Verbonden partij

Rechtsvorm

Eigenaars-/ deelnemers belang

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Besloten Vennootschap

2,28%

Verkoop Vennootschap B.V.

Besloten Vennootschap

2,28%

Cross Border Leases Vennootschap B.V.

Besloten Vennootschap

2,28%

Vordering op Enexis BV

Besloten Vennootschap

2,28%

CSV Amsterdam BV

Besloten Vennootschap

2,28%

MKB Fonds Drenthe

Besloten Vennootschap

100,00%

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke regeling

33,33%

De Noordelijke rekenkamer

Gemeenschappelijke regeling

33,33%

Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

35,00%

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gemeenschappelijke regeling

22,80%

Gemeenschappelijke regeling Prolander

Gemeenschappelijke regeling

50,00%

Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel)

Gemeenschappelijke regeling zonder meer

36,00%

Regiovisie Groningen-Assen

Gemeenschappelijke regeling zonder meer

12,50%

Bank Nederlandse Gemeenten

Naamloze Vennootschap

0,16%

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Naamloze Vennootschap

16,67%

Groningen Airport Eelde

Naamloze Vennootschap

30,00%

Enexis Holding NV

Naamloze Vennootschap

2,28%

Waterleidingmaatschappij Drenthe

Naamloze Vennootschap

50,00%

Nederlandse Waterschapsbank

Naamloze Vennootschap

0,14%

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Reglement

100,00%

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

Stichting

8,50%

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Stichting

6,00%

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Stichting

8,33%

Stichting Drentse Energie Organisatie

Stichting

100,00%

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Vereniging

8,33%

Belangrijkste verbonden partijen

Medio 2016 is door de Commissie van Onderzoek in samenspraak met GS gekomen tot een selectie van negen belangrijkste verbonden partijen. Deze selectie is gemaakt om twee redenen. De eerste is om zo bij de belangrijkste verbonden partijen de betrokkenheid van PS te vergroten. De tweede reden is om te voorkomen dat onnodige bureaucratie ontstaat, doordat bij elk van de vierentwintig verbonden partijen een even uitvoerige toelichting gegeven wordt.

Over negen verbonden partijen worden PS met regelmaat en uitvoeriger geïnformeerd dan ten aanzien van de overige verbonden partijen. Voor alle verbonden partij geldt onverlet dat PS zal worden geïnformeerd mochten zich politiek bestuurlijk relevante ontwikkelingen bij deze verbonden partij voordoen.

In de volgende tabellen zijn de verbonden partijen weergegeven waarover is afgesproken om uitvoeriger over te verantwoorden. De opgenomen informatie betreft de meest actuele verkregen informatie van de verbonden partij. In sommige gevallen betreft dit informatie uit de begroting 2017 van de verbonden partij. In andere gevallen betreft dit informatie uit hun jaarrekening 2015.

Verbonden partij

Rechtsvorm

Doel

Eigenaars-/ deelnemers belang

Bestuurlijk belang

Eigen
Vermogen Real. 15

Eigen
Vermogen Begr. 16

Eigen
Vermogen Begr. 17

Vreemd
Vermogen Real. 15

Vreemd
Vermogen Begr. 16

Vreemd
Vermogen Begr. 17

Resultaat
Real. 15

Resultaat
Begr.16

Resultaat
Begr. 17

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Stichting

Landelijke helpdesk voor meldingen afvalstoffen

8,33%

Lid Raad van Toezicht

-54.000