Wat willen wij bereiken?

Grond is een instrument om provinciale doelstellingen te kunnen realiseren. Dat is van belang bij het realiseren van infrastructuur, natuur en agrarische structuurversterking. Dit is vastgelegd in de nota Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021 die in maart 2016 door provinciale staten is vastgesteld.
Hierin is aangegeven welke regels en procedures de provincie Drenthe hanteert als de provincie Drenthe zich op de grondmarkt begeeft. Nog niet eerder was er in Drenthe sprake van een expliciet beschreven grondbeleid.

Het doel is niet om zoveel mogelijk grond in eigendom te krijgen en/of met grond te speculeren om extra inkomsten te verdienen. Zoals ook geadviseerd is in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer (2012) is een terughoudende opstelling, waarbij risico’s beheersbaar zijn het uitgangspunt. Wij willen met dit grondbeleid de ontwikkelingen in Drenthe ondersteunen.

Belangrijk uitgangspunt is dat de provincie geen verstorende werking op de grondmarkt heeft en geen staatssteun verleend, ofwel marktconform werkt. Zowel de aan- en verkoop als ruiling van gronden gebeurt op basis van onafhankelijke taxaties en in principe op vrijwillige basis. Indien echter noodzakelijk kan gebruik gemaakt worden van andere instrumenten. De nieuwe verantwoordelijkheid die de provincie in het kader van de decentralisatie van rijkstaken heeft gekregen op het vlak van natuurontwikkeling, brengt met zich mee dat de provincie op grotere schaal en actiever dan in het recente verleden gronden verwerft, verkoopt en beheert.