68.363

Hypotheken
Per 1 augustus 2016 stond er nog circa € 13 miljoen uit aan hypotheken bij medewerkers van de provincie. Vanaf 2007 worden er geen nieuwe hypotheken meer verstrekt.

Bio Energy Hartlief
GS heeft op 1 september 2015 ingestemd met de Drentse Green Deal ‘Innovatie in de vergistingsketen’ met Bio Energy Hartlief-Lammers BV uit Donderen. Binnen deze deal wordt een lening van € 200.000,- verstrekt vanuit het Energieprogramma.

Coöperatie De Kop Breed
Door Coöperatie De Kop Breed in de gemeente Noordenveld is in 2015 een beroep gedaan op de beschikbare middelen voor de uitrol van Breedband in de witte gebieden. Deze lening ad € 2.1 miljoen maakt deel uit van het totaal van 67 miljoen (Statenstuk 2016-379 Investeringsagenda, onderdeel breedband) dat beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van Breedband in de provincie Drenthe.

Overige Breedband
GS heeft ingestemd met de verstrekking van leningen aan De Wolden, Noordenveld Zuid-West (wit), Noordenveld Zuid-West (grijs), Sterk Midden Drenthe (wit), en Sterk Midden Drenthe (grijs). Deze toezegging maakt deel uit van het totaal van 67 miljoen (Statenstuk 2016-379 Investeringsagenda, onderdeel breedband) dat beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van Breedband in de provincie Drenthe. De lening overeenkomsten moet nog worden opgemaakt. Eind 2017 verwachten we dat we totaal € 12.5 miljoen hebben uitgezet aan Breedband leningen.

Eco Oostermoer
Om de beschikking te hebben over breedband dat minimaal voldoet aan de Europese norm voor Next Genertion Access is aan Eco Oostermoer een lening verstrekt van € 200.000. Deze toezegging maakt deel uit van het totaal van 67 miljoen (Statenstuk 2016-379 Investeringsagenda, onderdeel breedband) dat beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van Breedband in de provincie Drenthe.

Drents Collectief
De regeling voor Agrarisch Natuurbeheer is veranderd. Vanuit het rijk is bepaald dat voor het agrarisch natuurbeheer ze nog slechts zaken wenst te doen met 1 partij en in Drenthe is dat Drents Collectief. Dit collectief heeft een aanvraag voor natuurbeheer ingediend en deze is toegekend. De
uitbetaling van de vergoeding voor beheer zal jaarlijks achteraf plaats vinden. Ter voorfinanciering van de uitvoerende werkzaamheden is in 2015 aan het Drents Collectief een lening verstrekt van € 338.000,-- met een looptijd van 7 jaar tegen een rente van 0%

Landbouwbedrijf De Jong
GS heeft op 25 augustus 2015 ingestemd met de Drentse Green Deal Energieopslag De Jong Odoorn met landbouwbedrijf De Jong. Binnen deze deal is een lening van € 105.075,-- verstrekt vanuit het Energieprogramma met een looptijd van 10 jaar tegen een rente van 0,96%.

Maatschappij van Weldadigheid
Op 12 mei 2015 hebben GS besloten aan de Maatschappij van Weldadigheid als onderdeel van de IGO-Frederiksoord en omstreken voor de aankoop van het Inforium een lening te verstrekken. Op de derden rekening bij de notaris is voor de verbouw van het pand € 950.000 gestort.

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie is een samenwerkingsverband van lokale energie coöperaties (Provincie Friesland, Groningen en Drenthe)die uitsluitend duurzame energie verkopen, en waar de winst die wordt gemaakt wordt gebruikt om nieuwe lokale duurzame energieprojecten mogelijk te maken die vervolgens weer energie gaan leveren aan de leden van de coöperatie. Uiteindelijk kan door de realisatie van deze nieuwe energieprojecten een steeds grotere local-to-local energievoorziening worden bewerkstelligd.

Stichting Energy Challenges
Voor het schooljaar 2014/2015 is aan Stichting Energy Challenges een lening verstrekt van € 200.000,--. In 2015 is aan de hand van de rapportage en de plannen om er meerjarig structurele energiebesparing te realiseren de lening verhoogd tot € 372.500,--.

Incas 3
Op 31 december 2016 dient de lening ad € 1.550.000,-- verstrekt aan INCAS 3 terug te worden betaald. In het licht van de actuele situatie van Incas vindt nader onderzoek plaats naar de financiële positie en wordt met andere partijen gezocht naar een goede oplossing. Eventuele aanpassing van de financiering wordt in de loop van 2017 voorzien.

Zonneleningen
Er is een groeiende markt voor lokale zonnestroomproductie door particulieren. In december 2014 heeft PS - met terugwerkende kracht - besloten voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 € 10 miljoen beschikbaar te stellen. In 2017 worden gezamenlijk met gemeenten
middelen beschikbaar gesteld voor dergelijke leningen, het aandeel van de provincie voor 2017 is maximaal € 2.723.000--.

Achtergestelde lening Incas 3
In juni 2014 is aan de Stichting Incas een overbruggingslening verstrekt van € 2.8 miljoen. Dit is in 2015 omgezet naar een achtergestelde lening. Met deze achtergestelde lening wordt voldaan aan de vereiste dat een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van het eigen vermogen van INCAS3. Tevens wordt voldaan aan de wens van Provinciale Staten van Drenthe om de bijdrage aan Incas een revolverend karakter te geven. In het licht van de actuele situatie van Incas vindt nader onderzoek plaats naar de financiële positie en wordt met andere partijen gezocht naar een goede oplossing. Eventuele aanpassing van de financiering wordt in de loop van 2017 voorzien.

Achtergestelde lening NV Edon
De achtergestelde lening NV Edon lening is na een aantal fusies bij Enexis terechtgekomen. De hoge rente past niet bij de vergoeding die Enexis op basis van regulering in de tarieven zou mogen berekenen. Intensief overleg heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst waarbij de lening in
de komende jaren afgelost wordt in aandelen, maar waarbij de (rente)kasstromen tot 2019 minimaal worden gecontinueerd (zie statenstuk 2015-713).

Bedragen x € 1.000,-

Gewaar-borgd tot

Oorspronke-lijk bedrag (x 1.000)

Waarvan door de provincie gewaarborgd per 01-01-2017

Waarvan door de provincie gewaarborgd per 01-01-2018

Door wie is de lening aangegaan

St. Provinciale Bibliotheek te Assen

15-11-19

454

136

136

St. Provinciale Bibliotheek te Assen

15-04-20

839

309

309

Lentes Groningen (St.GGZ Groningen)

1-11-21

4.112

992

992

Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ Drenthe)

3-12-24

3.950

1.411

1.411

St Interzorg Noord Nederland

20-06-18

998

182

182

Overige garantstellingen
De garantstelling voor Sectorplan vrijetijdseconomie is afgegeven om een rijksbijdrage te kunnen ontvangen.
Sinds 2014 stimuleert de gemeente Assen woningbouwcoöperaties, particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE's) om pilot-projecten te starten met als doel de woningen en appartementen de komende jaren te laten renoveren c.q. transformeren naar woningen zonder energierekening. Voor het project de Lariks wordt een lening aangetrokken. De Triodos Bank heeft toegezegd bereid te zijn 50 - 80% te financieren onder de voorwaarde dat de Provincie Drenthe voor maximaal € 800.000,-- borg staat.

Overige Garantstellingen

Ingangsdatum

Garantstelling x € 1.000,- per 01-08-2016

Garantstelling x € 1.000,- per 31-12-2017

Sectorplan Vrijetijdseconomie

2015

0

640

Triodosbank

0

maximaal 800

Totaal

0

Maximaal 1.440