1.1 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

Doelstelling

Resultaat

Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken.

Begeleiding van (her)benoemingen van burgemeesters

Ordelijk verloop van (ontslag) procedures van burgemeesters

Advisering over en doorgeleiding van voorstellen voor koninklijke onderscheidingen, predicaten en koninklijk erepenningen

Uitvoering van wettelijke taken op het gebied van veiligheid

Advisering over aanvragen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds

Uitvoering van werkbezoeken en representatietaken

Coördinatie van belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen

1.2 PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Doelstelling

Resultaat

Focus op de eigen bestuurlijke en maatschappelijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement")

Versterken van de rol van het Drents Parlement in de veranderende samenleving, door onder andere het (laten) doen van onderzoek, het organiseren van statenontmoetingen en het actualiseren en ontwikkelen van nieuwe instrumenten

Vergroting van de aandacht voor en betrokkenheid bij verbonden partijen, door onder andere het (laten) doen van onderzoek en het organiseren van werkbezoeken

Vergroting van de betrokkenheid van PS bij maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers in Drenthe en v.v. door onder andere het organiseren van werkbezoeken en het voeren van op de eigen rol gericht communicatiebeleid

Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten

Adviezen van statenwerkgroepen over onder andere inrichting van planning- en controldocumenten en de invloed van Europa/ EU bij strategische Drentse onderwerpen

Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen/ presentaties

Oplegnotities bij strategische beleidsdocumenten en planning- en controldocumenten

Politiek-bestuurlijk actuele evaluatie- en panelonderzoeken

Flexnotities, feitenoverzichten en statenmemo's over actuele, strategische onderwerpen

1.3 GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

Doelstelling

Resultaat

Financieel en bestuurlijk gezonde Drentse medeoverheden

Toetsen van begroting, jaarrekening en overige stukken met financiële consequentie van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen a.d.h.v. wet- en regelgeving

Onder coördinatie totstandgekomen Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht en integrale rapportage Interbestuurlijk Toezicht

Toetsing functioneren verbonden partijen conform het PS protocol verbonden partijen

Heldere en transparante besluitvorming

Beter leesbare GS/PS-stukken

Adequate centrale juridische, bestuurlijke en concernadvisering

Controladvisering, doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken

1.4 De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

Doelstelling

Resultaat

Profileren van het middenbestuur bij het formuleren en realiseren van Drentse opgaven

Gevraagd en ongevraagd geven van intern en extern communicatieadvies variërend van strategisch voor de speerpunten uit het college akkoord en de organisatie ontwikkeling tot de uitvoering van evenementen en communicatiemiddelen

Gevraagd en ongevraagd geven van advies in bestuurlijk politieke processen gericht op de realisatie van het college akkoord

Goede profilering van de provincie Drenthe in de media

Zorgen voor een zichtbare en herkenbare profilering, met de daarbij behorende moderne communicatiemiddelen

Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte

90% telefonische bereikbaarheid (KCC)

Maatwerk in dienstverlening gebaseerd op de uitkomsten van het klantbehoefteonderzoek

Verbeteren van de klanttevredenheid, door onder andere een hogere interne telefonische bereikbaarheid

Doorontwikkeling digitale dienstverlening, met onder meer een klantgerichte website en verbeterde e-formulieren

Medewerkers en bestuurders van de provincie staan in verbinding met maatschappelijke instellingen en inwoners en zijn op de hoogte van wat er speelt in de samenleving

Vergroten van het omgevingsbewustzijn van de organisatie door training en coaching

Monitoring van (online) media

Een toegankelijk en zichtbaar besluitvormingsproces van Provinciale Staten voor de Drentse samenleving

Uitnodigende website van het Drents parlement, met actuele en heldere informatie

Toegenomen publieke belangstelling voor het Drents parlement (deelnemers gast van de Staten, scholenprojecten, Drents debat, volgers op social media, bezoekers website)

De externe communicatie is gericht op een grote groep mensen, door gebruik te maken van meer beeldmateriaal (foto en video) en korte(re) teksten via verschillende communicatiekanalen, rekening houdend met de verschillende burgerschapsstijlen

1.5 Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

Doelstelling

Resultaat

Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van financiële instrumenten

Focus in de lobby

Bijdragen aan opgaven door inzet van onze netwerken, beleidsbeïnvloeding en door het benutten van bestuurlijke faciliteiten

Strategische inzet via participatie en financiering van IPO, SNN en HNP

Organisatie van en deelname aan evenementen (waaronder Prinsjes ambassade, IPO jaarcongres en Open Days)

Experimenteren met verschillende samenwerkingsvormen, in verschillende verbanden en vanuit een passende rol

Op vernieuwende manier PS en stakeholders betrekken bij beleidsontwikkeling

Goede netwerken met Drentse gemeenten, omliggende provincies en waterschappen

Actief deelnemen aan netwerken rondom opgave met maatschappelijke partners

Versterken van de multi-level samenwerking met Duitsland

Versterking van de samenwerking met Niedersachsen

Ontwikkeling Duitsland-agenda