Treasury activiteiten en ontwikkelingen

In onderstaande tabel is de treasuryportefeuille per 1 augustus 2016 opgenomen en de prognose van de portefeuille per 31 december 2017.

Bedragen x € 1.000

1-Aug-16

Prognose 31-dec-2017

Kortlopende uitzettingen

Rijk Schatkistpapier

201.698

181.040

Langlopende uitzettingen

Obligaties/Deposito's aangegaan voor 4 juni 2012

38.801

26.501

Langlopende uitzettingen

Decentrale overheden (onderling schatkistbankieren)

53.000

47.000

Totaal

293.499

254.541

De langjarige uitzettingen vallen vrij in de periode tot en met 2024. In bijgaande grafiek is dit in beeld gebracht.

In 2016 was het de bedoeling te starten met de inrichting van onze portefeuille waarbij we op termijn van circa € 100 miljoen naar € 50 miljoen korte uitzettingen zouden gaan. Door een groter deel op lange termijn weg te zetten hadden we verwacht een hogere rente vergoeding te kunnen realiseren. Echter in de afgelopen periode was als gevolg van de extreem lage en nog steeds dalende rente de financiële markt dermate slap dat we geen aanvragen hebben ontvangen en dus ook geen transacties hebben gedaan. We verwachten niet dat de markt op korte termijn aan zal trekken.
Het is toegestaan om per kwartaal een bedrag buiten de schatkist te houden, dit bedrag beperken we tot een minimum.

Bedragen x € 1.000,-

Periode

Toegestaan buiten de schatkist

Gemiddeld bedrag buiten de schatkist

Overschrijding/ Onderschrijding

1e kwartaal

17.137

12

17.125

2e kwartaal

17.137

12

17.125

3e kwartaal

17.137

12

17.125

4e kwartaal

17.137

12

17.125

Liquiditeitsprognose
in onderstaande grafiek is de prognose van de uit te zetten middelen weergegeven. De prognose wordt regelmatig bijgesteld op basis van de uitgegeven middelen.

Ontwikkeling van de rente
De Euribor, het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken, is een belangrijke graadmeter voor de korte rente. Dit tarief is vanaf mei 2015 negatief. Het tarief voor 10 jaars leningen geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de rente voor langere looptijden. Het rente verloop van de 3 maands Euribor en de 10-jaars schuldbewijzen van de Nederlandse staat (lange termijn) geven het volgende beeld:


In onze begroting gaan we thans uit van een korte rente van 0%,dit is het huidige (gegarandeerde) tarief bij de schatkist. Bij de lange termijn uitzettingen hielden we voor nieuwe leningen oorspronkelijk rekening met een tarief van circa 2% rente voor 2017 en voor de volgende jaren 2,5%. Ook was de verwachting dat we in 2016 langjarige uitzettingen (door middel van onderling uitlenen of de aankoop van staatsdeposito’s) zouden realiseren waardoor de renteopbrengst op peil zou blijven. Echter door de lage rentestand hebben we geen transacties gedaan. Analisten verwachten op korte termijn geen forse veranderingen in de markt. Dit betekent dat we de rente voor de lange termijn hebben bijgesteld. Op basis van de huidige langjarige beleggingen komen we voor de lange rente op:

Bijgestelde rente

2017

2018

2019

2020

Nieuw percentage

1,86%

1,64%

1,74%

0,64%

Was

2,00%

2,50%

2,50%

2,50%