2.1 Realiseren van een groene en duurzame economie

Doelstelling

Resultaat

Faciliteren van het transitieproces richting groen en circulair (duurzaam) ondernemen

Aanjaagorganisatie chemie/BBE ondersteunt het bedrijfsleven. Dit leidt onder meer tot de realisatie van een polyester pilot plant, de koppeling van klanten aan chemische/biobased bedrijvigheid, en de realisatie van een bedrijvennetwerk groene chemie

Clusterorganisatie Greenlincs draagt bij aan business development. Dit resulteert in de vorming van 4 consortia van bedrijven en 8 leads voor R&D projecten in Noord-Nederland

Doorontwikkeling Greenport Noord Nederland, uitvoering programma uitmondend in biobased projecten binnen de tuinbouw

Drentse invulling circulaire economie door concrete projecten (bijv. Drentse grondstoffenkaart). Daarbij aansluiting op de Noordelijke Samenwerkingsagenda

Profilering van Drenthe als groene economische provincie (circulair én biobased)

Communicatieprogramma BBE is in uitvoering. Resultaten hiervan zijn onder andere de organisatie van een grootschalig biobased business event, de productie van een eenmalig glossy magazine biobased Drenthe, bijeenkomst Drentse biobased ambassadeurs én het leveren van input voor www.biobased-drenthe.nl en vakbladen

Exposure van verkiezing Drenthe/Groningen tot Europese voorbeeldregio

Doorontwikkeling van Drenthe als biobased economy

Er is 1 consortium Agribusiness/BBE ontwikkeld (Plant Value) dat zicht richt op crossovers met andere sectoren, o.a. sensoren en gezondheidseconomie (bijv. projecten op basis van plantinhoudstoffen)

Realisatie 4 projecten/businesscases op het gebied van agribusiness/BBE/circulaire economie

Start grootschalig project Green Business Campus Emmen, met als te realiseren onderdelen polyester pilot plant, incubator t.b.v. startups, en fermentatiereactor. Dit alles t.b.v. reeds gevestigd bedrijfsleven én voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid

Kennisuitwisseling tussen Drentse (chemische) bedrijfsleven en kennisinstellingen (Centre of Expertise-HBO en Centrum Innovatief Vakmanschap-MBO), resulterend in onderzoeksprojecten, stageplekken en versterking personeelsaanbod

Realisatie van één gezamenlijk project als gevolg van samenwerking tussen de chemieparken Emmen en Delfzijl

2.2 Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

Doelstelling

Resultaat

Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat

MKB Instrumentarium in uitvoering; subsidies en financiering (o.a. investeringspremieregeling)

Uitvoering Topprogramma (start, groei, innovatie en export)

Doorontwikkeling Ondernemersfabriek Drenthe

Uitvoeringsprogramma Exportstimulering Drenthe

Grensoverschrijdende verbinding startup (hubs)

De eerste aanzet voor een doorgaande leerlijn "ondernemen in het onderwijs' is gegeven

Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau

Verlenen diverse stimuleringsbijdragen in de vorm van subsidies (VES)

Meerjaren strategie en uitvoeringsplan voor economische profilering en marketing van Drenthe (2017-2020) (motie)

Nieuwe impulsen TT circuit

Retailagenda (2016 - 2010) in uitvoering (economische aspecten)

Actieprogramma MKB vriendelijke gemeenten Drenthe

Doorontwikkeling Rode Loper beleid

Acquisitiestrategie Drenthe

Herbestemming karakteristieke panden in Drenthe

Een eerste aanzet voor de monitoring van de Economische Koers Drenthe is gereed

Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde (GAE)

Realisatie 1e fase Energielandgoed

Verbeterde ontsluiting logistieke hub

Verbeterde ontsluiting Rijksluchtvaartschool (RLS)

Green deal FloraHolland/ bedrijventerrein Bloemenveiling

Verbreding Living Lab GAE

Bevorderen economisch ecosysteem

Jaarlijkse prestatieafspraken met NOM, Energy Valley, HANNN, Wateralliantie en Green Lincs

Ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande proeftuinen en fieldlabs

Uitbouw ecosysteem HTSM; oa MKB actieagenda in uitvoering

Doorontwikkeling medische technologie o.a. door Health hub Roden

Kennisdeling in relatie tot maatschappelijke opgaven (i.r.t. aanbevelingen Noordelijke Innovatie Agenda)

Versterken economische structuur Zuidoost (= Vierkant voor Werk)

Bedrijvenregeling operationeel o.a. IPR (Q1 2017)

Bijdrage aan de realisatie van (a) Actieagenda, (b) Lobbyagenda, (c) Plan voor Acquisitie & Branding en (d) effectieve samenwerking partners Vierkant voor Werk

Versterken Projectontwikkeling en Businessdevelopment

prestatieafspraken NOM en Clusterorganisaties

Projecten op speerpunten (en crossovers) HTSM, Health, Gezondheidseconomie, Agribusiness, Biobased economy en Circulaire economie; in nauwe samenwerking overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en het provinciale projectenbureau

Betere benutting SNN instrumenten Drents bedrijfsleven

Noordelijke en grensoverschrijdende economische samenwerking

Economische samenwerkingsagenda Overijssel in uitvoering (inclusief Regio Zwolle)

Duitslandagenda in uitvoering

Invulling geven aan de Noordelijke Innovatie Agenda (betrokkenheid bij de Noordelijke Innovation Board)

Provincie Drenthe (als organisatie) laten functioneren als launching customer

Stimulering innovatief/groen ondernemerschap via inkoopbeleid

We hebben vanuit ons inkoopbeleid expliciet aandacht voor Social Return on Investment (SROI)

Alle door de provincie meegefinancierde restauratie- en herbestemmingsprojecten, zijn praktijkopleidingsplaats

Eerste biobased project met provincie Drenthe als opdrachtgever/eindklant is opgestart

Het eerste Blockchain project is opgestart

2.3 Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

Doelstelling

Resultaat

Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van het bedrijfsleven

Ontwikkelingen op het gebied van demografie, werkgelegenheid, aanpak kritische sectoren zorg en techniek zijn geagendeerd bij onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en gemeenten

Een project met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is in uitvoering

Minimaal 1 uitstroomgerichte pilot (WWB-gerechtigden richting werk) in samenwerking met gemeenten en bedrijven gerealiseerd

Branche-afspraken met zorginstellingen en Zorgplein Noord

Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst

Het advies Leven Lang Leren van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER NN) is vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan PS

Het aanjagen van activiteiten gericht op de versterking van het ‘human capital’ in het kader van het regionale Techniekpact en/of Zorgpact (ook als werkgever)

Continuering van de 3d printer regeling en profilering van Drenthe als innovatieve onderwijsregio o.a. door een 3Dprinter evenement voor het primaire en voortgezet onderwijs.

De eindevaluatie van het provinciale sectorplan ‘Vrijetijdseconomie Drenthe’ is vastgesteld een aangeboden aan PS

Meer Wetenschap en Techniek (W&T) in het basisonderwijs onder andere i.c.m. de leerlijn Techniek Talent en Energie (TTE)

Inzet op wederzijdse grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit (nationaal en internationaal)

Verbeterde samenwerking met Duitsland voor opleiden van vakkrachten en bemiddeling van werkzoekenden onder ander door uitvoering van de projecten "Sorgen für, Sorgen dass" en het "Sectorplan Grenzenloos werken"

Het project Duits in het basisonderwijs zal worden uitgebreid met 2 instellingen uit het voortgezet onderwijs.
Tevens zal een eerste verkenning plaatsvinden naar Duits in het mbo onderwijs

Werkgelegenheidstoename en werkloosheidsdaling op korte termijn

Eerste resultaten van het Europees Globaliseringsfonds project (EGF) voor de retail worden aangeboden aan PS

Actieve lobby voor het behoud van rijksdiensten

2.4 Breedband in Drenthe

Doelstelling

Resultaat

In het voorjaar van 2019 is in de witte gebieden breedband beschikbaar

De fase van vraagbundeling is eind 2017 voor alle witte gebieden afgerond

Voor 50% van de witte adressen zijn aan initiatieven leningen toegegekend

30% van de witte adressen heeft breedband beschikbaar

Duidelijkheid over de positie van het Breedband Platform na 2019 (w.o. verkenning mogelijkheden generen eigen inkomsten/voortbestaan).

De koers voor 2018 vaststellen, inclusief herijking realisatiestrategie en governance

Uitvoering subsidieregeling Breedband

2.5 Versterken van de vrijetijdseconomie

Doelstelling

Resultaat

Het verbeteren van het Drents imago

Gerichte promotionele activiteiten rond evenementen, festivals en andere initiatieven waarmee Drenthe zich profileert

Gerichte marketing ingezet op het in beeld brengen van Drenthe bij de verschillende doelgroepen

Jaarlijkse prestatieafspraken met Marketing Drenthe

Meer werkgelegenheid en hogere bestedingen in de vrijetijdseconomie van Drenthe

Opname Drentse toeristische faciliteiten in programma Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018

Integraal projectontwikkeling in samenwerking met gezondheidseconomie

In de marketing van Drenthe is ingezet op de "beleving" van Drenthe en de versterking van de vrijetijdseconomie. Met de speerpunten Natuur, cultuur en avontuur. En met fietsen en wandelen als verbindend vervoermiddel

Bezoekersonderzoek, uitgevoerd door MD, heeft tot segmentatie van de markt geleid waaruit economisch aantrekkelijke doelgroepen zijn geidentificeerd. Kennis tevens aangewend om markt te adviseren over mogelijke productontwikkeling en Product Markt Partner Combinaties

Beeldbepalende en imagoversterkende evenementen, festivals en overige initiatieven, die economische en maatschappelijke spin-off genereren zijn ondersteund en geïnitieerd

Betere en gerichte digitale ontsluiting - waaronder apps - van het product Drenthe voor de VTE

De toeristische sector en beleidsmakers hebben behoefte aan kennis over trends en ontwikkelingen en hiervoor kopen wij onderzoek in en brengen wij factsheets en de uitgave Feiten en Cijfers Vrijetijdseconomie 2017 uit

Aan motie M 2016-21, 'Economische betekenis en potentie van de Hippische sector in Drenthe voor de vrijetijdseconomie' is uitvoering gegeven in de vorm van "up to date" maken van ruiterpadennetwerk en borging van het onderhoud. Het Plan van Aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd

Meerjaren campagne opgestart door MD & NBTC gericht op het aantrekken van meer buitenlandse toeristen (verblijfs- en dagrecreatief) naar Drenthe. Met name Duitsland en België

Er zijn aanvullende voorzieningen en slimme verbindingen gelegd tussen vaarrecreatie en andere vormen van recreatie, zoals fietsen en wandelen

Ontwikkelruimte voor vernieuwende en bestaande recreatieve/toeristische bedrijven

Het door ons ondersteunde Recreatie Expertteam heeft meer dan 20 ondernemers geholpen bij het versterken van het bedrijf en ondernemerschap

In samenwerking met betrokken gemeenten en de sector is met concrete projecten en acties gewerkt aan de revitalisering van de verblijfsrecreatie in (Zuidwest) Drenthe. Dit heeft geleid tot een gedragen aanpak

Er is een gezamenlijk traject met gemeenten in gang gezet om de attractiviteit van het dagrecreatieve aanbod in Zuidwest Drenthe te verbeteren. De focus ligt op projectontwikkeling en acquisitie

Met behulp van een uitvraag zijn drie (iconische) projecten ontwikkeld die het verschil maken in en voor Drenthe op het vlak van natuur beleven in relatie tot vrijetijdseconomie. Dit is samen met het programma Natuurlijk Platteland opgepakt

Netwerken en organisaties, zoals Gastvrij Drenthe, zijn i.s.m. gemeenten ondersteund en gefaciliteerd. Dit moet leiden tot nieuwe (PMPC's)

De potentie van Drenthe als wandelprovincie sterker benutten

In samenwerking met het Recreatieschap en de Drentse gemeenten borgen wij de landelijke routestructuren voor wandelen en fietsen. Wij dragen bij in het onderhoud van recreatieve voorzieningen van Staatsbosbeheer

Het wandelknooppuntennetwerk is verder uitgerold in Drenthe

Er is samen met gemeenten en andere partijen een gezamenlijke strategie ontwikkeld om de potentie van Drenthe als wandelprovincie te benutten en in te spelen op de wensen van de wandelaar

Beter beleven en benutten Drents erfgoed voor recreatie en toerisme

Het Strategisch Narratief, één van de projecten uit de Erfgoedverkenning, heeft maximaal 7 iconische verhalen opgeleverd tbv de vermarkting van het Drentse erfgoed. Voor ondernemers vormt het een inspiratiebron voor productontwikkeling en beleidsmarkers helpt het beleidsontwikkeling te faciliteren en te sturen

2.6 Drenthe, dè fietsprovincie

Doelstelling

Resultaat

Stimuleren van het fietsgebruik en versterken van het fietsnetwerk

Regeling en uitvoering Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk (investeringagenda)

Er is met de Drentse gemeenten en andere partners invulling gegeven aan de uitwerking van het UCI Bike Region Label

Realisatie van onderhoud, verbetering (oa markering) en nieuwe fietspaden en voorzieningen

Er is i.s.m. het Recreatieschap Drenthe en andere partners een gezamenlijke Drentse visie en uitvoeringsplan voor het ATB-netwerk ontwikkeld

Er is een quick scan uitgevoerd naar de kwaliteit van het Drentse fietsnetwerk. Er is gestart met het oplossen van verschillende knelpunten

Ondernemers zijn actief betrokken bij de versterking en uitvoering van het 5 sterren fietsnetwerk

Gezamenlijk plan voor digitale en analoge informatievoorziening fietsnetwerk

Plan en start realisatie Fietsknooppuntennetwerk 2.0 incl. afstapplekken, voorzieningen, service

Visie op 5 sterren trajecten voor diverse doelgroepen (o.a. E-bike, wielrenners en thema's)

Er zijn samen met onze partners pilots uitgevoerd voor het stimuleren van het fietsen naar school en werk

Er zijn samen met partners en ondernemers innovatieve pilots en experimenten uitgevoerd die het 5 sterren netwerk versterken

Uitvoering subsidieregeling fietspaden

Versterken van fietsevenementen en imago fietsprovincie Drenthe

3 evenementen werken volgens een eigen toekomstvisie. (Deel)programma Op Fietse ondersteunt met kennis en expertise

Vanuit de (fiets)evenementen-kalender is een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor bestaande en nieuwe (fiets)evenementen voor de verschillende doelgroepen met inzicht in maatschappelijke en economische impact

3 (fiets)evenementen hebben een marketingplan opgesteld, waarbij de resultaten en ervaringen beschikbaar zijn gesteld aan andere organisatoren. (Deel)programma Op Fietse ondersteunt met kennis en expertise

Diverse mediacampagnes positioneren fietsprovincie Drenthe