Inleiding

In de paragraaf grondbeleid komen de volgende zaken aan de orde:

  • Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstelling van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  • Een aanduiding van de wijze waarop de provincie het grondbeleid uitvoert;
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor de grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.