5.1 In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

Doelstelling

Resultaat

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, een uitstoot door energiegebruik van 3,0 Mton in 2020 (dit is 20% lager dan in 1990)

Dialoog gestart met belanghebbenden over het energielandschap Drenthe

Ontwerphoofdstuk energielandschappen als bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie

Geactualiseerd provinciaal beleidskader mestvergisting

5 – 10 green deals afgesloten rond de thema’s energiebesparing en duurzame energieproductie waarbij de focus wordt verschoven naar innovatieve deals en specifieke (coöperatieve) doelgroepen

Drenthe in transitie heeft binnen het netwerk de volgende vraagstukken geagendeerd en behandeld:
- Hoe profiteert het Drentse bedrijfsleven beter van de kansen van de energietransitie
- Hoe kan de verduurzaming van de Drentse woningvoorraad verder worden versneld

Communicatie bewustdoen:
Bewoners, bedrijven en organisaties nemen meer initiatief, voelen zich beter betrokken en weten welke rol de provincie binnen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid speelt

1 pilotproject bodemenergie gestimuleerd

Door uitgevoerde regeling zonnelening particulieren 10.000-12.000 extra zonnepanelen, plm. 3 MW opgesteld vermogen

Binnen aanbestedingen is het gebruik van gunningscriteria die CO2 reduceren ingezet om bij te dragen aan de energiedoelstellingen

Besluit financieringsvraag DEO

Jaarrapportage CO2 uitstoot Energiegebruik, en –opwekking

Noordelijke Energiemonitor (cijfers bedrijven en werkgelegenheid energiesector)

Het stimuleren van, en het leveren van een bijdrage aan, het realiseren van 285,5 Megawatt opgesteld vermogen windenergie in het zoekgebied in 2020

Bijdrage geleverd aan gebiedsfondsen

Afspraken windparken gemonitord

Realisatie Expeditie Energieneutraal wonen

Reisgids naar lagere energielasten

20 Projectdeals

Door rentesubsidie renteverlaging energiebesparingslening Rijk

Innovatiefonds Drentse Woningbouwcoöperaties

Bijdrage aan Energieloket

Subsidieregeling specifieke doelgroepen

5.2 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

Doelstelling

Resultaat

Behoud en verbetering van de algemene milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en de kernkwaliteit rust (stilte en duisternis) in Drenthe

Programma Drentse daken asbestvrij, ontwikkelen van instrumentarium en starten met de uitvoering van het programma in samenwerking met Drentse gemeenten en marktpartijen

Coordinatie en uitvoering milieueffectrapportages

Beleidsadvisering met betrekking tot uitvoering van de wetgeving voor de leefomgeving

Uitvoering van de milieu en duurzaamheidsagenda

Versterkt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

Jaarlijkse prestatieafspraken met Natuur en Milieufederatie Drenthe

Jaarprogramma Duurzaam Door

Voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid

Uitvoering programma Externe Veiligheid

Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en adequate uitvoering van het interbestuurlijk toezicht

Een gerealiseerd uitvoeringsprogramma RUD 2017 voor de provincie conform de "Drentse Maat" en het uitvoeringsprogramma bodem

Uitvoeringsprogramma BRZO 2017 en toezien op uitvoering

Samen met de partners in de RUD 2 uitgevoerde projecten ketenhandhaving en energie

Vastgestelde jaarverslagen IBT over de taakuitvoering van gemeenten en andere betrokkenen

Begeleiden IBT verbetertraject

Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van verschillende maatschappelijke functies.

Coordinatie en regie vanuit de Wabo voor de ketenpartners

Met het instrument programmatisch handhaven worden onze bevoegdheid, menskracht en middelen gerichter ingezet op de uitvoering van onze wettelijke toezichtstaken.

5.3 De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

Doelstelling

Resultaat

Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik

Geactualiseerde Bodemvisie

Actuele digitale bodematlas

Behoud van de kernkwaliteit aardkundige waarden (inclusief bodemarchief)

Uitvoering jaarprogramma aardkundige waarden, waaronder onthulling 1 aardkundig monument Orvelte

Uitvoering Pingoprogramma

Verantwoord gebruik van de (diepe) ondergrond volgens de provinciale Structuurvisie ondergrond

Beleidsbeinvloeding met betrekking tot olie- en gaswinning en veiligheid

Beleidsadviezen met betrekking tot winningsplannnen Mijnbouwwet/injectie formatiewater

Beleidsbeïnvloeding en advies met betrekking tot regionale opgave Rijksstructuurvisie ondergrond (STRONG)

Een verantwoorde winning van de oppervlaktedelfstoffen

Door vergunningverlening en uitvoeren van toezicht wordt bewaakt dat bodem en ondergrond adequaat worden beheerd en benut

Functiegerichte sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

Uitvoering Meerjarenprogramma bodemsanering 2016-2020

Vastgestelde jaarprogramma's en jaarverslagen Stichting Bodembeheer Schoonebeek en Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

Verantwoord beheer van de stortplaatsen (Nazorgfonds)

(Beleids)advisering stortplaats Attero (nazorgfonds, nazorgplan, ontwikkelingen)

Actief volgen actuele ontwikkelingen Attero

Toezicht en uitvoering nazorgplan Meisner

Vastgestelde begroting en jaarverslag nazorgfonds