Wat gaat dat kosten/wat levert dat op?

Natuurlijk Platteland
De totale verwervingsopgave van 3855 hectare is momenteel gepland voor circa 192 miljoen euro tot 2028. De functiewijzigingsopgave is in het Programma Natuurlijk Platteland gespecificeerd naar de verschillende gebieden.
Voor 2017 is de inschatting dat er een oppervlakte van 113 hectare gerealiseerd (functiewijzing en verwerving) kan worden voor een bedrag van € 5.650.000,-. Er wordt echter vol ingezet om door een andere manier van werken, aanvullende inzet op onderdelen en de mogelijkheid om op termijn over te gaan op maatwerk extra hectares te realiseren. Afhankelijk van de doorwerking in de gebiedsprocessen is de verwachting dat vanaf 2018 dat vruchten gaat afwerpen.

Infrastructuur
De verwervingsopgave voor 2017 is:
Oppervlakte 32.00.00 ha
Kale grondprijs € 1.600.000,-.

Strategische Grondvoorraad
Voor de opgave uit het programma Natuurlijk Platteland wordt in 2017 naar verwachting 150 hectare ruilgrond gekocht voor € 7.500.000,- .

Overzicht van het bezit

hectares + boekwaarde per 1-1-2016

prognose Mutaties 2016

Prognose hectares + boekwaarde per 1-1-2017

Natuurlijk Platteland

NNN

234.51.85 ha
€ 235.686,27

Verkoop
38 ha/€ 400.000,-

Aankoop
109 ha/€ 5.000.000,-

Overdracht BBL (op peil houden grondvoorraad)
95.83.94 ha/€ 534.783,-

402 ha
€ 1.120.000,-

Landschap / Natuur

3.75.55 ha
€ 0

0

3.75.55 ha
€ 0

Infrastructuur

2353 ha
€ 0

Strategische Grondvoorraad

Ruilgrond (voormalig BBL bezit)

492.41.41 ha
€ 654.235,05

Verkoop
27 ha € 1.000.000,-
Aankoop
142 ha/€ 7.000.000,-

Overdracht BBL(op peil houden grondvoorraad)
75.45.43 ha/€ 103.605,-

680 ha
€ 6.757.000,-

Drentse maat (ruilgrond gefinancierd door groenfonds)

120.47.34
€ 4.110.005,53

Verkoop
5 ha/€ 100.000,-

115 ha
€ 4.010.000,-

Daarnaast is de provincie economische eigenaar van 1131.71.07 hectare; deze gronden staan nog op naam van Bureau Beheer Landbouwgronden en worden in de komende 4 jaren aan de provincie overgedragen conform de afspraken uit het Natuurpact.